Ktl-icon-tai-lieu

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2398 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

MỎ ĐÀU
Trong tình hình hiện nay ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đang phát triển
nhanh chóng
vàbất
thukỳ
được
nhiều
thànhnào,
tựudù
đáng
kể. Hoà
chungthương
vào trào
công
Đối với
doanh
nghiệp
là doanh
nghiệp
mạilưu
hayđódoanh
ty
TNHH
Minh
Hiếu
Hưng
Yên
cũng
là
một
công
ty
sản
xuất
có
hiệu
quả,
càng
nghiệp sản xuất, muốn tồn tại và phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm
ngày
càng có
nhiềunghiệp
khách hàng
ưa chuộng
dụng
sản chủ
phâm
củalàcông
vì
của mình.
Doanh
thương
mại thì sử
hoạt
động
yếu
trên ty.
thịChính
trường.
vậy
công
ty
đã
không
ngừng
sáng
tạo
học
hỏi
áp
dụng
những
khoa
học
công
nghệ
Doanh nghiệp công nghiệp phải hoạt động cả trên lĩnh vực sản xuất cả trên thị
mới
vàoMuốn
sản xuất
ra triến
những
phâm
chất
hoànthụ
hảovàphù
trường.
duynhằm
trì vàtạo
phát
sảnsản
xuất
phảitốt
làm
tốtlượng
khâu tiêu
việchợp
đó với
chỉ
sự
phát
triển
của
thị
trường.
Đây
là
một
thế
mạnh
lớn
nhưng
bên
cạnh
đó
công
ty
đã
thực hiện được qua việc mở rộng thị trường.
gặp phải không ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giò' phải có phương hướng
phát triến đúng đắn. Xuất phát từ đó và tình hình thực tế của công ty TNHH Minh
Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt
Hiếu em xin chọn đề tài: “Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phấm của Công ty
động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường, nhằm
TNHH Minh Hiếu -Hưng Yên”.
trả lời được ba câu hỏi cơ bản “Cái gì. Như thế nào, cho ai”. Thị trường vừa coi là
điếm xuất phát cũng vừa là điếm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu
tài xuất
gồm với
3 phần:
nói giữaĐesản
tiêu dùng. Có thể nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn có hiệu
quả khi nó xuất phát từ thị trường, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những
PhầnthịI:trường.
Các đặcHay
điểm
yếukhác
của thông
Công ty
Minhhàng
Hiếuhoá
- Hưng
cơ hội trên
nóichủ
cách
quaTNHH
thị trường
của doanh
nghiệp được tiêu thụ.
Yên.
Ngày nay trước sự phát triến của nền kinh tế và những thành tựu khoa học
Phần
trường
tiêu thụ
phấm
của Công
ty TNHH
cùng với
đó làII:sựThực
cạnhtrạng
tranhthị
khốc
liệt giữa
các sản
doanh
nghiệp
và những
vấn đềMinh
liên
Hiếu
Hưng
Yên.
quan đến sự phát triển của doanh nghiệp đó là sự bão hoà thị trường, sự thay đổi
các giá trị công nghệ. Do đó để phát triển một cách có hiệu quả, trước hết doanh
III: cao
Giảikhả
pháp
cơ bản
rộngkhả
thị năng
trường
tiêuthức
thụ sản
phẩm
của Công
nghiệp Phần
cần nâng
năng
cạnhmở
tranh,
nhận
về thị
trường.
Tiếp
ty
Minh Hiếu
- Hưng
đóTNHH
doan...
Chuyên đề tốt nghiệp
MỎ ĐÀU
Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào,là doanh nghiệp thương mại hay doanh
nghiệp sản xuất, muốn tồn tại phát triển phải thị trường để tiêu thụ sản phẩm
của mình. Doanh nghiệp thương mại thì hoạt động chủ yếu trên thị trường.
Doanh nghiệp công nghiệp phải hoạt động cả trên lĩnh vực sản xuất cả trên thị
trường. Muốn duy trì và phát triến sản xuất phải làm tốt khâu tiêu thụ và việc đó chỉ
thực hiện được qua việc mở rộng thị trường.
Trong nền kinh tế thị trường bất cứ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt
động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trường, nhằm
trả lời được ba câu hỏi bản “Cái gì. Như thế nào, cho ai”. Thị trường vừa coi
điếm xuất phát cũng vừa điếm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu
nói giữa sản xuất với tiêu dùng. th nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn hiệu
quả khi xuất phát từ thị trường, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những
hội trên thị trường. Hay nói cách khác thông qua thị trường hàng hoá của doanh
nghiệp được tiêu thụ.
Ngày nay trước sự phát triến của nền kinh tế những thành tựu khoa học
cùng với đó sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp những vấn đề liên
quan đến sự phát triển của doanh nghiệp đó sự bão hoà thị trường, sự thay đổi
các giá trị công nghệ. Do đó để phát triển một ch hiệu quả, trước hết doanh
nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức về thị trường. Tiếp
đó doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu môi trường và khách hàng, sử dụng
các thông tin, dữ liệu đó để phân đoạn thị trường, lựa chọn mục tiêu thtrường, lập
kế hoạch chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững.
sV: Lê Anh Tuấn
1
Lớp KDTHA - K36
Chuyên đề tốt nghiệp
Trong tình hình hiện nay ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đang phát triển
nhanh chóng và thu được nhiều thành tựu đáng kể. Hoà chung vào trào lưu đó công
ty TNHH Minh Hiếu - Hưng Yên cũng một công ty sản xuất hiệu quả, càng
ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng sản phâm của công ty. Chính vì
vậy công ty đã không ngừng sáng tạo học hỏi áp dụng những khoa học công nghệ
mới vào sản xuất nhằm tạo ra những sản phâm tốt chất lượng hoàn hảo phù hợp với
sự phát triển của thị trường. Đây là một thế mạnh lớn nhưng bên cạnh đó công ty đã
gặp phải không ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giò' phải phương hướng
phát triến đúng đắn. Xuất phát từ đó tình hình thực tế của công ty TNHH Minh
Hiếu em xin chọn đề tài: “Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phấm của Công ty
TNHH Minh Hiếu -Hưng Yên”.
Đe tài gồm 3 phần:
Phần I: Các đặc điểm chủ yếu của Công ty TNHH Minh Hiếu - Hưng
Yên.
Phần II: Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phấm của Công ty TNHH Minh
Hiếu - Hưng Yên.
Phần III: Giải pháp bản mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công
ty TNHH Minh Hiếu - Hưng Yên.
Từ những kiến thức đã học tại Trường Đại học Kinh Te Quốc dân Nội
được sự giúp đõ' chỉ bảo tận tình của thầy giáo Mai Xuân Được giáo viên khoa
Quản trị kinh doanh và Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty
TNHH Minh Hiếu - Hưng Yên. Do lần đầu tiếp cận với công việc nghiên cứu nên
sự nhìn nhận vấn đề còn hạn chế không tránh khỏi
sV: Lê Anh Tuấn
2
Lớp KDTHA - K36
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên 9 10 196