Ktl-icon-tai-lieu

MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Được đăng lên bởi Mộc Miên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP
MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG
Bài 1: Tại đơn vị HCSN Y có tài liệu sau: (Đvt: 1000đ)
1. Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên được giao 1.440.000, dự toán
chi hoạt động không thường xuyên 500.000.
2. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về quỹ tiền mặt để chi 320.000.
3. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả tiền mua vật tư nhập kho
16.000.
4. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên mua dụng cụ dùng trực tiếp cho
bộ phận 144.000.
5. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên cấp cho đơn vi phụ thuộc
192.000.
6. Chi phí sửa chữa lớn khu nhà văn phòng thuê thầu đã bàn giao cho sử dụng
12.800.
7. Rút dự toán kinh phí hoạt động không thường xuyên cho nhà thầu sửa chữa lớn
12.800.
8. Tổng số tiền lương phải trả viên chức ghi trong năm 160.000
9. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN
10.Rút dự toán kinh phí chi hoạt động không thường xuyên mua TSCĐ HH đã
bàn giao cho sử dụng theo giá thanh toán 288.000, chi phí lắp đặt, chạy thử
bằng tiền mặt 3.600.
11.Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về quỹ tiền mặt 120.000.
12.Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên chi trả tiền mua vật liệu văn
phòng dùng ngay cho hoạt động 20.000.
13.Cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị phụ thuộc bằng tiền mặt
216.000
14.Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên rút
240.000.
15.Chi dịch vụ điện nước cho hoạt động là 120.400, trong đó chi bằng dự toán chi
hoạt động thường xuyên rút 87.200, còn lại chi tiền mặt 33.200.
16.Tổng hợp chi cho cấp dưới theo số kinh phí cấp phát năm tài chính được duyệt
theo báo cáo.
17.Ghi kết chuyển kinh phí và sử dụng kinh phí năm nay chờ duyệt năm sau.
Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ phát sinh
2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung”

Bài 2: Tại một đơn vị HCSN có hoạt động kinh doanh tính thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ trong quý I/N có tài liệu sau (đvt: 1.000đ)
I. Tình hình đầu quý:
1. Tạm ứng

70.000 9. Dự toán KPHĐ

1.300.000

2. Phải trả nhà cung cấp

270.00 10. TSCĐ HH
0

1.560.000

3. Phải trả viên chức

60.000 11. Nguyên vật liệu

350.000

4. Phải trả nợ vay

100.00 12. TP, hàng hóa
0

160.000

5. Hao mòn TSCĐ

60.000 13. Tiền mặt

100.000

6. NVKD

40.000 14. Phải thu người mua

150.000

7. Chênh lệch thu, chi chưa
xử lý (Dư có)

100.00 15. Chi phí SXKDDD
0

80.000

8. Nguồn kinh phí hoạt động

16. Nguồn kinh phí đã hình
thành TSCĐ

- Năm nay

900.00 17. Chi hoạt động năm trước
0

- Năm trước

300.00 18. Dụ...
BÀI TẬP
MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG
Bài 1: Tại đơn vị HCSN Y có tài liệu sau: (Đvt: 1000đ)
1. Nhận dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên được giao 1.440.000, dự toán
chi hoạt động không thường xuyên 500.000.
2. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về quỹ tiền mặt để chi 320.000.
3. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả tiền mua vật nhập kho
16.000.
4. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên mua dụng cụ dùng trực tiếp cho
bộ phận 144.000.
5. Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên cấp cho đơn vi phụ thuộc
192.000.
6. Chi phí sửa chữa lớn khu nhà văn phòng thuê thầu đã bàn giao cho sử dụng
12.800.
7. Rút dự toán kinh phí hoạt động không thường xuyên cho nhà thầu sửa chữa lớn
12.800.
8. Tổng số tiền lương phải trả viên chức ghi trong năm 160.000
9. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN
10.Rút dự toán kinh phí chi hoạt động không thường xuyên mua TS HH đã
bàn giao cho sử dụng theo giá thanh toán 288.000, chi p lắp đặt, chạy thử
bằng tiền mặt 3.600.
11.Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên về quỹ tiền mặt 120.000.
12.Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên chi trả tiền mua vật liệu văn
phòng dùng ngay cho hoạt động 20.000.
13.Cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn v phụ thuộc bằng tiền mặt
216.000
14.Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên rút
240.000.
15.Chi dịch vụ điện nước cho hoạt động là 120.400, trong đó chi bằng dự toán chi
hoạt động thường xuyên rút 87.200, còn lại chi tiền mặt 33.200.
16.Tổng hợp chi cho cấp dưới theo số kinh phí cấp phát năm tài chính được duyệt
theo báo cáo.
17.Ghi kết chuyển kinh phí và sử dụng kinh phí năm nay chờ duyệt năm sau.
Yêu cầu: 1. Định khoản và ghi tài khoản các nghiệp vụ phát sinh
2. Mở và ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung”
MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Trang 2
MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Người đăng: Mộc Miên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MÔN : KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 9 10 191