Ktl-icon-tai-lieu

Môn kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi thitrang20
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các mô hình tăng trưởng kinh tế.
mô hình kinh tế chính là cách thức diễn đạt những con đưòng, hình thái, nội dung phát triển kinh tế của các
quốc gia thông qua các biến số, các nhân tố kinh tế trong quan hệ chặt chẽ với các điều kiện chính trị, xã hội.
Mô hình cổ điển
Được hình thành cách đây 200 năm bởi Adam Smith và Ricardo, mô hình này có những nội dung căn bản sau:
Hoàn cảnh ra đời: xuất hiện vào TK17, phát triển mạnh mẽ từ TK 18 đến nửa cuối TK 19.
Cơ sở lý luận:
Lao động là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế.
Tích lũy chính là nguồn gốc chủ yếu tạo ra của cải.
Chính phủ không có vai trò trong tăng trưởng kinh tế.
Nội dung:
Nền kinh tế luôn cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng.
Đường tổng cung luôn có dạng thẳng đứng.
Mức sản lượng tiềm năng: sản lượng luôn cân bằng do sự điều tiết của giá cả vfa tiền lương doanh nghiệp.
Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế:
Bao gồm : đất đai, lao động và vốn. Trong ba yếu tố trên thì đất đai là yếu tố quan trọng nhất, là giới hạn của
sự tăng trưởng.
Quan điểm về phân phối thu nhập:
Nền kinh tế phân thành 3 nhóm người: địa chủ, tư bản và công nhân.Địa chủ có đất thì nhận địa tô, tư bản có
vốn thì nhận lợi nhuận, công nhân có sức lao0 động thì nhận tiền công. Cách phân phôis này đuợc họ cho là
hợp lý.
Nhà tư bản đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, kết hợp các yếu tố đầu vào, sử dụng một phần lợi nhuận để
tái sản xuất mở rộng, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Mối quan hệ giữa chi phí ( tài chính) và lợi nhuận ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế:
Trong sản xuất công nghiệp : khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất => nhu cầu về các yếu tố đầu vào gia
tăng=> Y↑ => Pr ↑ hiệu quả sản xuất tăng theo quy mô.
Trong sx nông nghiệp: khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất => nhu cầu về yếu tố đầu vào gia tăng ( đất
đai là chủ yếu) => CFSX ↑ và Y↑ => Pr ↑ nhưng có xu hướng giảm ( do đất đai là có hạn).
Vai trò của chính phủ:
Tổng cung có vai trò quyết định đến sản lượng và việc làm.
Tổng cầu thông qua sự can thiệp của chính phủ làm thay đổi giá cả nhưng không ảnh hưởng đến sản lượng,
việc làm( đường tổng cung là đường thẳng đứng)
Vậy chính phủ không có tác động kích thích tăng trưởng kinh tế mà còn hạn chế tăng trưởng kinh tế.
Mô hình của Các-Mác
các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế: là đất đai, lao động, vốn, tiến bộ kĩ thuật
Nội dung nghiên cứu:
vai trò của lao động trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư. Theo Mác, sức lao động đối với nhà tư bản là một
loại hàng hoá đặc biệt. Trong quá trình nhà tư bản sử dụng la...
Các mô hình tăng trưởng kinh tế.
mô hình kinh tế chính là cách thức diễn đạt những con đưòng, hình thái, nội dung phát triển kinh tế của các
quốc gia thông qua các biến số, các nhân tố kinh tế trong quan hệ chặt chẽ với các điều kiện chính trị, xã hội.
Mô hình cổ điển
Được hình thành cách đây 200 năm bởi Adam Smith và Ricardo, mô hình này có những nội dung căn bản sau:
Hoàn cảnh ra đời: xuất hiện vào TK17, phát triển mạnh mẽ từ TK 18 đến nửa cuối TK 19.
Cơ sở lý luận:
Lao động là nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế.
Tích lũy chính là nguồn gốc chủ yếu tạo ra của cải.
Chính phủ không có vai trò trong tăng trưởng kinh tế.
Nội dung:
Nền kinh tế luôn cân bằng ở mức sản lượng tiềm năng.
Đường tổng cung luôn có dạng thẳng đứng.
Mức sản lượng tiềm năng: sản lượng luôn cân bằng do sự điều tiết của giá cả vfa tiền lương doanh nghiệp.
Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế:
Bao gồm : đất đai, lao động và vốn. Trong ba yếu tố trên thì đất đai là yếu tố quan trọng nhất, là giới hạn của
sự tăng trưởng.
Quan điểm về phân phối thu nhập:
Nền kinh tế phân thành 3 nhóm người: địa chủ, tư bản và công nhân.Địa chủ có đất thì nhận địa tô, tư bản có
vốn thì nhận lợi nhuận, công nhân có sức lao0 động thì nhận tiền công. Cách phân phôis này đuợc họ cho là
hợp lý.
Nhà tư bản đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, kết hợp các yếu tố đầu vào, sử dụng một phần lợi nhuận để
tái sản xuất mở rộng, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Môn kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn kinh tế phát triển - Người đăng: thitrang20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Môn kinh tế phát triển 9 10 928