Ktl-icon-tai-lieu

MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - CHƯƠNG I

Được đăng lên bởi thiuygianghia
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 55333 lần   |   Lượt tải: 620 lần
MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Giảng viên: TS Nguyễn Huy Hoàng

Câu hỏi kiểm tra điều kiện:
1. Nêu quy trình cấp phát thanh toán vốn xây lắp, cấp phát vốn mua sắm thiết bị?
Cần phải chú ý những điểm gì khi cấp phát vốn đầu tư XDCB
2. Trình bày quy trình quyết toán trong các tổ chức công? Vai trò, chức năng và
thẩm quyền của các cơ quan tài chính, kho bạc trong tổ chức việc quyết toán.
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (TỔ CHỨC CÔNG)
1.1. Khái quát về tổ chức công
1.1.1. Khái niệm:
Tổ chức công là những đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành
quyết định thành lập nhằm quản lý Nhà nước về một lĩnh vực nào đó hoặc thực hiện một
nhiệm vụ chuyên môn nhất định.
Tổ chức công là tổ chức được nhà nước thành lập hoặc cho phép thành lập hoạt
động vì mục tiêu công, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng trên cơ sở các quy định của
pháp luật.
Tổ chức công có một số đặc điểm sau:
- Là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường,
các sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp tạo ra đều có thể trở thành hàng hoá cung
ứng cho mọi thành phần trong xã hội. Mà các hoạt động sự gnhiệp này lại do các tổ chức
công được nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp cho thị trường. Nhà nước vai trò là bộ máy
quản lý nhà nước tổ chức, duy trì và tài trợ cho các hoạt động sự nghiệp để cung cấp
những sản phẩm, dịch vụ cho thị truờng trước hêt nhằm thực hiện vai trò của Nhà nước
trong việc phân phối lại thu nhập và thực hiện chính sách phúc lợi công cộng. Do đó việc
cung ứng các hàng hoá này cho thị trường chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận như hoạt
động sản xuất kinh doanh.
- Các tổ chức công được thành lập và hoạt động trên cơ sở của pháp luật. Với các
tổ chức công thì đây là các cơ quan thực hiện các công việc trên cơ sở chấp hành các
nhiệm vụ pháp luật, chỉ đạo thực hiện các chủ trương kế hoạch của nhà nước. Đối với các
cơ quan này trực tiếp hoặc gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực của nhà nước, chịu sự
lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quan quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm và
báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực đó.
- Nguồn vốn để hoạt động đối với các tổ chức công do nhà nước cấp. Sự tồn tại và
phát triển của Nhà nước đòi hỏi phải có các nguồn tài chính đảm bảo để duy trì sự hoạt
động bình thường của các cơ quan đơn vị trong tổ chức công. Các đơn vị này có nhiệm
vụ phục vụ lợi ích công, không đòi hỏi người đuợc phục vụ trả thù lao. Do đó, NSNN
phải cấp phát kinh phí để duy trì h...
MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
Giảng viên: TS Nguyễn Huy Hoàng
Câu hỏi kiểm tra điều kiện:
1. Nêu quy trình cấp phát thanh toán vốn xây lắp, cấp phát vốn mua sắm thiết bị?
Cần phải chú ý những điểm gì khi cấp phát vốn đầu tư XDCB
2. Trình bày quy trình quyết toán trong các tổ chức công? Vai trò, chức năng
thẩm quyền của các cơ quan tài chính, kho bạc trong tổ chức việc quyết toán.
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (TỔ CHỨC CÔNG)
1.1. Khái quát về tổ chức công
1.1.1. Khái niệm:
Tổ chức công những đơn vị được quan Nhà nước thẩm quyền ban hành
quyết định thành lập nhằm quản lý Nhà nước về một lĩnh vực nào đó hoặc thực hiện một
nhiệm vụ chuyên môn nhất định.
Tổ chức công tổ chức được nhà nước thành lập hoặc cho phép thành lập hoạt
động vì mục tiêu công, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng trên cơ scác quy định của
pháp luật.
Tổ chức công có một số đặc điểm sau:
- Là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường,
các sản phẩm, dịch vụ do hoạt động sự nghiệp tạo ra đều có thể trở thành hàng hoá cung
ứng cho mọi thành phần trong xã hội. Mà các hoạt động sự gnhiệp này lại do các tổ chức
công được nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp cho thị trường. Nnước vai trò là bộ máy
quản n nước tổ chức, duy trì tài trợ cho các hoạt động sự nghiệp để cung cấp
những sản phẩm, dịch v cho thị truờng trưc hêt nhằm thực hiện vai trò của N nước
trong việc phân phối lại thu nhập và thực hiện chính sách phúc lợi công cộng. Do đó việc
cung ứng các hàng hoá này cho thị trường chủ yếu không vì mục đích lợi nhuận như hoạt
động sản xuất kinh doanh.
- Các tổ chức công được thành lập và hoạt động trên sở của pháp luật. Với các
tổ chức công thì đây các quan thực hiện các công việc trên sở chấp hành các
nhiệm vụ pháp luật, chỉ đạo thực hiện các chủ trương kế hoạch của nhà nước. Đối với các
quan này trực tiếp hoặc gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực của nhà nước, chịu sự
lãnh đạo, giám t, kiểm tra của các quan quyền lực nnước, chịu trách nhiệm
báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực đó.
- Nguồn vốn để hoạt động đối với các tổ chức công do nhà nước cấp. Sự tồn tại và
phát triển của Nhà nước đòi hỏi phải cóc nguồn tài chính đảm bảo để duy trì sự hoạt
động bình thường của các quan đơn vị trong tổ chức công. Các đơn vị này nhiệm
vụ phục vụ lợi ích ng, không đòi hỏi người đuợc phục vụ trả thù lao. Do đó, NSNN
phải cấp phát kinh phí để duy trì hoạt động của các dơn vị này. Hiện nay, trong hoạt động
quản nhà nước, được phép thu một số khoản thu như phí, lệ phí các khoản thu
khác nhằm bổ sung nguồn kinh phí nhưng hiện nay chủ yếu vẫn do Nhà nước cấp kinh
phí.
1.1.2. Phân loại tổ chức công
Có nhiều cách phân loại nhưng tựu chung lại có 2 loại cơ bản là:
- Các tổ chức hành chính bao gồm: c Bộ; quan ngang Bộ; quan thuộc
Chính Phủ; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; T án nhân dân các cấp;
Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; n phòng hi đồng nhân dân, Văn phòng uỷ ban nhân
1
MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - CHƯƠNG I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - CHƯƠNG I - Người đăng: thiuygianghia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
MÔN: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC - CHƯƠNG I 9 10 395