Ktl-icon-tai-lieu

Môn thanh toán quốc tế trường DH Ngoại Thương

Được đăng lên bởi lalahoa
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 6910 lần   |   Lượt tải: 11 lần
QUốC Tế
(INTERNATIONAL 
PAYMENT)
ThS. Kim Hương Trang
Khoa Tài chính ­ Ngân hàng
Trường Đại học Ngoại Thương
1

kimhuongtrang@gmail.com  
                     

GIớI THIệU MÔN HọC TTQT


3 Phần:

1.

Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối 

2.

Các phương tiện TTQT tế áp dụng trong ngoại 
thương

3.

Các điều kiện TTQT quy định trong hợp đồng 
mua bán ngoại thương

2

TÀI LIệU THAM KHảO
Sách chuyên khảo

Giáo trình chính






GS.  Đinh  Xuân 
Trình  (2006)  Giáo 
trình  Thanh  toán 
Quốc  tế.  Nhà  xuất 
bản Lao  động – Xã 
hội.
GS.  Đinh  Xuân 
Trình,  PGS.TS   
Đặng  Thị  Nhàn 
(2011)  Giáo  trình 
Thanh  toán  Quốc 
tế.  Nhà  xuất  bản 
Khoa  học  và  Kỹ 
thuật













Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ
(The Uniform Customs and Practice for Documentary
Credits) UCP 600.
Phụ trương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử,
eUCP 1.1, 2007.
GS. NGƯT. Đinh Xuân Trình (2008) Cẩm nang sử dụng
tín dụng – L/C – tuân thủ UCP600 và ISBP 681, 2007
ICC.
Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra
chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ
(International Standard Banking Practice) gọi tắt là
ISBP 681, 2007.
Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng
(Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements) URR
725. Ấn bản ICC có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/10/2008
thay cho URR 525.
Các quy tắc thống nhất về nhờ thu (Uniform Rules 3
for
Collections) bản sửa đổi 1995 URC 552.
  ....

PHẦN 1:

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 
VÀ THỊ TRƯỜNG 
NGOẠI HỐI
4

(Exchange Rate and 
foreign exchange market) 

Nội dung chính
1.

Khái niệm ngoại hối

2.

Khái niệm tỷ giá hối đoái

3.

Phương pháp yết giá 

4.

Các loại tỷ giá hối đoái 

5.

Phương pháp tính tỷ giá chéo

6.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

7.

Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái

8.

Thị trường hối đoái

9.

Các nghiệp vụ trên thị trường hối đoái 

5

THEO  ĐịNH  NGHĨA  RộNG:  “NGOạI  HốI  LÀ 
CÁC PHƯƠNG TIệN TIềN Tệ HAY TÍN DụNG 
DƯợC  DÙNG  Để  THANH  TOÁN  GIữA  CÁC 
QUốC GIA KHÁC NHAU”.
Bao gồm:
1.1. Ngoại tệ (Foreign Currency)
1.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ
1.3. Các phương tiện tín dụng (các chứng khoán có giá) ghi bằng 
ngoại tệ
1.4. Vàng, bạc, kim cương, ngọc trai, đá quý và các kim loại quý và 
hiếm khác được dùng làm tiền tệ
1.5. Tiền Việt Nam dưới các hình thức: ra, vào lãnh thổ Việt Nam 
và dùng trong thanh toán quốc tế

6

Theo Khoản 1, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối ngày 13 tháng 
12 năm 2005 của UBTV Qu...
THANH TOÁN
THANH TOÁN
QU C T ế
QU C T ế
(INTERNATIONAL
(INTERNATIONAL
PAYMENT)
PAYMENT)
ThS. Kim H ng Trangươ
Khoa Tài chính - Ngân hàng
Tr ng Đ i h c Ngo i Th ngườ ươ
kimhuongtrang@gmail.com
1
Môn thanh toán quốc tế trường DH Ngoại Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn thanh toán quốc tế trường DH Ngoại Thương - Người đăng: lalahoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Môn thanh toán quốc tế trường DH Ngoại Thương 9 10 509