Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trị

Được đăng lên bởi Tim Băng Giá
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1Groupqt1_HTTTQT_2oo8

Câu 1: Thành phần nào sau đây không phải là ví dụ về xử lý dữ liệu?
A. Phân loại
B. Tích hợp
C. Thực hiện tính toán
D. Sự chọn lựa
Câu 2: Thông tin nào sau đây tiêu biểu cho hình thái kích thước của chất lượng thông tin?
A. Tính thường xuyên
B. Tính chính xác
C. Tính trong sáng
D. Tính tin cậy
E. Tính thích hợp
Câu 3: Trong mô hình ra quyết định truyền thống, giai đoạn nào tất cả các giải pháp được
đem ra để xem xét?
A. Nhận thức
B. Thiết kế
C. Chọn lựa
D. Hiện thực
E. Đánh giá
Câu 4: Thành phần nào sau đây không phải là tài nguyên vật lý thuộc sở hữu công ty?
A. Các thiết kế sản phẩm
B. Tiền
C. Đất đai
D. Cây trồng và máy móc
E. Nhân công
Câu 5: Thành phần nào sau đây không thuộc tính của chất lượng thông tin?

1

2Groupqt1_HTTTQT_2oo8

A. Chi phí
B. Độ chính xác
C. Độ thích hợp
D. Mức độ thường xuyên
E. Cấp độ chi tiết
Câu 6: Cấp nào trong tổ chức có trách nhiệm lập kế họach ngắn hạn và điều khiển các hoạt
động thường ngày của công ty?
A. Cấp điều hành
B. Cấp tác nghiệp
C. Cấp chiến lược
D. Cấp giám sát
E. Cấp chiến thuật
Câu 7: Thương mại điện tử là gì?
A. Một tổ chức dùng phương tiện điện tử để mua hàng từ những nhà cung cấp
B. Một tổ chức dùng phương tiện điện tử để bán trực tiếp đến khách hàng
C. Dùng giao diện điện tử trong tất cả các xử lý nghiệp vụ
D. Tổ chức giao tiếp với nhà cung cấp, khách hàng …thông qua phương tiện truyền thông
điện tử
E. Không có câu nào đúng
Câu 8:Trong một hệ thống, nguyên liệu thô, năng lương và nhân công được xem là:
A. Đầu vào
B. Đầu ra
C. Xử lý
D. Cơ chế phản hồi
E. Điều khiển
Câu 9: Một hệ thống rất ít hoặc không tương tác với môi trường của nó được gọi là
2

3Groupqt1_HTTTQT_2oo8

A. Hệ thống mềm
B. Hệ thống đóng
C. Hệ thống tất định
D. Hệ thống tương đối
E. Hệ thống có khả năng điều chỉnh tương thích với môi trường bên ngòai
Câu 10:Một hệ thống bao gồm nhân tố con người và các điều kiện xã hội – kĩ thuật thường
được hiểu là:
A. Hệ thống mềm
B. Hệ thống đóng
C. Hệ thống tất định
D. Hệ thống tương đối
E. Hệ thống có khả năng điều chỉnh tương thích với môi trường bên ngòai
Câu 11:Một hệ thống thông tin máy tính sử dụng kiến thức, sự suy luận và kinh nghiệm
của con người nhằm giải quyết một vấn đề được gọi là :
A. Hệ thống xử lý giao tác
B. Hệ thống hỗ trợ quyết định
C. Hệ chuyên gia
D. Hệ thống thông tin điều hành
Câu 12: Một hệ thống thông tin máy tính nào sau đây có thể được sử dụng bởi nhà quản lí
để truy vấn, rút trích và xử lý thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình?
A. Hệ...
1Groupqt1_HTTTQT_2oo8
Câu 1: Thành phần nào sau đây không phải là ví dụ về xử lý dữ liệu?
A. Phân loại
B. Tích hợp
C. Thực hiện tính toán
D. Sự chọn lựa
Câu 2: Thông tin nào sau đây tiêu biểu cho hình thái kích thước của chất lượng thông tin?
A. Tính thường xuyên
B. Tính chính xác
C. Tính trong sáng
D. Tính tin cậy
E. Tính thích hợp
Câu 3: Trong mô hình ra quyết định truyền thống, giai đoạn nào tất cả các giải pháp được
đem ra để xem xét?
A. Nhận thức
B. Thiết kế
C. Chọn lựa
D. Hiện thực
E. Đánh giá
Câu 4: Thành phần nào sau đây không phải là tài nguyên vật lý thuộc sở hữu công ty?
A. Các thiết kế sản phẩm
B. Tiền
C. Đất đai
D. Cây trồng và máy móc
E. Nhân công
Câu 5: Thành phần nào sau đây không thuộc tính của chất lượng thông tin?
1
Một số câu trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trị - Người đăng: Tim Băng Giá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Một số câu trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trị 9 10 751