Ktl-icon-tai-lieu

Một số đề thi Kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi tien-huynh091293
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề thi môn KTNHTM

ĐỀ SỐ 1
Bài 1 (3 điểm)
Ngày 25/11/2009, Khách hàng A xuất trình CMND cùng 1 sổ tiết kiệm mở tại NH B với
nội dung như sau:
Số tiền trên sổ: 100 trđ
Ngày mở sổ: 10/6/2009
Ngày đáo hạn: 10/9/2009
Thời hạn: 3 tháng, lãi suất 0,9%/tháng cuối kỳ.
Khách hàng đề nghị NH tất toán sổ tiết kiệm này theo cách có lợi nhất cho khách hàng.
Sau khi kiểm tra, giao dịch viên đưa ra 2 phương án:
Phương án 1: Tất toán sổ tiết kiệm trước hạn
Phương án 2: Chiết khấu sổ tiết kiệm
Yêu cầu:
1. Tính toán và cho biết số tiền khách hàng A nhận được là bao nhiêu (2 điểm)
2. Thực hiện các bút toán vào ngày 25/11/2009 (1 điểm)
Cho biết:
Ngày 05/9/2009 Ngân hàng công bố lại lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng cuối kỳ
0,95%/tháng
Lãi suất rút trước hạn tính theo lãi suất không kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi 2 tháng cuối kỳ 0,8%/tháng
Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,3% tháng và tính theo số ngày thực tế phát sinh
Lãi suất chiết khấu sổ tiết kiệm 1%/tháng, tính theo số ngày thực tế phát sinh. NH không
tính phí chiết khấu sổ tiết kiệm
Ngân hàng hạch toán theo phương pháp dự thu dự chi vào ngày cuối tháng

Bài 2 (7 điểm)
Ngày 18/12/200x, tại NH Công thương TPHCM có các nghiệp vụ như sau:
1. Ông Vinh nộp sổ tiết kiệm mở ngày 18/08/200x, số tiền 100 trđ, thời hạn 3 tháng,
lãi suất 0,8%/tháng cuối kỳ đề nghị rút tiền mặt
2. NH phát mại tài sản xiết nợ của Khách hàng là Công ty Ngọc Bích thu được bằng
tiền mặt 800.000.000đ. Tài sản này trước đây được NH định giá 600.000.000đ.
Trang 1/12

Đề thi môn KTNHTM

Tổng nợ gốc 450.000.000đ, nợ lãi 40.000.000đ và các chi phí liên quan chi qua tài
khoản của khách hàng tại cùng ngân hàng là 10.000.000đ
3. Khách hàng D xuất trình 1 tờ séc do NH bảo chi ngày 01/12/200x đề nghị rút tiền
mặt, số tiền tờ séc 100.000.000đ, người ký phát: Công ty H. Cho biết tờ séc này
trước đây Công ty H đã ký quỹ tại ngân hàng 40.000.000đ.
4. Công ty XNK Chợ Lớn xin mở L/C trị giá 100.000 EUR và được ngân hàng chấp
thuận, ký quỹ 50%, phí mở L/C 0,1%. NH đồng ý bán số EUR còn thiếu, tỷ giá
EUR = 24.000 VND
5. Nhận được BCT hợp lệ từ nước ngoài chuyển đến đề nghị thanh toán cho LC số
1725/08, số tiền 100.000 USD. BCT này trước đây Cty XNK Quận 10 đã ký quỹ
50.000 USD. Hiện công ty không còn số dư TK 4211 và chỉ còn 20.000 USD trong
TK 4221. Sau khi kiểm tra, NH đã thanh toán cho NH nước ngoài qua TK của NH
mở tại NH nước ngoài.
6. Ông Hoà nộp tiền mặt thanh toán theo hợp đồng tín dụng số tiền vay 600.000.000đ,
vay ngày 18/8/2008, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng...
Đề thi môn KTNHTM
Trang 1/12
ĐỀ S 1
Bài 1 (3 điểm)
Ngày 25/11/2009, Khách hàng A xut trình CMND cùng 1 s tiết kim m ti NH B vi
nội dung như sau:
S tin trên sổ: 100 trđ
Ngày m s: 10/6/2009
Ngày đáo hạn: 10/9/2009
Thi hn: 3 tháng, lãi sut 0,9%/tháng cui k.
Khách hàng đề ngh NH tt toán s tiết kim này theo cách có li nht cho khách hàng.
Sau khi kim tra, giao dịch viên đưa ra 2 phương án:
Phương án 1: Tất toán s tiết kiệm trước hn
Phương án 2: Chiết khu s tiết kim
Yêu cu:
1. Tính toán và cho biết s tin khách hàng A nhận được là bao nhiêu (2 điểm)
2. Thc hin các bút toán vào ngày 25/11/2009 (1 điểm)
Cho biết:
Ngày 05/9/2009 Ngân hàng công b li lãi sut tin gi có k hn 3 tháng cui k
0,95%/tháng
Lãi suất rút trước hn tính theo lãi sut không k hn.
Lãi sut tin gi 2 tháng cui k 0,8%/tháng
Lãi sut tin gi không k hn 0,3% tháng và tính theo s ngày thc tế phát sinh
Lãi sut chiết khu s tiết kim 1%/tháng, tính theo s ngày thc tế phát sinh. NH không
tính phí chiết khu s tiết kim
Ngân hàng hch toán theo phương pháp d thu d chi vào ngày cui tháng
Bài 2 (7 điểm)
Ngày 18/12/200x, tại NH Công thương TPHCM có các nghip v như sau:
1. Ông Vinh np s tiết kim m ngày 18/08/200x, s tiền 100 trđ, thời hn 3 tháng,
lãi sut 0,8%/tháng cui k đề ngh rút tin mt
2. NH phát mi tài sn xiết n ca Khách hàng Công ty Ngọc Bích thu được bng
tin mặt 800.000.000đ. Tài sản này trước đây được NH định g 600.000.000đ.
Một số đề thi Kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đề thi Kế toán ngân hàng - Người đăng: tien-huynh091293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Một số đề thi Kế toán ngân hàng 9 10 980