Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH STT

Được đăng lên bởi tamdo-phantom
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
STT

Ngành

1

Ngân
hàng

NHTM nhà
nước
NHTM cổ
phần
NH liên
doanh
NH 100%
vốn nước
ngoài
Chi nhánh
NH nước
ngoài
NH chính
sách
NH đầu tư
NH phát
triển
NH hợp tác
Quỹ tín
dụng nhân
dân TW
Quỹ tín
dụng nhân
dân cơ sở

Mức vốn pháp
định
3000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ

15 triệu USD
5000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ
5000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ
3000 tỷ VNĐ
0,1 tỷ VNĐ

Văn bản pháp
quy
Nghị đinh
10/2011/NĐ-CP
ngày 26/01/2011
Sửa đổi, bổ sung
một số điều của
Nghị định số
141/2006/NĐCP ngày 22
tháng 11 năm
2006 về ban
hành về Danh
mục mức vốn
pháp định của
các tổ chức tín
dụng.

Hồ sơ chứng minh
Giấy phép của Ngân hàng nhà
nước

Ghi chú

2

3

Tổ chức
tín dụng
phi ngân
hàng

Công ty tài
chính
Công ty cho
thuê tài
chính
Kinh doanh BĐS

500 tỷ VNĐ
150 tỷ VNĐ
6 tỷ VNĐ

Điều 3 NĐ
153/2007/NĐCP ngày
14/06/2007, Quy
định chi tiết và
hướng dẫn thi
hành Luật Kinh
doanh bất động
sản.

1. Hồ sơ thành lập mới:
Biên bản góp vốn của các cổ
đông/thành viên hoặc quyết
định giao vốn của chủ sở hữu
đối với công ty TNHH một
thành viên mà chủ sở hữu là
một tổ chức hoặc bản đăng ký
vốn đầu tư của chủ sở hữu
doanh nghiệp đối với doanh
nghiệp tư nhân và đối với
công ty TNHH một thành
viên mà chủ sở hữu là cá
nhân;
Văn bản xác nhận của ngân
hàng thương mại được phép
hoạt động tại Việt Nam về số
tiền ký quỹ của các thành viên
sáng lập. Số tiền ký quỹ tối
thiểu phải bằng số vốn góp
bằng tiền của các thành viên
sáng lập và chỉ được giải ngân
sau khi doanh nghiệp được
cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh nếu số vốn được
góp bằng tiền;
Trường hợp số vốn góp bằng
tài sản thì phải có chứng thư
của tổ chức có chức năng định
giá đang hoạt động tại Việt
Nam về kết quả định giá tài

4

Dịch vụ đòi nợ

2 tỷ VNĐ

Điều 13 NĐ
104/2007/NĐCP, ngày
14/06/2012, về
kinh doanh dịch
vụ đòi nợ.

sản được đưa vào góp vốn.
Chứng thư phải còn hiệu lực
tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ
quan đăng ký kinh doanh
2. Hồ sơ thay đổi – bổ sung
ngành – chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp:
Trường hợp vốn điều lệ của
doanh nghiệp từ 6 tỷ trở lên:
Bảng cân đối kế toán trong
báo cáo tài chính không quá 3
tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
Trường hợp vốn điều lệ hiện
có của doanh nghiệp dưới 6
tỷ, doanh nghiệp nộp hồ sơ
tăng vốn điều lệ và kèm theo
văn bản xác nhận của ngân
hàng thương mại được phép
hoạt động tại Việt Nam về số
tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
Biên bản góp vốn của các cổ
đông sáng lập đối với công ty
cổ phần hoặ...
S K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TPHCM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
MT S NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
STT
Ngành
Mc vn pháp
định
Văn bản pháp
quy
H sơ chứng minh
Ghi chú
1
Ngân
hàng
NHTM nhà
nước
3000 t VNĐ
Ngh đinh
10/2011/NĐ-CP
ngày 26/01/2011
Sửa đổi, b sung
mt s điều ca
Ngh định s
141/2006/NĐ-
CP ngày 22
tháng 11 năm
2006 v ban
hành v Danh
mc mc vn
pháp định ca
các t chc tín
dng.
Giy phép ca Ngân hàng nhà
nước
NHTM c
phn
3000 t VNĐ
NH liên
doanh
3000 t VNĐ
NH 100%
vốn nước
ngoài
3000 t VNĐ
Chi nhánh
NH nước
ngoài
15 triu USD
NH chính
sách
5000 t VNĐ
NH đầu tư
3000 t VNĐ
NH phát
trin
5000 t VNĐ
NH hp tác
3000 t VNĐ
Qu tín
dng nhân
dân TW
3000 t VNĐ
Qu tín
dng nhân
dân cơ sở
0,1 t VNĐ
MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH STT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH STT - Người đăng: tamdo-phantom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
MỘT SỐ NGÀNH CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH STT 9 10 576