Ktl-icon-tai-lieu

Mục tiêu phân tích tài chính

Được đăng lên bởi Quỳnh Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1813 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 Mục tiêu của phân tích tài chính:

Trong phân tích thì việc đưa ra quyết định đầu tư là mục đích chủ yếu.
Quyết định về mua hay bán, nên cho vay hay từ chối phụ thuộc vào việc phân tích tài chính.
Mục tiêu trung gian của việc PTBCTC:
1. Nhằm hiểu được các con số tức là sử dụng các công cụ tài chính như 1 phương tiện hỗ trợ

để hiểu rõ các số liệu tình hình tài chính
2. Dự toán cho tương lai, nhằm cố gắng d9a1nhh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương

lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại và đưa ra
ước tính tốt nhất về khả năng sự cố kinh tế trong tương lai.
tùy từng đối tượng cụ thể mà mục tiêu của phân tích tài chính sẽ khác nhau:
-

Đối với chủ nợ mối quan tâm chủ yếu hướng đến khả năng trả nợ của DN. Vì vậy quan
tâm hàng đầu của BCTC là số tiền tạo ra và các tài sản của DN có đảm bào thanh toán .
ngoài ra còn quan tâm đến số lượng vốn chủ sở hữu đễ đảm bảo chắc chắn rằng các
khoản nợ vay có thể và sẻ được thanh toán khi đến hạn.

-

Đối với các NĐT sự quan tâm của họ hướng váo các yếu tố như rủi ro, thời gian hoàn vốn
mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn v.v... Vì vậy họ để ý đến báo cáo tài chính là
để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh
doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai...

-

Đối với nhà cung cấp họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp tới có được
mua hàng chịu hay không. Vì vậy họ phải biết được khả năng thanh toán của doanh
nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới.
Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao động v.v...
mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở góc độ này hay góc độ khác.
Mối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đối tượng chỉ phù hợp
và được đáp ứng khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính.
Có thể nói: Mục đích chính của phân tích báo cáo tài chính là giúp các đối tượng sử dụng
thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh
nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

-

Mục đích nào cũng quan trọng cả nếu xét về mặt lâu dài, còn trong ngắn hạn thì cũng tuy
vào mục đích của đối tượng sử dụng thông tin. Các nội dung phân tích gồm:
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính;
- Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn - nguồn vốn;

- Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán;
- Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ;
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn;
- Phân tích rủi r...
Mục tiêu của phân tích tài chính:
Trong phân tích thì việc đưa ra quyết định đầu tư là mục đích chủ yếu.
Quyết định về mua hay bán, nên cho vay hay từ chối phụ thuộc vào việc phân tích tài chính.
Mục tiêu trung gian của việc PTBCTC:
1. Nhằm hiểu được các con số tức là sử dụng các công cụ tài chính như 1 phương tiện hỗ trợ
để hiểu rõ các số liệu tình hình tài chính
2. Dự toán cho tương lai, nhằm cố gắng d9a1nhh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương
lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại và đưa ra
ước tính tốt nhất về khả năng sự cố kinh tế trong tương lai.
tùy từng đối tượng cụ thể mà mục tiêu của phân tích tài chính sẽ khác nhau:
- Đối với chủ nợ mối quan tâm chủ yếu hướng đến khả năng trả nợ của DN. Vì vậy quan
tâm hàng đầu của BCTC là số tiền tạo ra và các tài sản của DN có đảm bào thanh toán .
ngoài ra còn quan tâm đến số lượng vốn chủ sở hữu đễ đảm bảo chắc chắn rằng các
khoản nợ vay có thể và sẻ được thanh toán khi đến hạn.
- Đối với các NĐT sự quan tâm của họ hướng váo các yếu tố như rủi ro, thời gian hoàn vốn
mức tăng trưởng, khả năng thanh toán vốn v.v... Vì vậy họ để ý đến báo cáo tài chính là
để tìm hiểu những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh
doanh, khả năng sinh lời hiện tại và tương lai...
- Đối với nhà cung cấp họ phải quyết định xem có cho phép doanh nghiệp sắp tới có được
mua hàng chịu hay không. Vì vậy họ phải biết được khả năng thanh toán của doanh
nghiệp hiện tại và thời gian sắp tới.
Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước, các cổ đông, người lao động v.v...
mối quan tâm cũng giống như các đối tượng kể trên ở góc độ này hay góc độ khác.
Mối quan tâm của các đối tượng cũng như các quyết định của từng đối tượng chỉ phù hợp
và được đáp ứng khi tiến hành phân tích báo cáo tài chính.
Có thể nói: Mục đích chính của phân tích báo cáo tài chính là giúp các đối tượng sử dụng
thông tin đánh giá đúng sức mạnh tài chính, khả năng sinh lãi và triển vọng của doanh
nghiệp từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.
- Mục đích nào cũng quan trọng cả nếu xét về mặt lâu dài, còn trong ngắn hạn thì cũng tuy
vào mục đích của đối tượng sử dụng thông tin. Các nội dung phân tích gồm:
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính;
- Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn - nguồn vốn;
Mục tiêu phân tích tài chính - Trang 2
Mục tiêu phân tích tài chính - Người đăng: Quỳnh Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mục tiêu phân tích tài chính 9 10 623