Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lương tín dụng

Được đăng lên bởi Kimio Aishiteru
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
HÀNG

HỌC VIỆN NGÂN

MỤC LỤC
Lời mở đầu...............................................................................................06
Chương 1: Lý luận chung về nâng cao chất lượng Tín dụng đối với
DNVVN tại chi nhánh NHTMCP ĐT&PT Hải Dương..................................08
1.1.

Tổng quan về DNVVN..........................................................................08

1.1.1. Khái niệm DNVVN...........................................................................08
1.1.2. Đặc điểm của DNVVN......................................................................09
1.1.3. Vai trò của DNVVN đối với nền kinh tế...........................................09
1.1.4. Khái niệm Tín dụng Ngân hàng.........................................................11
1.1.5. Các hình thức TDNH đối với DNVVN.............................................12
1.1.6. Vai trò của TDNH đối với DNVVN..................................................14
1.2.

Nâng cao chất lượng TDNH đối với DNVVN......................................16

1.2.1. Khái niệm chất lượng TD đối với DNVVN.......................................16
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng TD DNVVN..................................17
1.3. Các nhân tố từ phía NH.............................................................................22
1.3.1. Nhân tố từ phía NH............................................................................22
1.3.2. Nhân tố từ phía Doanh nghiệp...........................................................24
1.3.3. Nhân tố khách quan khác...................................................................24
Chương 2: Thực trạng chất lượng TD đối với DNVVN tại NHTMCP
ĐT&PT chi nhánh Hải Dương..........................................................................26
2.1. Tổng quan về NHTMCP ĐT&PT Hải Dương..........................................26
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHTMCP ĐT&PT Hải Dương...............26
2.1.2. Sơ đồ tổ chức......................................................................................28
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh........................................28
2.2.1. Hoạt động huy động vốn....................................................................28
2.2.2. Về tình hình sử dụng vốn..................................................................30

NGÔ QUỲNH TRANG

1

LỚP LTCĐ K7

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
HÀNG

HỌC VIỆN NGÂN

2.3. Thực trạng chất lượng TD đối với DNVVN................................
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN NGÂN
HÀNG
MỤC LỤC
Lời mở đầu...............................................................................................06
Chương 1: Lý luận chung về nâng cao chất lượng Tín dụng đối với
DNVVN tại chi nhánh NHTMCP ĐT&PT Hải Dương..................................08
1.1. Tổng quan về DNVVN..........................................................................08
1.1.1. Khái niệm DNVVN...........................................................................08
1.1.2. Đặc điểm của DNVVN......................................................................09
1.1.3. Vai trò của DNVVN đối với nền kinh tế...........................................09
1.1.4. Khái niệm Tín dụng Ngân hàng.........................................................11
1.1.5. Các hình thức TDNH đối với DNVVN.............................................12
1.1.6. Vai trò của TDNH đối với DNVVN..................................................14
1.2. Nâng cao chất lượng TDNH đối với DNVVN......................................16
1.2.1. Khái niệm chất lượng TD đối với DNVVN.......................................16
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng TD DNVVN..................................17
1.3. Các nhân tố từ phía NH.............................................................................22
1.3.1. Nhân tố từ phía NH............................................................................22
1.3.2. Nhân tố từ phía Doanh nghiệp...........................................................24
1.3.3. Nhân tố khách quan khác...................................................................24
Chương 2: Thực trạng chất lượng TD đối với DNVVN tại NHTMCP
ĐT&PT chi nhánh Hải Dương..........................................................................26
2.1. Tổng quan về NHTMCP ĐT&PT Hải Dương..........................................26
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHTMCP ĐT&PT Hải Dương...............26
2.1.2. Sơ đồ tổ chức......................................................................................28
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của chi nhánh........................................28
2.2.1. Hoạt động huy động vốn....................................................................28
2.2.2. Về tình hình sử dụng vốn..................................................................30
NGÔ QUỲNH TRANG 1 LỚP LTCĐ K7
Nâng cao chất lương tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lương tín dụng - Người đăng: Kimio Aishiteru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Nâng cao chất lương tín dụng 9 10 668