Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Viettinbank Lạng Sơn

Được đăng lên bởi socola205-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy
động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Thƣơng
mại Cổ phần Công thƣơng Lạng Sơn
Nguyễn Thị Hƣờng
Trƣờng Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính và Ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Quách Mạnh Hào
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu lý luận cơ bản về ngân hàng thƣơng mại và hoạt động huy
động vốn, trong đó làm rõ tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác
huy động vốn. Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thƣơng
mại cổ phần công thƣơng Lạng Sơn. Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đẩy
mạnh hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
thƣơng Lạng Sơn trong thời gian tới.
Keywords. Huy động vốn; Ngân hàng thƣơng mại cổ phần; Lạng Sơn; Ngân hàng;
Nguồn vốn
Content
1. Lời mở đầu
Nền kinh tế nƣớc ta sau những năm đổi mới đã đạt đƣợc nhiều kết quả to lớn. Đất
nƣớc đã vƣợt qua những khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng đƣợc cải thiện. Những
thành tựu của công cuộc đổi mới đất nƣớc đã tạo ra những điều kiện, tiền đề quan trọng ban
đầu đƣa nƣớc ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đó là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá với mục tiêu: “... Sớm đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để
đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại”. Để đạt
đƣợc mục tiêu đó, đòi hỏi cần phải có vốn. Vốn là một trong những yếu tố quyết định của quá
trình phát triển kinh tế - xã hội. Với chức năng trung tâm tài chính, các ngân hàng thƣơng mại
đã thực hiện tốt phƣơng châm “đi vay để cho vay”, nỗ lực thu hút nhiều nguồn vốn nhàn rỗi
để cung ứng vốn cho các dự án đầu tƣ, cho vay các doanh nghiệp, hộ gia đình, góp phần kích
thích sản xuất, lƣu thông hàng hoá và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trƣớc xu hƣớng
hội nhập nền kinh tế thế giới và nhu cầu tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc các ngân hàng
thƣơng mại cần phải nỗ lực, cải tiến hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đặt ra. Chính

vì vậy tác giả đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại
Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Lạng Sơn" cho luận văn tốt
nghiệp của mình nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong
hoạt động của ngân hàng hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động huy động vốn tại các ngân hàng thƣơng
mại. Tuy nhiên với mỗi một ngân hàng khác nhau lại có cách thức huy động vốn khác nhau
và tại mỗi thời điểm tuỳ thuộc vào tìn...
Mt s giải pháp nhằm nâng cao hiệu qu huy
động vn tại chi nhánh Ngân hàng Thƣơng
mi C phần Công thƣơng Lạng Sơn
Nguyn Th Hƣờng
Trƣờng Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tài chính Ngân hàng; Mã số: 60 34 20
Ngƣời hƣớng dn: TS. Quách Mạnh Hào
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu luận bản v ngân hàng thƣơng mại hoạt đng huy
động vốn, trong đó làm tm quan trọng các nhân tố nh hƣởng đến công tác
huy động vốn. Phân ch thực trng hoạt động huy động vn ti ngân hàng thƣơng
mi c phần công thƣơng Lạng Sơn. Đ xuất các biện pháp, giải pháp nhằm đẩy
mnh hiu qu huy động vn tại Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mi c phần Công
thƣơng Lạng Sơn trong thời gian ti.
Keywords. Huy động vốn; Ngân hàng thƣơng mại c phn; Lạng Sơn; Ngân hàng;
Ngun vn
Content
1. Li m đầu
Nn kinh tế nƣớc ta sau những năm đổi mi đã đạt đƣợc nhiu kết qu to lớn. Đất
nƣớc đã vƣợt qua những khó khăn, đời sng của nhân dân ngày càng đƣợc ci thin. Nhng
thành tu của công cuộc đổi mi đất nƣớc đã tạo ra những điều kin, tiền đề quan trng ban
đầu đƣa nƣớc ta chuyn sang thi k phát triển mới, đó đẩy mạnh ng nghiệp hoá, hiện
đại hoá với mục tiêu: “... Sớm đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát trin; to nn tảng để
đến năm 2020 nƣớc ta bản tr thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại”. Để đạt
đƣợc mục tiêu đó, đòi hỏi cn phải có vốn. Vốn là một trong nhng yếu t quyết định của quá
trình phát triển kinh tế - xã hội. Vi chức năng trung tâm tài chính, các ngân hàng thƣơng mại
đã thực hin tốt phƣơng châm “đi vay đ cho vay”, nỗ lực thu hút nhiều ngun vn nhàn rỗi
để cung ng vốn cho các d án đầu tƣ, cho vay các doanh nghip, h gia đình, góp phần kích
thích sản xuất, lƣu thông hàng hoá phát triển kinh tế - hội. Tuy nhiên, trƣớc xu hƣớng
hi nhp nn kinh tế thế giới nhu cầu tăng trƣởng kinh tế ca đất nƣớc các ngân hàng
thƣơng mại cn phi n lc, ci tiến hơn nữa để thc hin thng li nhim v đã đt ra. Chính
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Viettinbank Lạng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Viettinbank Lạng Sơn - Người đăng: socola205-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Viettinbank Lạng Sơn 9 10 964