Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5907 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

TRƯỜNG ……………….
KHOA…………………..
----------

Báo cáo tốt nghiệp
ĐỀ TÀI:

Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ
khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công
thương chi nhánh Hai Bà Trưng

Phạm Thanh Thanh – NH44C
dân

1

Trường ĐH Kinh tế quốc

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC.......................................................................................................................1
Danh mục bảng chữ cái viết tắt........................................................................................4
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................................5
CHƯƠNG 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng
thương mại......................................................................................................................7
1.1 Khái quát chung về ngân hàng thương
mại.............................................................7
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại...........................................................................7
1.1.2 Hoạt động của ngân hàng thương mại....................................................................7
1.1.2.1 Hoạt dộng huy động vốn......................................................................................7
1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn.........................................................................................9
1.1.2.3 Hoạt động khác...................................................................................................11
1.2 Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương
mại.............................................12
1.2.1 Khái niệm huy động vốn........................................................................................12
1.2.2 Các hình thức huy động vốn..................................................................................13
1.2.2.1 Phân loại theo đối tượng khách hàng.................................................................13
1.2.2.2 Phân loại theo mục đích huy động vốn...............................................................15
1.2.2.3 Phân loại theo thời gian......................................................................................15
1.2.2.4 Phân loại theo loại tiền.......................................................................................17
1.3 Khái quát hiệu quả huy động
vốn...........................................................................17
1.3.1 Khái ni...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
TRƯỜNG ……………….
KHOA…………………..
----------
Báo cáo tốt nghiệp
ĐỀ TÀI:
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ
khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công
thương chi nhánh Hai Bà Trưng
Phạm Thanh Thanh – NH44C Trường ĐH Kinh tế quốc
dân
1
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hai Bà Trưng 9 10 606