Ktl-icon-tai-lieu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 8334 lần   |   Lượt tải: 16 lần
1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP.HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
(NAVIBANK)

Sinh viên: NGUYỄN HỒNG LUẬN
GVHD

: TS.NGUYỄN VĂN PHÖC

Năm 2010

SINHVIENNGANHANG.COM

2

MỤC LỤC


Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục từ viết tắt
Danh mục các bảng biểu và sơ đồ
Lời mở đầu
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh
tế thị trƣờng ..........................................................................................................1
1.1.1 Khái niệm, bản chất của tín dụng ngân hàng ...........................................1
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng ..................................................................2
1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế ................................3
1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM ...............................................5
1.2.1 Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng .....................................................5
1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng .........................................................................7
1.2.3 Đặc điểm của rủi ro tín dụng ..................................................................8
1.2.4 Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng ........................9
1.2.4.1 Nợ quá hạn ......................................................................................9
1.2.4.2 Phân loại nợ ....................................................................................9
1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ...................................................11
1.2.5.1 Nguyên nhânkhách quan ...............................................................11
1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan ..................................................................12
SINHVIENNGANHANG.COM

3
1.2.6 Hậu quả của rủi ro rín dụng ...................................................................13
1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ...............................................................................14
1.3.1 Những biểu hiện chủ yếu về những khoản cho vay có vấn đề và về
chính sách cho vay kém hiệu quả ...................................................................14
1.3.2 Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng ..................................15
1.3.2.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng .........................................
1
SINHVIENNGANHANG.COM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP.HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
(NAVIBANK)
Sinh viên: NGUYỄN HỒNG LUẬN
GVHD : TS.NGUYỄN VĂN PHÖC
Năm 2010
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT 9 10 416