Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao năng lực cạnh trạnh của NHTMVN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Lyù do choïn ñeà taøi : Hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa kinh teá hieän nay laø xu theá taát yeáu vaø
laø ñoøi hoûi khaùch quan cuûa quaù trình hôïp taùc vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá. Xu theá
naøy ñang daàn bao truøm leân haàu heát caùc lónh vöïc cuaû ñôøi soáng xaõ hoäi. Lónh vöïc
ngaân haøng cuõng khoâng naèm ngoaøi xu theá chung ñoù. Quaù trình hoäi nhaäp trong lónh
vöïc ngaân haøng ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng noäi dung chuû yeáu, coù aûnh höôûng
maïnh meõ ñeán toaøn boä caùc quan heä kinh teá, taøi chính cuûa moãi nöôùc vaø cuûa toaøn theá
giôùi; noù vöøa goùp phaàn naâng cao hieäu quaû phaân phoái nguoàn löïc vaø phaùt trieån kinh
teá, taêng cöôøng khaû naêng thanh toaùn vöøa thuùc ñaåy thò tröôøng taøi chính phaùt trieån oån
ñònh ñoàng thôøi noù cuõng naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuaû heä thoáng ngaân haøng vaø
caùc trung gian taøi chính khaùc. Vì vaäy, nghieân cöùu vaán ñeà hoäi nhaäp trong lónh vöïc
ngaân haøng laø moät vieäc laøm quan troïng vaø caàn thieát trong boái caûnh heä thoáng ngaân
haøng nöôùc ta ñang töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi quoác teá hieän nay.

Muïc tieâu vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi : Nhaän thöùc ñuùng ñaén vaø ñaày ñuû nhöõng
cô hoäi vaø thaùch thöùc, nhöõng lôïi ích vaø nguy cô ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp theo moät loä
trình hôïp lyù chaéc chaén seõ giuùp caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam coù ñöôïc moät
söï chuaån bò thaät toát trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá. Muïc tieâu
nghieân cöùu cuaû ñeà taøi naøy laø treân cô sôû phaân tích thöïc traïng hieän nay cuaû heä thoáng
NHTM Vieät Nam vaø töø nhöõng vaán ñeà ñoù kieán nghò moät soá giaûi phaùp naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuûa heä thoáng NHTM Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp.

1

Phaàn I
CAÙC CAM KEÁT QUOÁC TEÁ CUÛA VIEÄT NAM
VEÀ TÖÏ DO HOÙA DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG
11. Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø (BTA)
Moät soá cam keát trong hieäp ñònh BTA cuûa Chính phuû Vieät Nam ñoái vôùi toå chöùc
ngaân haøng vaø taøi chính cuûa Hoa Kyø ñöôïc trình baøy toùm taét nhö sau :
 Caùc nhaø cung caáp dòch vuï taøi chính Hoa kyø ñöôïc pheùp cung caáp dòch vuï taïi
Vieät Nam thoâng qua caùc hình thöùc phaùp lyù: (i) Chi nhaùnh ngaân haøng Hoa
Kyø; (ii) Ngaân haøng lieân doanh Vieät Nam-Hoa Kyø; (iii) Coâng ty thueâ mua taøi
chính 100% voán Hoa Kyø vaø (iv) Coâng ty thueâ mua taøi chính lieân doanh Vieät
Nam-Hoa Kyø;
 Trong voøng 3 naêm keå töø khi Hieäp ñònh coù hieäu löïc, hình thöùc phaùp lyù duy
nhaát ...
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Lyù do choïn ñeà taøi : Hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa kinh teá hieän nay laø xu theá taát yeáu vaø
laø ñoøi hoûi khaùch quan cuûa quaù trình hôïp taùc vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá. Xu theá
naøy ñang daàn bao truøm leân haàu heát caùc lónh vöïc cuaû ñôøi soáng xaõ hoäi. Lónh vöïc
ngaân haøng cuõng khoâng naèm ngoaøi xu theá chung ñoù. Quaù trình hoäi nhaäp trong lónh
vöïc ngaân haøng ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng noäi dung chuû yeáu, coù aûnh höôûng
maïnh meõ ñeán toaøn boä caùc quan heä kinh teá, taøi chính cuûa moãi nöôùc vaø cuûa toaøn theá
giôùi; noù vöøa goùp phaàn naâng cao hieäu quaû phaân phoái nguoàn löïc vaø phaùt trieån kinh
teá, taêng cöôøng khaû naêng thanh toaùn vöøa thuùc ñaåy thò tröôøng taøi chính phaùt trieån oån
ñònh ñoàng thôøi noù cuõng naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuaû heä thoáng ngaân haøng vaø
caùc trung gian taøi chính khaùc. vaäy, nghieân cöùu vaán ñeà hoäi nhaäp trong lónh vöïc
ngaân haøng laø moät vieäc laøm quan troïng vaø caàn thieát trong boái caûnh heä thoáng ngaân
haøng nöôùc ta ñang töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi quoác teá hieän nay.
Muïc tieâu vaø phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi : Nhaän thöùc ñuùng ñaén vaø ñaày ñuû nhöõng
hoäi vaø thaùch thöùc, nhöõng lôïi ích vaø nguy ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp theo moät loä
trình hôïp lyù chaéc chaén seõ giuùp caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam coù ñöôïc moät
söï chuaån thaät toát trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá. Muïc tieâu
nghieân cöùu cuaû ñeà taøi naøy laø treân cô sôû phaân tích thöïc traïng hieän nay cuaû heä thoáng
NHTM Vieät Nam vaø töø nhöõng vaán ñ ñ kieán nghò moät s giaûi phaùp naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuûa heä thoáng NHTM Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp.
1
Nâng cao năng lực cạnh trạnh của NHTMVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao năng lực cạnh trạnh của NHTMVN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Nâng cao năng lực cạnh trạnh của NHTMVN 9 10 755