Ktl-icon-tai-lieu

Ngân Hàng & Phát Triển

Được đăng lên bởi minhduc10a1ct
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân Hàng & Phát Triển
NCD với mệnh giá tối thiểu là
500.000 USD, thông thường là 1
triệu USD. Đồng thời, NCD có khả
năng lưu thông nên người gửi dễ
dàng bán lại trên thị trường nếu cần
vốn trước khi đến hạn.
b. Nghiệp vụ tạo tiền:
Thị trường tiền tệ châu Âu có
khả năng tạo tiền ghi sổ trên tài
khoản tiền gửi thanh toán của
khách hàng thông qua hoạt động
tín dụng và thanh toán.
c. Nghiệp vụ tín dụng:
Là khoản cho vay bằng tiền
tệ Euro ngắn hạn (bao gồm trung

T

hị trường tiền tệ châu
Âu là nơi gặp gỡ của
các NHTƯ, NHTM
và các công ty lớn toàn cầu, một
cách đúng nghĩa thì nó là cầu nối
“chợ tài chính” giữa nội địa châu
Âu và thế giới. Ngày nay tốc độ
tăng trưởng của thị trường tiền tệ
quốc tế được biểu hiện thông qua
tốc độ tăng trưởng của tiền gửi và
tín dụng (Eurocurrency Deposits
and Loans), đồng thời là nhân tố
thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa các
thị trường tài chính nói chung và
ngành công nghiệp ngân hàng nói
riêng, trong đó có VN chúng ta.
1. Thị trường đô la châu Âu

1.1. Khái niệm
Đô la châu Âu (Euro dollar) :
Là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi
được ký gửi bên ngoài hệ thống
ngân hàng nước bản xứ. Như vậy,
ta có Euro dollar là tiền gửi bằng
dollar Mỹ tại một ngân hàng nào

8

đó ngoài nước Mỹ.
Thị trường đô la châu Âu: Đô
la châu Âu là những tài sản bằng
dollar Mỹ nằm ngoài nước Mỹ,
không bị Chính phủ Mỹ điều tiết
và tồn tại dưới hình thức là đồng
tiền ghi sổ. Số tài sản này được
mua bán, chuyển nhượng trên toàn
thế giới và hình thành tên gọi thị
trường đô la châu Âu (Euro dollar
market).
1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của
thị trường đô la châu Âu
a. Nghiệp vụ nhận tiền gửi:
Trên thị trường tiền tệ bán
buôn, các ngân hàng EuroBank
nhận tiền gửi Euro có kỳ hạn và
phát hành Chứng chỉ tiền gửi khả
nhượng (Negotiable Certificates of
Deposit-NCD).
Lãi suất tiền gửi Euro được
niêm yết tương ứng với các kỳ hạn
từ 1 ngày tới vài năm, tuy nhiên kỳ
hạn chuẩn mực là 1, 2, 3, 6, 9 và
12 tháng.
EuroBank huy động dưới dạng

PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 2 (12) - Tháng 1-2/2012

hạn) mà các Eurobank cấp cho các
doanh nghiệp, các ngân hàng, các
chính phủ và các tổ chức quốc tế.
Các khoản vay này được thực hiện
bằng loại tiền không phải là đồng
bản tệ của quốc gia mà Eurobank
trú đóng, do các khoản vay này
thường lớn đối với một ngân hàng,
nên các Eurobank thường liên kết
nhau thành một tổ chức đồng tài
trợ để chia sẻ rủi ro.
Mức lãi suất quan trọng nhất
trên thị trường Eurobank là lãi suất
cho vay liên ngân hàng tại London
(LIBOR), những người đi vay
phi ngân hàng sẽ phải t...
PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 2 (12) - Tháng 1-2/2012
Ngân Hàng & Phát Triển
8
T
h trường tin t châu
Âu là nơi gp g ca
các NH, NHTM
các công ty lớn toàn cầu, một
cách đúng nga t nó là cu nối
chợ i chính gia ni đa châu
Âu và thế gii. Ngày nay tốc độ
tăng trưởng của thị trường tiền tệ
quốc tế được biểu hiện thông qua
tốc độ tăng trưởng của tiền gửi
tín dng (Eurocurrency Deposits
and Loans), đồng thời nhân tố
thúc đy quá trình toàn cu hóa c
thtrưng tài chính nói chung và
ngành công nghip ngân hàng nói
riêng, trong đó có VN chúng ta.
1. Thị trường đô la châu Âu
1.1. Khái niệm
Đô la châu Âu (Euro dollar) :
Là đồng ngoi t tự do chuyn đi
được ký gửi bên ngoài h thng
ngânng nưc bản x. Như vy,
ta Euro dollar tiền gửi bằng
dollar M ti mt ngân hàng nào
đó ngoài nước Mỹ.
Thtrưng đô la cu Âu: Đô
la châu Âu những tài sản bằng
dollar Mỹ nằm ngoài c Mỹ,
không b Chính ph M điều tiết
và tn ti dưi hình thc là đng
tiền ghi sổ. Số tài sản này được
mua bán, chuyển nhượng trên toàn
thế giới hình thành tên gọi thị
trường đô la châu Âu (Euro dollar
market).
1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của
thị trường đô la châu Âu
a. Nghiệp vụ nhận tiền gửi:
Tn th trưng tin t n
buôn, các ngân ng EuroBank
nhận tin gửi Euro kỳ hạn và
phát hành Chứng chỉ tiền gửi khả
nhượng (Negotiable Certicates of
Deposit-NCD).
Lãi sut tin gi Euro đưc
niêm yết tương ng với các khn
t 1 ngày ti vài năm, tuy nhiên k
hn chun mực 1, 2, 3, 6, 9 và
12 tháng.
EuroBank huy động dưới dạng
NCD với mệnh giá tối thiểu
500.000 USD, thông thưng là 1
triệu USD. Đồng thời, NCD có khả
năng lưu thông nên ngưi gi d
dàng bán li trên th trưng nếu cn
vốn trước khi đến hạn.
b. Nghiệp vụ tạo tiền:
Thtrưng tin t châu Âu có
kh năng tạo tin ghi s trên tài
khoản tin gi thanh toán ca
khách ng thông qua hot đng
tín dụng và thanh toán.
c. Nghiệp vụ tín dụng:
Là khon cho vay bằng tin
t Euro ngn hạn (bao gồm trung
hạn) mà các Eurobank cấp cho các
doanh nghiệp, các ngân hàng, các
chính ph và các tchc quc tế.
Các khoản vay này được thực hiện
bng loi tin không phi là đồng
bn t của quốc gia Eurobank
trú đóng, do các khon vay này
thường ln đi vi mt ngân hàng,
nên các Eurobank thường liên kết
nhau thành một t chc đồng tài
trợ để chia sẻ rủi ro.
Mc i sut quan trng nht
trên th trưng Eurobank là lãi suất
cho vay liên ngân hàng ti London
(LIBOR), những ngưi đi vay
phi ngân hàng sẽ phải trả lãi suất
cao hơn LIBOR, mức chênh lệch
phụ thuc vào hệ số tín nhim của
người vay và các chi phí giao dịch
ca Eurobank. Ngưc lại, ngưi
có tin gi ch được hưởng lãi sut
thấp hơn LIBOR.
Ngi ra, ph biến n có i
suất th nổi vi khon tin gi hay
cho vay từ 6 tháng trở lên và được
Ngân Hàng & Phát Triển - Trang 2
Ngân Hàng & Phát Triển - Người đăng: minhduc10a1ct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngân Hàng & Phát Triển 9 10 91