Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3937 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề về vốn đang là một đòi hỏi rất lớn, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta
hiện nay về vốn Ngân sách chỉ chi cho việc đầu tư các cơ sở hạ tầng không có khả
năng thu hồi vốn, còn toàn bộ nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh kể cả đầu tư xây
dựng, vốn cố định và vốn lưu động đều phải đi vay. Như vậy đòi hỏi về vốn không
chỉ ngắn hạn mà còn cả vốn trung, dài hạn. Nếu không có vốn thì không thể thay
đổi được cơ cấu kinh tế, không thể xây dựng được các cơ sở công nghiệp, các
trung tâm dịch vụ lớn. Tuy đã có những thay đổi về nhiều phương diện, hệ thống
Ngân hàng đã có những bước tiến dài nhưng hệ thống Ngân hàng vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu về vốn của nền kinh tế.
Từ năm 1994 trở đi bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vấn đề
về vốn nổi lên là một yêu cầu hết sức cấp bách trong điều kiện chưa có thị trường
vốn. Giải quyết nhu cầu vốn là đòi hỏi lớn đối với hệ thống ngân hàng. Các ngân
hàng kinh tế đang đòi hỏi ở ngân hàng là phải huy động đủ vốn tạo điều kiện cho
nền kinh tế phát triển không bị tụt hậu, đó chính là vấn đề về vốn.
Trong thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản hoạt động huy
động vốn đã được coi trọng đúng mức và đã đạt được một số kết quả nhất định
nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại do đó cần phải nghiên cứu cả về
lý luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm phục vụ công tác công
nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
2. Đối tƣợng nghiên cứu

Triệu Ngọc Nguyên

1

Lớp : 3012 - HVNH

Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
- Dựa vào cơ sở phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh
NHNo&PTNT huyện Vụ Bản để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại từ đó đưa
ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của chi
nhánh NHNo&PTNT huyệ Vụ Bản.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh
NHNo&PTNT huyện Vụ Bản
- Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu trong bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả
kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản từ năm 2000 đến năm 2003.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp: So sánh, phân tích, luận, giải.....
5. Bố cục
Đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1 : NHTM và công tác huy động vốn tại các NHTM.
Chương 2 : Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT
huyện Vụ Bản.
Chương 3 : Giải pháp và kiến nghị để đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chi
nhánh NHNo & PTNT huyện Vụ Bản.

T...
Chuyên đề tốt nghiệp
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Triệu Ngọc Nguyên Lớp : 3012 - HVNH
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vấn đề về vốn đang là một đòi hỏi rất lớn, chtrương của Đảng và Nnước ta
hiện nay về vốn Ngân sách chỉ chi cho việc đầu các sở hạ tầng không có khả
năng thu hồi vốn, còn toàn bộ nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh kể cả đầu tư xây
dựng, vốn cố định và vốn lưu động đều phải đi vay. Như vậy đòi hỏi về vốn không
chỉ ngắn hạn mà n cả vốn trung, dài hạn. Nếu không có vốn thì không thể thay
đổi được cấu kinh tế, không thể xây dựng được các sở công nghiệp, các
trung tâm dịch vlớn. Tuy đã có những thay đổi về nhiều phương diện, hệ thống
Ngân hàng đã những bước tiến dài nhưng hthống Ngân hàng vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu về vốn của nền kinh tế.
Từ năm 1994 trở đi bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vấn đề
về vốn nổi lên một yêu cầu hết sức cấp bách trong điều kiện chưa thị trường
vốn. Giải quyết nhu cầu vốn đòi hỏi lớn đối với hệ thống ngân hàng. Các ngân
hàng kinh tế đang đòi hỏi ngân hàng phải huy động đủ vốn tạo điều kiện cho
nền kinh tế phát triển không bị tụt hậu, đó chính là vấn đề về vốn.
Trong thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản hoạt động huy
động vốn đã được coi trọng đúng mc và đã đạt được một số kết quả nhất định
nhưng bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại do đó cần phải nghiên cứu cả về
luận và thực tiễn để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm phục vụ công tác công
nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
2. Đối tƣợng nghiên cứu
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 9 10 637