Ktl-icon-tai-lieu

Ngân Hàng Thương mại

Được đăng lên bởi gianghuong2812
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (31 câu)
5.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1. Ngân hàng thương mại ngày nay:
a. Được xem là cầu nối giữa người đi vay và cho vay
b. Được phép phát hành tiền giấy
c. Cả a và b
2. Các ngân hàng thương mại:
a. Cung cấp tín dụng chủ yếu cho lĩnh vực thương mại và công nghiệp
b. Huy động vốn chủ yếu thông qua các dịch vụ gửi tiền và thanh toán
c. Cả a và b
3. Ngân hàng huy động vốn dài hạn nhiều nhất từ chủ thể nào:
a. Nhà nước
b. Doanh nghiệp
c. Các cá nhân và hộ gia đình
4. Chức năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của NHTM:
a. Chức năng trung gian tín dụng
b. Chức năng trung gian thanh toán
c. Chức năng ổn định tiền tệ
d. Chức năng “tạo tiền”
5. Đối với các ngân hàng thương mại, nguồn vốn nào sau đây chiếm tỷ trọng lớn nhất:
a. Nguồn vốn huy động tiền gửi
b. Vốn đi vay từ NHTW
c. Vốn tự có
d. Vay từ các tổ chức tài chính khác
6. Số nhân tiền tăng lên khi:
a. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên
b. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức
c. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn
d. b và c
7. Ngày nay, xu thế các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên việc:
a. Giảm thấp lãi suất cho vay và nâng lãi suất huy động
b. Tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàng
c. Tranh thủ tìm kiếm sự ưu đãi của Nhà nước
d. Chạy theo các dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm
8. Khi ngân hàng huy động vốn từ tiết kiệm dân cư thì chủ thể quyết định lãi suất vay là:
a.
Ngân hàng
b.
Người cho vay
c.
Bên môi giới
d.
Ngân hàng và người cho vay cùng thỏa thuận
1

5.2. Phân loại NHTM
9. Theo bạn nghiệp vụ nào KHÔNG nằm trong nội dung hoạt động của các NHTM cổ
phần:
a. Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận
b. Thu lợi nhuận từ các hoạt động huy động vốn
c. Thu lợi nhuận từ các hoạt động tín dụng
d. Thu lợi nhuận từ việc cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
10. Tài khoản tiền gửi thanh toán:
a. Cho phép người gửi tiền được phép rút ra bất cứ lúc nào
b. Trả lãi thấp nhất trong các dạng tiền gửi
c. Cả a và b
11. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
a. Tối thiểu phải bằng vốn pháp định
b. Không được phép thay đổi trong suốt quá trình hoạt động
c. Cả a và b
12. Trong bảng tổng kết tài sản của một NHTM, khoản mục nào sau đây KHÔNG thuộc
Tài sản nợ:
a. Tiền gửi, tiền vay các NHTM khác
c. Cho vay và đầu tư chứng khoán
b. Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng
d. Vốn tự có và các quỹ
13. Trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng, khoản mục nào không thuộc Tài sản Nợ:
a. Tiền gửi, tiền vay các Ngân hàng
b....
CHƯƠNG 5. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (31 câu)
5.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1. Ngân hàng thương mại ngày nay:
a. Được xem là cầu nối giữa người đi vay và cho vay
b. Được phép phát hành tiền giấy
c. Cả a và b
2. Các ngân hàng thương mại:
a. Cung cấp tín dụng chủ yếu cho lĩnh vực thương mại và công nghiệp
b. Huy động vốn chủ yếu thông qua các dịch vụ gửi tiền và thanh toán
c. Cả a và b
3. Ngân hàng huy động vốn dài hạn nhiều nhất từ chủ thể nào:
a. Nhà nước
b. Doanh nghiệp
c. Các cá nhân và hộ gia đình
4. Chức năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng của NHTM:
a. Chức năng trung gian tín dụng
b. Chức năng trung gian thanh toán
c. Chức năng ổn định tiền tệ
d. Chức năng “tạo tiền”
5. Đối với các ngân hàng thương mại, nguồn vốn nào sau đây chiếm tỷ trọng lớn nhất:
a. Nguồn vốn huy động tiền gửi
b. Vốn đi vay từ NHTW
c. Vốn tự có
d. Vay từ các tổ chức tài chính khác
6. Số nhân tiền tăng lên khi:
a. Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên
b. Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức
c. Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn
d. b và c
7. Ngày nay, xu thế các ngân hàng cạnh tranh với nhau chủ yếu dựa trên việc:
a. Giảm thấp lãi suất cho vay và nâng lãi suất huy động
b. Tăng cường cải tiến công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàng
c. Tranh thủ tìm kiếm sự ưu đãi của Nhà nước
d. Chạy theo các dự án lớn có lợi ích cao dù có mạo hiểm
8. Khi ngân hàng huy động vốn từ tiết kiệm dân cư thì chủ thể quyết định lãi suất vay là:
a. Ngân hàng
b. Người cho vay
c. Bên môi giới
d. Ngân hàng và người cho vay cùng thỏa thuận
1
Ngân Hàng Thương mại - Trang 2
Ngân Hàng Thương mại - Người đăng: gianghuong2812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngân Hàng Thương mại 9 10 621