Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi nguyenngochan937
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.
Tổng quan về NHTM
1.1.1. Khái niệm về NHTM:

Ngân hàng là loại hình TCTD có thể được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân
hàng.
NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và
các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi
nhuận.
1.1.2. Vai trò của NHTM:

Các NH thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong nền kinh tế mới có thể duy trì khả
năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
NH là tổ chức trung gian tài chính, thực hiện chuyển tiết kiệm thành đầu tư. NHTM
huy động và tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để sản suất kinh doanh.
Qua đó, tập trung vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Hiện nay, vai trò trung
gian này trở nên phong phú hơn với việc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu… NHTM
có thể làm trung gian giữa công ty và các nhà đầu tư, chuyển giao mệnh lệnh trên thị
trường chứng khoán, đảm nhận việc mua bán trái phiếu công ty…
Thanh toán: Thay mặt KH, NH thực hiện thanh toán cho việc mua hàng hóa, dịch vụ
như bằng cách cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và phân phối tiền.
Người bảo lãnh: Nh cam kết trả nợ thay cho KH khi KH mất khả năng thanh toán.
Đại lý: thay mặt KH, NH quản lý và bảo vệ tài sản của KH, phát hành hoặc chuộc
lại chứng khoán.
Thực hiện chính sách tiền tệ: thực hiện các chính sách kinh tế của Chính phủ, góp
phần điều tiết sự tăng trưởng kinh tế và theo đuổi các mục tiêu xã hội.
Đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước duy trì
sự ổn định giá trị đồng tiền và tỷ giá, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư
và sản xuất kinh doanh.
1.1.3. Các chức năng của NHTM:
 Chức năng trung gian tín dụng
Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò là
"cầu nối" giữa người dư thừa vốn và người có nhu cầu về vốn.

Gửi tiền

Người có vốn

Ngân hàng

Cho vay

Người cần vốn

Thương mại
Ủy thác
Đầu tư

Đầu tư

Thông qua việc huy động các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế,
NHTM hình thành nên quỹ cho vay để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Với chức năng
này, NHTM vừa đóng vai trò là người đi vay vừa đóng vai trò là người cho vay.
Với chức năng trung gian tín dụng, NHTM đã góp phần tạo lợi ích cho tất cả các
bên tham gia: người gửi tiền, ngân hàng và người đi vay, đồng thời thúc đẩy sự phát triển
của nền kinh tế.
Chức năng trung gian tín dụng được xem là c...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về NHTM
1.1.1. Khái niệm về NHTM:
Ngân hàng loại hình TCTD thể được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân
hàng.
NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và
các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các TCTD nhằm mục tiêu lợi
nhuận.
1.1.2. Vai trò của NHTM:
Các NH thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong nền kinh tế mới thể duy trì khả
năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
NH là tổ chức trung gian tài chính, thực hiện chuyển tiết kiệm thành đầu tư. NHTM
huy động tập trung các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để sản suất kinh doanh.
Qua đó, tập trung vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Hiện nay, vai trò trung
gian này trở nên phong phú hơn với việc phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu… NHTM
thể làm trung gian giữa công ty và các nhà đầu , chuyển giao mệnh lệnh trên thị
trường chứng khoán, đảm nhận việc mua bán trái phiếu công ty…
Thanh toán: Thay mặt KH, NH thực hiện thanh toán cho việc mua hàng hóa, dịch vụ
như bằng cách cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử, kết nối các quỹ và phân phối tiền.
Người bảo lãnh: Nh cam kết trả nợ thay cho KH khi KH mất khả năng thanh toán.
Đại lý: thay mặt KH, NH quản bảo vệ tài sản của KH, phát hành hoặc chuộc
lại chứng khoán.
Thực hiện chính sách tiền tệ: thực hiện các chính ch kinh tế của Chính phủ, góp
phần điều tiết sự tăng trưởng kinh tế và theo đuổi các mục tiêu xã hội.
Đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi kiềm chế lạm phát, từng bước duy trì
sự ổn định giá trị đồng tiền và tỷ giá, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư
và sản xuất kinh doanh.
1.1.3. Các chức năng của NHTM:
Chức năng trung gian tín dụng
Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại đóng vai trò
"cầu nối" giữa người dư thừa vốn và người có nhu cầu về vốn.
Ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng thương mại - Người đăng: nguyenngochan937
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Ngân hàng thương mại 9 10 651