Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng thương mại Việt Nam

Được đăng lên bởi luongminh.vp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:
1.1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh
tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng
đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến
giai đoạn cao của nó – kinh tế thị trường – thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn
thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.
Luật các tổ chức tín dụng: NHTM là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động
ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của
Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật. (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM)
Theo Luật Ngân hàng nhà nước:
Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung
thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.
Như vậy ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất
trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy
động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển kinh tế.
Từ đó có thể nói bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các điểm sau:
– Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế
– Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng và dịch vụ
ngân hàng
Phân biệt NHTM và TCTD phi ngân hàng
NHTM
-

TCTD phi ngân hàng

Là tổ chức tín dụng
Được thực hiện toàn bộ hoạt
động ngân hàng
Là tổ chức nhận tiền gửi
(deposit institution)
Cung cấp dịch vụ thanh toán

-

Là tổ chức tín dụng
Được thực hiện một số hoạt
động ngân hàng
Là tổ chức không nhận tiền gửi
(nondeposit institution)
Không cung cấp dịch vụ thanh
toán

1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại:
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu :
a. Ngân hàng thương mại Quốc doanh (State owned Commercial bank): Là ngân hàng
thương mại được thành lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Trong tình hình hiện nay để tăng
nguồn vốn và phù hợp với xu thế hội nhập tài chính với thế giới các ngân hàng thương mại quốc
doanh Việt Nam đang phát hành trái phiếu để huy động vốn; đã và đang cổ phần hóa để tăng sức
cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng cổ phần hiện nay.Thuộc loại
này gồm:
– Ngân hàng n...
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:
1.1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh
tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã tác động rất lớn quan trọng
đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến
giai đoạn cao của nó kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn
thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.
Luật các t chức tín dụng: NHTM tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động
ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác liên quan mục tiêu lợi nhuận theo quy định của
Luật c tổ chức tín dụng các quy định khác của pháp luật. (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM)
Theo Luật Ngân hàng nhà nước:
Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung
thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán.
Như vậy ngân hàng thương mại định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất
trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ được huy
động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển kinh tế.
Từ đó có thể nói bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các điểm sau:
– Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế
Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng dịch vụ
ngân hàng
Phân biệt NHTM và TCTD phi ngân hàng
NHTM TCTD phi ngân hàng
- Là tổ chức tín dụng
- Được thực hiện toàn bộ hoạt
động ngân hàng
- tổ chức nhận tiền gửi
(deposit institution)
- Cung cấp dịch vụ thanh toán
- Là tổ chức tín dụng
- Được thực hiện một s hoạt
động ngân hàng
- Là tổ chức không nhận tiền gửi
(nondeposit institution)
- Không cung cấp dịch vụ thanh
toán
1.1.2. Phân loại Ngân hàng thương mại:
1.1.2.1. Dựa vào hình thức sở hữu :
a. Ngân hàng thương mại Quốc doanh (State owned Commercial bank): ngân hàng
thương mại được thành lập bằng 100% vốn ngân sách nhà nước. Trong tình hình hiện nay để tăng
nguồn vốn phù hợp với xu thế hội nhập tài chính với thế giới c ngân ng thương mại quốc
doanh Việt Nam đang phát hành trái phiếu để huy động vốn; đã đang cổ phần hóa để tăng sức
cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài các ngân hàng cổ phần hiện nay.Thuộc loại
này gồm:
– Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Bank for Agriculture and Rural
Development)
1
Ngân hàng thương mại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng thương mại Việt Nam - Người đăng: luongminh.vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ngân hàng thương mại Việt Nam 9 10 825