Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

1 Quaù trình ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa ngaân
haøng thöông maïi
2 Chöùc naêng cuûa ngaân haøng thöông maïi
3 Phaân loaïi ngaân haøng thöông maïi
4 Quaûn lyù vaø söû duïng voán cuûa ngaân haøng
thöông maïi
• 4.1. Huy ñoäng voán
• 4.2. Phaân phoái söû duïng voán
Giảng phần 2 vaø 4
• Sinh vieân töï tìm hieåu vaø nghieân cöùu phaàn
1 vaø 3

I. QUAÙ TRÌNH RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA NGAÂN
HAØNG
II. CHÖÙC NAÊNG CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
• 1. Chöùc naêng trung gian tín duïng
• Ngaân haøng thöông maïi laø caàu noái giöõa nhöõng ngöôøi coù
voán dö thöøa vaø nhöõng ngöôøi coù nhu caàu veà voán . . Thoâng
qua vieäc huy ñoäng khai thaùc caùc khoaûn voán tieàn teä taïm
thôøi nhaøn roãi trong neàn kinh teá, ngaân haøng hình thaønh
neân quyõ cho vay caáp tín duïng cho neàn kinh teá. Vôùi chöùc
naêng naøy, ngaân haøng vöøa ñoùng vai troø laø chuû theå ñi vay,
vöøa ñoùng vai troø laø chuû theå cho vay.
• Chöùc naêng trung gian tín duïng cuûa ngaân haøng ñöôïc moâ
taû qua sô ñoà sau:

Toå chöùc
kinh teá
-Doanh
nghieäp
-Toå chöùc xaõ
hoäi
Hoä
gia
ñình, daân
cö…
-

NGAÂN
HAØNG
THÖÔNG
MAÏI

- Toå chöùc
kinh teá
Doanh
nghieäp
-Toå chöùc xaõ
hoäi
-- Hoä gia
ñình, daân
cö…

•
•
•
•
•
•
•

- Huy ñoäng caùc nguoàn voán töø caùc chuû theå tieát kieäm,
coù voán nhaøn roãi trong neàn kinh teá
.Nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn, coù kyø haïn cuûa caùc toå
chöùc kinh teá, caùc toå chöùc xaõ hoäi, caù nhaân döôùi hình
thức tieàn teä (noäi teä hoaëc ngoaïi teä).
.Nhaän tieàn göûi tieát kieäm cuûa caùc caù nhaân.
.Phaùt haønh các loai chứng từ có giá ñeå huy ñoäng
̣
voán
- Caáp tín duïng ñaàu tö ñaùp öùng nhu caàu veà voán cho
caùc chuû theå trong neàn kinh teá xaõ hoäi.
.Cho vay ngaén haïn, trung vaø daøi haïn ñoái vôùi caùc toå
chöùc kinh teá caù nhaân.
.Chieát khaáu thöông phieáu, giaáy tôø coù giaù.
.Cho vay tieâu duøng, cho vay traû goùp vaø caùc hình thöùc
caáp tín duïng khaùc.

2. Chöùc naêng trung gian thanh toaùn
• Ngaân haøng laøm chöùc naêng trung gian
thanh toaùn khiù thöïc hieän theo yeâu caàu
cuûa khaùch haøng nhö trích moät khoaûn
tieàn treân taøi khoaûn tieàn tieàn göûi ñeå
thanh toaùn tieàn haøng hoùa, dòch vuï hoaëc
nhaäp vaøo moät khoaûn tieàn göûi cuûa
khaùch haøng töø baùn haøng hoùa hoaëc caùc
khoaûn thu khaùc.

Leänh

Giaáy

-Toå chöùc xaõ hoäi

traû
tieàn

baùo

-Caù nhaân chuyeån
-tieàn….

qua taøi

-Ngöôøi traû tieàn
-Ngöôøi mua haøng

khoaûn

NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

-Ngöôøithuï höôûng
-Ngöôøi baùn haøng
-Toå chöùc xaõ ...
NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI
Ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng thương mại - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ngân hàng thương mại 9 10 475