Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
BẬC CƠ BẢN

Học phần 1:
NGÂN HÀNG VÀ
RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
© Bank Training Company

1

Giới thiệu Giảng viên và Học viên

© Bank Training Company

2

MỘT SỐ THỎA THUẬN
•
•
•
•
•
•

Thời gian
Điện thoại di động
Trao đổi ý kiến trong giờ/ngoài giờ
Cấu trúc tài liệu giảng dạy
Bài kiểm tra
Lối thoát khi có hoả hoạn

© Bank Training Company

3

KỲ VỌNG CỦA ANH/CHỊ
TRONG KHOÁ HỌC NÀY?

© Bank Training Company

4

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
 Hiểu được bản chất của ngành kinh doanh ngân
hàng
 Hiểu biết về thị trường ngân hàng và tài chính, cơ
cấu thị trường, những người tham gia chủ yếu, vai
trò của họ, các công cụ …
 Hiểu được các rủi ro trong ngân hàng và tầm quan
trọng của việc quản lý rủi ro
 Hiểu được vai trò của cán bộ tín dụng/quan hệ
khách hàng trong kinh doanh ngân hàng

© Bank Training Company

5

KIỂM TRA
• 30 phút
• Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

© Bank Training Company

86

Xin cảm ơn!

© Bank Training Company

87

...
© Bank Training Company
1
CH NG TRÌNH ĐÀO T O ƯƠ
CH NG TRÌNH ĐÀO T O ƯƠ
CHUYÊN VIÊN QUAN H KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P
CHUYÊN VIÊN QUAN H KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P
B C C B N Ơ
B C C B N Ơ
H c ph n 1:
NGÂN HÀNG VÀ
R I RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 9 10 426