Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng VCB q3.2012

Được đăng lên bởi hoapru-pvfc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
VIETCOMBANK SECURITIES

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU – PHÂN TÍCH

BÁO CÁO CẬP NHẬT NGÀNH NGÂN HÀNG Q3.2012

VIETCOMBANK SECURITIES COMPANY

Tháng 11 - 2012

RESEARCH & ANALYSIS DEPARTMENT

NỘI DUNG:

NGÂN HÀNG Q3: VẤN ĐỀ TIẾP TỤC NÓNG

Diến biến ngành ngân hàng Q3, Trang 2

■ Hầu hết lãi suất của các khoản vay đã hạ về mức 15% hoặc thấp hơn. Tăng trưởng tín dụng không
được cải thiện nhiều (10T2012: +3,3% ytd). Việc tăng chỉ tiêu tín dụng cho một số ngân hàng hầu
như không tác động tới mức tăng trưởng chung.
■ Huy động đạt 14,02% trong 10T2012. Lãi suất huy động nhìn chung ổn định, tuy nhiên tăng trở lại
cục bộ tại một số ngân hàng dưới tác động của Thông tư 21, nhu cầu tất toán vàng cho người gửi và
đảm bảo thanh khoản về cuối năm.
■ Một số ngân hàng có tỷ lệ huy động từ vàng cao chịu áp lực tất toán vàng cho người gửi theo quy
định của NHNN, ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận. Mặc dù NHNN đã gia hạn tất toán đến
30/06/2013 nhưng nhiều ngân hàng đã chủ động giảm tỷ lệ huy động bằng vàng trong cơ cấu huy
động và tăng cường huy động VND để bù đắp.
■ Nợ xấu toàn hệ thống đạt 8,82% vào cuối tháng 6. Nợ xấu của nhiều ngân hàng trong Q3 vẫn tiếp
tục tăng. Thống đốc yêu cầu các NH chưa trích lập đủ dự phòng rủi ro không được chia cổ tức. Chúng
tôi cho rằng điều này sẽ có thể làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng trong ngắn hạn nhưng
về lâu dài sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe của các ngân hàng.
■ Tổng tài sản và vốn tự có của hệ thống trong Q3 đều sụt giảm so với Q2, tỷ lệ cấp tín dụng so với
nguồn vốn huy động đã giảm đáng kể so với thời điểm đầu năm (khoảng 100%) do tốc độ tăng trưởng
huy động cao hơn nhiều so với tín dụng. Các tỷ lệ hoạt động cũng như sinh lời hầu như không thay
đổi so với Q2. Điều này phản ánh đúng diễn biến của ngành ngân hàng trong Q3 khi các biện pháp hỗ
trợ tăng trưởng hầu như không có tác dụng và việc tái cấu trúc ngành ngân hàng chưa đạt được thêm
thành tựu nào đáng kể.

Triển vọng ngành ngân hàng Q4, Trang 5
Cập nhật VCB, MBB, CTG, STB, ACB, EIB
Trang 7

Quách Thùy Linh
+84 4 3936 6425 (ext. 120)
qtlinh@vcbs.com.vn
Cam kết, Điều khoản sử dụng tại Trang 13

Thống kê cổ phiếu theo một số tiêu chí của VCBS
cập nhật tại

Tin vĩ mô, tài chính và doanh nghiệp cập nhật tại


■ Một loạt thay đổi nhân sự cao cấp tại các ngân hàng đã diễn ra trong những tháng gần đây, với 3
nguyên nhân chủ yếu: (1) vấn đề pháp lý, (2) do thâu tóm sáp nhập và (3) do yêu cầu tái cấu trú...
07.11.2012
Trang | 1
VIETCOMBANK SECURITIES COMPANY
NGÂN HÀNG Q3: VN ĐỀ TIP TC NÓNG
Hu hết lãi sut ca các khoản vay đã hạ v mc 15% hoc thấp n. Tăng trưởng tín dng không
đưc ci thin nhiu (10T2012: +3,3% ytd). Việc tăng chỉ tiêu n dng cho mt s ngân hàng hu
như không tác động ti mức tăng trưởng chung.
Huy động đạt 14,02% trong 10T2012. Lãi suất huy đng nhìn chung ổn định, tuy nhiên tăng tr li
cc b ti mt s ngân hàng ới tác động ca Thông 21, nhu cầu tất toán vàng cho người gi
đảm bo thanh khon v cuối năm.
Mt s ngân hàng t l huy động t vàng cao chu áp lc tất toán vàng cho người gi theo quy
định ca NHNN, nh hưởng mt phần đến li nhun. Mc NHNN đã gia hạn tt toán đến
30/06/2013 nhưng nhiều ngân hàng đã ch động gim t l huy động bằng vàng trong cấu huy
động và tăng cường huy động VND để bù đắp.
N xu toàn h thống đạt 8,82% vào cui tháng 6. N xu ca nhiu ngân hàng trong Q3 vn tiếp
tục tăng. Thống đốc yêu cầu các NH chưa trích lập đủ d phòng rủi ro không được chia c tc. Chúng
tôi cho rằng điều này s th làm gim sc hp dn ca c phiếu ngân hàng trong ngn hn nhưng
v lâu dài s ci thin đáng kể sc khe ca các ngân hàng.
Tng tài sn vn t ca h thống trong Q3 đều st gim so vi Q2, t l cp tín dng so vi
ngun vốn huy động đã giảm đáng kể so vi thời điểm đầu năm (khoảng 100%) do tc độ tăng trưởng
huy động cao hơn nhiều so vi tín dng. Các t l hoạt động cũng như sinh lời hầu như không thay
đổi so với Q2. Điều này phản ánh đúng diễn biến ca ngành ngân hàng trong Q3 khi các bin pháp h
tr tăng trưởng hầu như không tác dng vic tái cấu trúc ngành ngân hàng chưa đạt được thêm
thành tựu nào đáng kể.
Mt lot thay đổi nhân s cao cp tại các ngân hàng đã diễn ra trong nhng tháng gần đây, với 3
nguyên nhân ch yếu: (1) vấn đề pháp lý, (2) do thâu tóm sáp nhp (3) do yêu cu tái cu trúc.
Chúng tôi nhận định s thay đổi này còn tiếp tc trong Q4 và 2013.
Trin vng Q4: Nhu cu vay vn trong nhng tháng cuối năm không có dấu hin ci thin nhiu, do
đó d báo c năm tăng trưởng tín dụng đạt mc 5%. Li nhun Q4 ca các NH d báo không ci thin
so với Q3, đồng thi trin vng 2012 không sáng sa nếu vấn đề n xu các ngân hàng yếu kém
không được gii quyết triệt để. Mt s ngân hàng tha thanh khon tm thi có th tăng cường đầu
vào trái phiếu chính ph trong nhng tháng cuối năm nhằm tăng thu nhập lãi và cân bng chi phí vn.
Kết qu kinh doanh Q3 ca hu hết các ngân hàng thấp hơn 2 quý đầu năm và so với cùng k. MBB
và VCB là hai ngân hàng duy trì đưc mc li nhun tt và ổn định. CTG có li nhuận Q3 tăng mạnh
do công tác ct giảm chi phí được tiến hành triệt để. Các ngân hàng liên quan đến s kin ngày 21/8
(ACB, EIB STB) b ảnh hưởng đến li nhuận Q3, đc bit là ACB. Li nhun Q4 s ph thuc rt
ln vào chính sách kinh doanh linh hot ca tng ngân hàng và li thế vn thuc v nhng ngân hàng
có cơ cấu thu nhp lành mnh và qun tr ri ro tt.
Ngun: SBV, VCBS tng hp
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2009 2010 2011 2012
Tăng TD 10T đầu năm
Tăng HĐ 10T đầu năm
2.9%
3.2%
2.0%
3.5%
2.2%
2.5%
3.2%
3.6%
4.5%
8.6%
8.8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Q1.12Q2.12
Theo số liệu báo cáo của các NH
Theo cơ quan thanh tra NHNN
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành
CÔNG TY TNHH CHNG KHOÁN VIETCOMBANK
VIETCOMBANK SECURITIES
B PHN NGHIÊN CU PHÂN TÍCH BÁO CÁO CP NHT NGÀNH NGÂN HÀNG Q3.2012
RESEARCH & ANALYSIS DEPARTMENT Tháng 11 - 2012
NI DUNG:
Diến biến ngành ngân hàng Q3, Trang 2
Trin vng ngành ngân hàng Q4, Trang 5
Cp nht VCB, MBB, CTG, STB, ACB, EIB
Trang 7
Quách Thùy Linh
+84 4 3936 6425 (ext. 120)
qtlinh@vcbs.com.vn
Cam kết, Điều khon s dng ti Trang 13
Thng c phiếu theo mt s tiêu chí ca VCBS
cp nht ti
www.vcbs.com.vn/Research/Report.aspx
Tin mô, tài chính doanh nghip cp nht ti
www.vcbs.com.vn
Ngân hàng VCB q3.2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng VCB q3.2012 - Người đăng: hoapru-pvfc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ngân hàng VCB q3.2012 9 10 383