Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng

Được đăng lên bởi laithingocmai
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa

Trang

Lôøi cam ñoan ....................................................................................................... i
Muïc luïc ................................................................................................................ ii
Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét ............................................................ vi
Danh muïc caùc baûng ............................................................................................. vii
Danh muïc caùc hình veõ, ñoà thò ............................................................................. vii
Danh muïc caùc phuï luïc ........................................................................................ viii
MÔÛ ÑAÀU
Chöông 1:

NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI
BOÄ TRONG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ KIEÅM SOAÙT NOÄI
BOÄ ÑOÁI VÔÙI NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG............. 1

1.1 TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ TRONG CAÙC NGAÂN HAØNG ...... 1
1.1.1 Lòch söû phaùt trieån cuûa heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä trong ngaân
haøng: ........................................................................................................... 1
1.1.1.1 Lòch söû phaùt trieån cuûa heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä
noùi chung:......................................................................................... 1
1.1.1.2 Söï hình thaønh heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä cuûa ngaân
haøng thöông maïi:.............................................................................. 5
1.1.2 Heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng theo Baùo caùo Basle:
.................................................................................................................... 9
1.1.2.1.

Muïc tieâu vaø vai troø cuûa caùc nguyeân taéc kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng:
........................................................................................... 9

1.1.2.2.

Caùc nguyeân taéc cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng:............ 9

1.1.3 Thöïc tieãn vaän duïng Baùo caùo Basle taïi caùc quoác gia treân theá giôùi: ... 12
1.2 KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG: . 14
1.2.1 Tín duïng vaø vai troø cuûa nghieäp vuï tín duïng trong ngaân haøng thöông
maïi: ............................................................................................................. 15

2

1.2.1.1. Khaùi nieäm tín duïng vaø caùc loaïi hình nghieäp vuï ...
1
MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa Trang
Lôøi cam ñoan ....................................................................................................... i
Muïc luïc ................................................................................................................ ii
Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét ............................................................ vi
Danh muïc caùc baûng ............................................................................................. vii
Danh muïc caùc hình veõ, ñoà thò ............................................................................. vii
Danh muïc caùc phuï luïc ........................................................................................ viii
MÔÛ ÑAÀU
Chöông 1: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI
BOÄ TRONG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VAØ KIEÅM SOAÙT NOÄI
BOÄ ÑOÁI VÔÙI NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG............. 1
1.1 TOÅNG QUAN VEÀ KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ TRONG CAÙC NGAÂN HAØNG ...... 1
1.1.1 Lòch söû phaùt trieån cuûa heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä trong ngaân
haøng: ........................................................................................................... 1
1.1.1.1 Lòch söû phaùt trieån cuûa heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä
noùi chung:......................................................................................... 1
1.1.1.2 Söï hình thaønh heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä cuûa ngaân
haøng thöông maïi:.............................................................................. 5
1.1.2 Heä thoáng lyù luaän veà kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng theo Baùo caùo Basle:
.................................................................................................................... 9
1.1.2.1. Muïc tieâu vaø vai troø cuûa caùc nguyeân taéc kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng:
........................................................................................... 9
1.1.2.2. Caùc nguyeân taéc cuûa heä thoáng kieåm soaùt noäi boä ngaân haøng:............ 9
1.1.3 Thöïc tieãn vaän duïng Baùo caùo Basle taïi caùc quoác gia treân theá giôùi: ... 12
1.2 KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ ÑOÁI VÔÙI NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG:. 14
1.2.1 Tín duïng vaø vai troø cuûa nghieäp vuï tín duïng trong ngaân haøng thöông
maïi: ............................................................................................................. 15
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng - Người đăng: laithingocmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng 9 10 142