Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 5066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh
và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính:
Trường hợp ngành ngân hàng

Công ty Tư vấn Quản lý MCG

Hà Nội, tháng 5 năm 2006

MỤC LỤC
Từ viết tắt

iii

Các bảng trong báo cáo

v

Các hình trong báo cáo

vi

Lời cảm ơn

1

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Giới thiệu chung
Cơ sở Nghiên cứu
Mục tiêu và Quy mô của Nghiên cứu
Hạn chế của Nghiên cứu
Cấu trúc Báo cáo

3
3
3
4
5

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Bối cảnh Quốc tế
Bản chất Hội nhập Quốc tế về Dịch vụ Tài chính
Các Xu hướng Quốc tế hóa Các Dịch vụ Tài chính
Xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động ngân hàng trên thế giới
Các xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

6
6
8
8
11

3
3.1
3.2

Ngành Ngân hàng Việt Nam
Nhóm Ngân hàng Việt Nam
Nhóm Ngân hàng Nước ngoài

13
14
16

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2

Rà soát Môi trường Pháp lý và Chính sách Ngành Ngân hàng
18
Khung Pháp lý Trong nước
18
Điều hành chính sách tiền tệ
19
Hoạt động thanh tra - giám sát ngân hàng và các TCTD
20
Phát triển thị trường tiền tệ
21
Những Nghĩa vụ và Cam kết Quốc tế về Tự do hóa Dịch vụ Ngân hàng
21
Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA)
21
Hiệp định Thương mại tự do các nước ASEAN (AFTA)
23
Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) và Tổ chức thương mại thế giới
(WTO)
24
Tiến trình Đàm phán Gia nhập WTO của Việt Nam và Dự báo trong Tương lai 26
Tham khảo thực tiễn Trung Quốc và Campuchia
28
Trung Quốc
28
Campuchia
30

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.4

Phân tích Năng lực Cạnh tranh của Ngành Ngân hàng Việt Nam
Phân tích Khả năng Cạnh tranh theo Mô hình Kim cương
Môi trường cho chiến lược ngân hàng và cạnh tranh
Điều kiện cầu về dịch vụ ngân hàng
Các ngành phụ trợ và liên quan tới ngành ngân hàng
Điều kiện và nhân tố đầu vào cho ngành ngân hàng
Phân tích SWOT
Điểm mạnh
Điểm yếu
Cơ hội
Thách thức
Phân tích các Rủi ro của Ngân hàng
Kết luận

6
6.1
6.2

Phân tích tác động tự do hóa
50
Tác động đối với ngành ngân hàng – phân tích dựa trên phản ứng của khách hàng50
Tác động đối với nền kinh tế – dựa trên phân tích năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng
55
i

31
31
31
34
34
36
37
38
39
42
43
46
47

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3

Về phía cung
Về phía cầu
Các cơ quan quản lý ngân hàng
Tác động xã hội
Kết luận

56
56
56
57
58

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Đề xuất của Tư vấn
Đề xuất liên quan đến Môi trường Pháp lý và Chính sách
Các Đề xuất liên quan đến Chiến lược Phát triển
Các Đề xuất liên quan đến Quản trị và Vận hành
Các Đề xuất khác
Ma trậ...
Nghiên cu kh năng cnh tranh
và tác động ca t do hóa dch v tài chính:
Trường hp ngành ngân hàng
Công ty Tư vn Qun lý MCG
Hà Ni, tháng 5 năm 2006
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng 9 10 958