Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm matlab .

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGhI£N CøU TÝNH TO¸N HµM T¦¥NG QUAN CñA TÝN HIÖU NGÉU NHI£N
B»NG PHÇN MÒM MATLAB .

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
Trong ph¹m vi ch¬ng tr×nh ®µo t¹o sinh viªn cña Häc viÖn C«ng nghÖ Bu chÝnh ViÔn th«ng
th× viÖc tæ chøc c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cho sinh viªn mang ý nghÜa rÊt lín, tríc hÕt ®·
gióp c¸c sinh viªn lµm quen víi phong c¸ch nghiªn cøu, tiÕp theo lµ viÖc cñng cè, hiÓu râ c¸c
kiÕn thøc häc trªn líp ®ång thêi thu nhËn, më réng thªm nhiÒu kiÕn thøc míi, ®Æc biÖt lµ c¸c
c«ng nghÖ míi.
§Ò tµi “ Nghiªn cøu tÝnh to¸n hµm t¬ng quan cña tÝn hiÖu ngÉu nhiªn b»ng phÇn mÒm
Matlab” lµ ®Ò tµi nghiªn cøu øng dông phÇn mÒm Matlab ®Ó x©y dùng ch¬ng tr×nh tÝnh to¸n hµm
t¬ng quan cña tÝn hiÖu nãi chung vµ tÝn hiÖu ngÉu nhiªn nãi riªng, qua ®ã t×m hiÓu mét sè tÝnh
chÊt, øng dông cña hµm t¬ng quan.
HiÖn nay ®· cã rÊt nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ viÖc xö lý tÝn hiÖu nhng ®i s©u vµo nghiªn
cøu tÝn hiÖu ngÉu nhiªn th× l¹i Ýt bëi lÏ ®©y lµ mét nghµnh hÑp vµ nã liªn quan nhiÒu ®Õn viÖc xö
lý tÝn hiÖu b»ng ph¬ng ph¸p thèng kª. Hµm t¬ng quan cña tÝn hiÖu ngÉu nhiªn lµ mét kh¸i niÖm
quen thuéc ®èi víi bÊt kú ngêi nµo cã hiÓu biÕt vÒ tÝn hiÖu vµ øng dông cô thÓ cña nã ®· cã tõ
rÊt l©u (mÆc dï kh«ng t¸ch riªng h¼n) do ®ã néi dung ®Ò tµi kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi thËm chÝ
cã c¶ nh÷ng quyÓn s¸ch viÕt vÒ tÝn hiÖu ngÉu nhiªn. Tuy nhiªn thÓ hiÖn tÝnh to¸n hµm t¬ng
quan mét c¸ch trùc quan qua mét ng«n ng÷ m« pháng ®Ó øng dông trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ
®µo t¹o lµ mét lÜnh vùc míi, qua ®ã gióp cho viÖc t×m hiÓu vÒ tÝn hiÖu ngÉu nhiªn mét c¸ch trùc
quan râ rµng, gióp sinh viªn hiÓu s©u vÒ b¶n chÊt cña hµm t¬ng quan.
Víi n¨ng lùc, kiÕn thøc cña sinh viªn n¨m thø 3 viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu ch¾c ch¾n
kh«ng thÓ t×m hiÓu s©u mµ míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu t×m hiÓu thuËt to¸n, viÕt ch¬ng tr×nh øng
dông ®Ó ph©n tÝch c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n trong xö lý tÝn hiÖu thèng kª nh radar vµ ®Þnh vÞ.
2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi :
2.1. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh:
Ch¬ng tr×nh ®îc viÕt cã giao diÖn trùc quan th©n thiÖn víi ngêi sö dông, gióp cho ngêi
södông cã thÓ chän d¹ng tÝn hiÖu díi d¹ng cã s½n lÊy tõ trong file ra hoÆc nhËp trùc tiÕp b»ng
tay, vµ cã thÓ chän xem d¹ng hµm t¬ng quan hoÆc mËt ®é phæ c«ng suÊt t¬ng øng cña tÝn hiÖu
®· chän mét c¸ch rÊt tiÖn lîi. Vµ nã còng cho phÐp m« pháng c¸c øng dông trong thùc tÕ cña
hµm t¬ng quan th«ng qua c¸c nót bÊm trªn giao diÖn.

Bªn c¹ch ®ã, ngêi dïng cã thÓ lùa chän c¸c chøc n¨ng nh phãng to, thu nhá d¹ng ®å thÞ v.v.
hoÆc vµo c¸c menu cã mét sè tiÖn Ých cã...
NGhI£N CøU TÝNH TO¸N HµM T¦¥NG QUAN CñA TÝN HIÖU NGÉU NHI£N
B»NG PHÇN MÒM MATLAB .
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
Trong ph¹m vi ch¬ng tr×nh ®µo t¹o sinh viªn cña Häc viÖn C«ng nghÖ Bu chÝnh ViÔn th«ng
th× viÖc chøc c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cho sinh viªn mang ý nghÜa rÊt lín, tríc hÕt ®·
gióp c¸c sinh viªn lµm quen víi phong c¸ch nghiªn cøu, tiÕp theo viÖc cñng cè, hiÓu c¸c
kiÕn thøc häc trªn líp ®ång thêi thu nhËn, réng thªm nhiÒu kiÕn thøc míi, ®Æc biÖt c¸c
c«ng nghÖ míi.
§Ò tµi Nghiªn cøu tÝnh to¸n hµm t¬ng quan cña tÝn hiÖu ngÉu nhiªn b»ng phÇn mÒm
Matlab” lµ ®Ò tµi nghiªn cøu øng dông phÇn mÒm Matlab ®Ó x©y dùng ch¬ng tr×nh tÝnh to¸n hµm
t¬ng quan cña n hiÖu nãi chung tÝn hiÖu ngÉu nhiªn nãi riªng, qua ®ã t×m hiÓu mét tÝnh
chÊt, øng dông cña hµm t¬ng quan.
HiÖn nay ®· rÊt nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu viÖc tÝn hiÖu nhng ®i s©u vµo nghiªn
cøu tÝn hiÖu ngÉu nhiªn th× l¹i Ýt bëi ®©y mét nghµnh hÑp vµ nã liªn quan nhiÒu ®Õn viÖc
tÝn hiÖu b»ng ph¬ng ph¸p thèng kª. Hµm t¬ng quan cña tÝn hiÖu ngÉu nhiªn mét kh¸i niÖm
quen thuéc ®èi víi bÊt ngêi nµo hiÓu biÕt tÝn hiÖu øng dông thÓ cña ®·
rÊt l©u (mÆc kh«ng t¸ch riªng h¼n) do ®ã néi dung ®Ò tµi kh«ng ph¶i vÊn ®Ò míi thËm chÝ
nh÷ng quyÓn s¸ch viÕt tÝn hiÖu ngÉu nhiªn. Tuy nhiªn thÓ hiÖn tÝnh to¸n hµm t¬ng
quan mét c¸ch trùc quan qua mét ng«n ng÷ pháng ®Ó øngng trong c«ng t¸c gi¸o dôc vµ
®µo t¹o mét lÜnh vùc míi, qua ®ã gióp cho viÖc t×m hiÓu tÝn hiÖu ngÉu nhiªn mét c¸ch trùc
quan râ rµng, gióp sinh viªn hiÓu s©u vÒ b¶n chÊt cña hµm t¬ng quan.
Víi n¨ng lùc, kiÕn thøc cña sinh viªn n¨m thø 3 viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu ch¾c ch¾n
kh«ng thÓ t×m hiÓu s©u míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu t×m hiÓu thuËt to¸n, viÕt ch¬ng tr×nh øng
dông ®Ó ph©n tÝch c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n trong xö lý tÝn hiÖu thèng kª nh radar vµ ®Þnh vÞ.
2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi :
2.1. Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh:
Ch¬ng tr×nh ®îc viÕt giao diÖn trùc quan th©n thiÖn víi ngêi dông, gióp cho ngêi
södông thÓ chän d¹ng tÝn hiÖu díi d¹ng s½n lÊy trong file ra hoÆc nhËp trùc tiÕp b»ng
tay, thÓ chän xem d¹ng hµm t¬ng quan hoÆc mËt ®é phæ c«ng suÊt t¬ng øng cña n hiÖu
®· chän mét c¸ch rÊt tiÖn lîi. còng cho phÐp pháng c¸c øng dông trong thùc cña
hµm t¬ng quan th«ng qua c¸c nót bÊm trªn giao diÖn.
Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm matlab . - Trang 2
Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm matlab . - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu tính toán hàm tương quan của tín hiệu ngẫu nhiên bằng phần mềm matlab . 9 10 299