Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Quyết Minh Phạm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trêng §¹i c kinh doanh vµ c«ng nghÖ Hµ Néi
Khoa tµi chÝnh - ng©n ng
----------------------------
Gi¸o tr×nh
NghiÖp vô
ng©n hµng th¬ng m¹i
Chñ biªn: TS. Mai V¨n B¹n
Hµ Néi - 2009
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: Quyết Minh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 988