Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

KHOA NGÂN HÀNG

279 Nguyễn Tri Phương, phường 05, Quận 10, TP. HồChí Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 – Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:


Baøi giaûng chuyeân ñeà

NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Người trình baøy: PGS. TS. Trần Hoaøng Ngaân
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,

MOÂN HOÏC

NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

Moân hoïc NVNH giuùp hoïc vieân tìm hieåu chuyeân saâu caùc
nghieäp vuï cuûa ngaân haø ng: huy ñoäng voán, dòch vuï cuûa
ngaân haøng, tín duïng, baûo laõnh, thanh toaùn... vaø caùc
nghieäp vuï ngaân haøng treân thò tröôøng taøi chính. Töø ñoù giuùp
hoïc vieân gaén hoaï t ñoä ng cuûa doanh nghieäp vôùi nhöõng dòch
vuï cuû a ngaân haøng moät caù ch thuaän lôïi vaø nhanh choùng.
Noäi dung moân hoïc bao goàm 4 chöông:

Chöông moät: Toång quan veà ngaân haøng thöông maïi

Chöông hai: Nghieäp vuï huy ñoäng voán vaø caùc dòch vuï taøi
chính cuûa ngaân haøng thöông maïi.

Chöông ba: Hoaït ñoäng tín duïng cuûa NHTM

Chöông boán: Nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi treân thò
tröôøng hoái ñoaùi vaø thò tröôøng chöùng khoaùn.

Taøi lieäu tham khaûo
 Luaät Ngaân haøng Nhaø Nöôùc vaø Luaät söûa ñoåi, boå
sung moät soá ñieà u cuûa Luaät NHNN (coù giaù trò hieäu
löïc töø ngaøy 01/08/2003)
 Luaät caùc Toå chöùc tín duïng vaø Luaät söûa ñoåi, boå
sung moät soá ñieàu cuûa Luaät caùc TCTD (coù giaù trò
hieäu löïc töø ngaøy 01/10/2004)
 Tieàn teä ngaân haøng
 Thanh toaùn quoác teá (PGS-TS Traàn Hoaøng Ngaân)
 Website:  vaø Website caùc NHTM
VCB,ACB,EAB,VBARD,VIDB,VICB.SCB,...

CHÖÔNG 1
TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI

Caùc khoaûn lôø i loã (loss or profit) ñöôïc ghi nhaä n vaø thu
nhaäp haøng ngaøy vôùi clearing house (Phoøng thanh
toaùn buø tröø).
Thò tröôøng giao sau quy ñònh kích côõ cho moät ñôn vò
hôï p ñoàng (fixed amount per contract). 100.000 AUD,
100.000 CAD, 125.000 CHF, 62500 GBP, 1250.000
JPY (USD laø ñoàng tieàn ñònh giaù)
Hôïp ñoàng

Kích côõ

Côõ tích

(Contract)

(Size)

(Tick size)

GBP/USD

62.500 GBP 0,0001

CHF/USD

125.000
CHF

0,0001

Giaù trò cuûa
moät tích
(Value of 1
tick)
6,25 USD
12,50 USD

Ví duï: Neáu khaùch haøng coù khoaûn giao dòch laø
250.000 GBP (töùc laø 4 hôïp ñoàng) vaø neáu tyû giaù
giao ñoäng töø 1,5960 leân 1,5970 thì khoaûn cheânh
leäch baèng USD seõ laø:
250.000 x 0,0010 USD/GBP = 250 USD.
hoaëc laø: 62500 x 4 x 0,001 = 250 USD.
Hoaëc = 4 x10 x 6,25 = 250 USD.

...
TRƯNG ĐI HC KINH TTHÀNH PHHCHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG
279 Nguyn Tri Phương, phưng 05, Qun 10, TP. HC Minh.
Telephone: +84.8.8551776, +84.8.8530561 Fascimile: +84.8.8551777
Email: bankingfaculty@ueh.edu.vn - Website:
http://www.fob.ueh.edu.vn/
Baøi giaûng chuyeân ñeà
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
Ngưi trình baøy: PGS. TS. Trn Hoaøng Ngaân
ngankdtt@yahoo.com, ngannh@ueh.edu.vn,
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 749