Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng

Được đăng lên bởi Cỏ Bốn Lá
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
LỜI MỞ ĐẦU
Năm 2012 vừa qua là một năm mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với rất
nhiều khó khăn và thách thức, do những dư âm của cuộc khủng hoảng Tài chính
Thế giới năm 2008 và khủng hoảng nợ công kéo dài ở khu vực Châu Âu, làm cho
nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn. Thị trường Tài chính – Ngân
hàng trong nước để lại nhiều dấu ấn đặc biệt khi là năm “xuống dốc” khá nặng nề
với tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 20 năm qua, nợ xấu tăng vọt, lợi nhuận
giảm 40%, lãi suất giảm 3 – 8%, cùng với các vấn đề tái cơ cấu tổ chức tín dụng
yếu kém, độc quyền vàng miếng, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng tăng
đột biến,... Tuy nhiên, hòa cùng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra
trên phạm vi rộng như hiện nay thì các nghiệp vụ TTQT vẫn khẳng định được vị trí
quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là hoạt động TTNK bằng L/C vẫn là một
trong những hoạt động đem lại nguồn thu không nhỏ cho các NHTM.
NHTMCP Bản Việt trưởng thành từ NHTM Gia Định, trải qua hơn 20 năm
hình thành và phát triển, Ngân hàng đã tạo được uy tín và thương hiệu riêng cho
mình trên thị trường tài chính hiện nay. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh đã gắn
bó lâu đời trong lịch sự hoạt động, Ngân hàng cũng rất chú trọng tới việc phát triển
hoạt động TTQT còn non trẻ của mình, đặc biệt là nghiệp vụ TTNK bằng L/C để
mở rộng thêm thị phần và góp phần làm gia tăng các khoản doanh thu. Chính vì thế,
nghiệp vụ TTNK bằng L/C được xem là một trong các nghiệp vụ trọng tâm của
Ngân hàng hiện nay. Qua thời gian thực tập tại phòng TTQT trực thuộc Hội sở
NHTMCP Bản Việt, nhận thấy được tầm quan trọng của nghiệp vụ TTNK bằng L/C
trong TTQT và những hạn chế từ nghiệp vụ này nên tôi đã quyết định chọn đề tài
“Tổ chức thực hiện hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu theo phƣơng thức
tín dụng chứng từ tại Hội sở Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Bản Việt” để
thực hiện bài báo cáo thu hoạch thực tập tốt nghiệp. Nhằm đánh giá chính xác, hiệu
quả nghiệp vụ TTNK bằng L/C tại NHTMCP Bản Việt, bài báo cáo tập trung vào
việc phân tích tình hình kinh doanh chung của Ngân hàng và công tác tổ chức thực
hiện nghiệp vụ TTNK bằng L/C tại Hội sở NHTMCP Bản Việt giai đoạn 2010 –
2012; Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hoạt động
TTNK bằng L/C giai đoạn 2013 – 2015.

2
Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
- Chƣơng 1: Giới thiệu khái quát về NHTMCP Bản Việt
- Chƣơng 2: Công tác tổ chức thực hiện hoạt động thanh toán hàng NK theo
phương thức tín dụng chứng từ tại Hội sở NHTMCP ...
1
LI M ĐẦU
a qua mn kinh t Vit Nam phi mt vi rt
nhi c, do nhng  a cuc khng hong Tài chính
Th gikhng hong n công kéo dài khu vc Châu Âu, làm cho
nn kinh t th gii phi mt vi nhiu bt n. Th ng Tài chính Ngân
hàng c  li nhiu du n c bit ng dng n
vng tín dng thp nh xt, li nhun
gim 40%, lãi sut gim 3 8%, cùng vi các v u t chc tín dng
yc quyn vàng ming, vi phm pháp lu
t bin,... Tuy nhiên, hòa cùng vi ng hi nhp kinh t quc t n ra
trên phm vi rn nay thì các nghip v TTQT vn khnh c v trí
quan trng i vi mi quc giac bit hong TTNK bng L/C vn mt
trong nhng hong i ngun thu không nh cho các NHTM.
NHTMCP Bn Vit ng thành t NHTM nh, tri qua  
hình thành phát tric uy tín u riêng cho
mình trên th ng tài chính hin nay. Bên cnh các hon
i trong lch s hong, Ngân hàng  rt chú trng ti vic phát trin
hong TTQT còn non tr ca mìnhc bit nghip v TTNK bng L/C 
m rng thêm th phn góp phn làm n doanh thu. Chính vì th,
nghip v TTNK b c xem mt trong các nghip v trng m ca
Ngân hàng hin nay. Qua thi gian thc tp ti phòng TTQT trc thuc Hi s
NHTMCP Bn Vit, nhn thc tm quan trng ca nghip v TTNK bng L/C
trong TTQT và nhng hn ch t nghip v nh ch tài
“Tổ chc thc hin hoạt động thanh toán hàng nhp khẩu theo phƣơng thức
tín dng chng t ti Hi s Ngân ng Thƣơng mại C phn Bn Vit” 
thc hin bài báo cáo thu hoch thc tp tt nghip. Nhu
qu nghip v TTNK bng L/C ti NHTMCP Bn Vit, bài báo cáo tp trung vào
vic phân tích tình hình kinh doanh chung ca Ngân hàng công tác t chc thc
hin nghip v TTNK bng L/C ti Hi s NHTMCP Bn Vit n 2010
i pháp nhm hoàn thin công tác t chc thc hin hong
TTNK bn 2013 2015.
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng - Người đăng: Cỏ Bốn Lá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng 9 10 56