Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 3044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng  
A
TÀI LIỆU
KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng
Giảng viên: Ths. Trần Đại Bằng
Hà Nội, tháng 03 - 2009

KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng
Nội dung:
I. Các bước thực hiện trong hoạt động cấp tín
dụng cho khách hàng
II. Quy trình nghiệp vụ cho vay khách hàng cá
nhân
III. Quy trình nghi p  cho vay khách hàng
Ö vô
doanh nghiệp MSE

KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng
Mục tiêu sau đào tạo:
• Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách
hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho
CBTD
• CBTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho
khách hàng cá nhân và khách hàng doanh
nghiệp
• CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của
mình trong quá trình làm việc

Buæ i1   ¸ bước thực hiện trong
  :C c
hoạt động cấp tín dụng cho khách
hàng

1. Giới thiệu tổng quan về khách hàng cá nhân
và khách hàng doanh nghiệp MSE
2. Hồ sơ pháp lý của khách hàng cá nhân và
khách hàng doanh nghiệp MSE
3. Các bước thực hiện trong hoạt động cấp tín
dụng
• Trước khi cho vay
• Trong khi cho vay
• Sau khi cho vay

Buæ i2  
  :Quy trình nghiệp vụ cho
vay khách hàng cá nhân

1. Quy trình cho vay phục vụ SXKD
2. Quy trình cho vay tiêu dùng

Buæ i3   trình nghiệp vụ cho
  :Quy

vay đối với khách hàng doanh nghiệp
MSE

1. Phân tích khách hàng
- Hồ sơ khách hàng
- Năng lực pháp lý, năng lực điều hành
- Tình hình hoạt động SXKD và quan hệ
TCTD

Buæ i4:Quy trình nghiệp vụ cho vay
   
đối với khách hàng doanh nghiệp
MSE

2. Đánh giá kế hoạch SXKD
- Dự án SXKD: vay ngắn hạn
- Dự án đầu tư: vay trung, dài hạn

Buæ i1  
  :
C ¸ bước thực hiện trong hoạt động
c
cấp tín dụng cho khách hàng
1. Giới thiệu tổng quan về khách hàng cá nhân
và khách hàng doanh nghiệp MSE

Khách hàng c¸nh© n
 
• Đối tượng KH cá nhân bao gồm
- Tư nhân cá thể
- Hộ gia đình

Khách hàng c¸nh© n
 
•
•
•
•
•
•
•

Đặc điểm cho vay KH cá nhân
Giá trị hợp đồng vay nhỏ, chi phí cho vay cao
Nhu cầu vay phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế
Lãi suất là yếu tố ít được quan tâm hơn
Chất lượng thông tin tài chính thấp
Nguồn trả nợ có thể biến động
KH đa dạng về mức thu nhập và trình độ học
vấn
• Khó thẩm định yếu tố phi tài chính

Khách hàng c¸nh© n
 
Lợi ích của việc cho vay KH cá nhân
Đối với NH
+ Mở rộng mối quan hệ với KH
+ Đa dạng hóa sản phẩm
+ Tạo điều kiện phát triển dịch vụ NH bán
lẻ
+ Tăng thu lợi nhuận
+ Phân tán rủi ro

Khách hàng c¸nh© n
 
Lợi ích của việc cho vay KH cá nhân
Đối với KH
+ Đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tiêu dùng
+ Hưởng các tiện ích trước khi tích lũy đủ
+ Đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cấp bách

Khách hàng c¸nh© n
 
Nhóm KH ...
Ngân hàng
Ngân hàng
A
A
TÀI LI U
TÀI LI U
KHÓA ĐÀO T O: Nghi p v Tín d ng
KHÓA ĐÀO T O: Nghi p v Tín d ng
Gi ng viên: Ths. Tr n Đ i B ng
Gi ng viên: Ths. Tr n Đ i B ng
Hà N i, tháng 03 - 2009
Hà N i, tháng 03 - 2009
Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Thương mại 9 10 273