Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế

Được đăng lên bởi Thế Hiệp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế, bao gồm: tiết kiệm của khu vực
dân cư, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp & tiết kiệm của Chính phủ được huy động trong quá
trình tái sản xuất xã hội. Nguồn vốn trong nước được phân ra làm 2 loại: nguồn vốn Nhà nước và
nguồn vốn của dân cư & tư nhân.
Nguồn vốn nước ngoài là toàn bộ phần tích lũy của cá nhân, tổ chức kinh tế & Chính phủ
nước ngoài có thể huy động vào quá trình đầu tư phát triển của nước sở tại. Nguồn vốn nước
ngoài được phân thành 4 loại: tài trợ phát triển chính thức (ODF), nguồn tín dụng từ các NHTM
quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.
Đối với sự tăng trưởng & phát triển của nền kinh tế một quốc gia, nguồn vốn trong nước
& nguồn vốn nước ngoài có quan hệ hữu cơ, bổ sung cho nhau. Trong đó, nguồn vốn trong nước
có vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài có vai trò quan trọng.
Vai trò quyết định của nguồn vốn trong nước được thể hiện ở nhiều khía cạnh.
Thứ nhất, nguồn vốn trong nước là nguồn vốn đóng góp lớn vào GDP toàn xã hội, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, nguồn vốn đầu tư trong nước đóng vài trò định hướng cho việc thay đổi cơ cấu
kinh tế, cân bằng thị trường hàng hóa, giúp nền kinh tế quốc gia tăng trưởng & phát triển đồng
đều, toàn diện.
Thứ ba, nguồn vốn đầu tư trong nước có vai trò đảm bảo cho sự phát triển toàn diện,
không lệch lạc giữa các vùng miền của nền kinh tế, góp phần giúp nền kinh tế tăng trưởng &
phát triển một cách bền vững.
Thứ tư, nguồn vốn đầu tư trong nước góp phần kiềm chế lạm phát, đẩy nhanh tiến trình cổ
phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tạo đà cho tăng trưởng & phát triển kinh tế.
Thứ năm, nguồn vốn đầu tư trong nước xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đạt một trình độ
nhất định, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng tính hiệu quả,
nhanh chóng của việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng vững chãi cho sự tăng trưởng
của nền kinh tế.
Thứ sáu, sự lớn mạnh & ổn định của nguồn vốn đầu tư trong nước giúp hạn chế những
mặt tiêu cực của nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo dựng khung xương vững chãi cho
nền kinh tế, giúp chống lại sóng gió từ thị trường quốc tế.
Vai trò quan trọng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện ở nhiều mặt, cụ thể
như sau.
Thứ nhất, nguồn vốn đầu tư nước ngoài góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
năng lực sản xuất, tăng tỷ trọng của những ngành quan trọng cho sự tăng trưởng & phát triển của
nền kinh tế.

Thứ hai...
Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế, bao gồm: tiết kiệm của khu vực
dân cư, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp & tiết kiệm của Chính phủ được huy động trong quá
trình tái sản xuất xã hội. Nguồn vốn trong nước được phân ra làm 2 loại: nguồn vốn Nhà nước và
nguồn vốn của dân cư & tư nhân.
Nguồn vốn nước ngoài là toàn bộ phần tích lũy của cá nhân, tổ chức kinh tế & Chính phủ
nước ngoài có thể huy động vào quá trình đầu tư phát triển của nước sở tại. Nguồn vốn nước
ngoài được phân thành 4 loại: tài trợ phát triển chính thức (ODF), nguồn tín dụng từ các NHTM
quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế.
Đối với sự tăng trưởng & phát triển của nền kinh tế một quốc gia, nguồn vốn trong nước
& nguồn vốn nước ngoài có quan hệ hữu cơ, bổ sung cho nhau. Trong đó, nguồn vốn trong nước
có vai trò quyết định, nguồn vốn nước ngoài có vai trò quan trọng.
Vai trò quyết định của nguồn vốn trong nước được thể hiện ở nhiều khía cạnh.
Thứ nhất, nguồn vốn trong nước là nguồn vốn đóng góp lớn vào GDP toàn xã hội, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, nguồn vốn đầu tư trong nước đóng vài trò định hướng cho việc thay đổi cơ cấu
kinh tế, cân bằng thị trường hàng hóa, giúp nền kinh tế quốc gia tăng trưởng & phát triển đồng
đều, toàn diện.
Thứ ba, nguồn vốn đầu tư trong nước có vai trò đảm bảo cho sự phát triển toàn diện,
không lệch lạc giữa các vùng miền của nền kinh tế, góp phần giúp nền kinh tế tăng trưởng &
phát triển một cách bền vững.
Thứ tư, nguồn vốn đầu tư trong nước góp phần kiềm chế lạm phát, đẩy nhanh tiến trình cổ
phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tạo đà cho tăng trưởng & phát triển kinh tế.
Thứ năm, nguồn vốn đầu tư trong nước xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đạt một trình độ
nhất định, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng tính hiệu quả,
nhanh chóng của việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng vững chãi cho sự tăng trưởng
của nền kinh tế.
Thứ sáu, sự lớn mạnh & ổn định của nguồn vốn đầu tư trong nước giúp hạn chế những
mặt tiêu cực của nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo dựng khung xương vững chãi cho
nền kinh tế, giúp chống lại sóng gió từ thị trường quốc tế.
Vai trò quan trọng của nguồn vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện ở nhiều mặt, cụ thể
như sau.
Thứ nhất, nguồn vốn đầu tư nước ngoài góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao
năng lực sản xuất, tăng tỷ trọng của những ngành quan trọng cho sự tăng trưởng & phát triển của
nền kinh tế.
Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế - Trang 2
Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế - Người đăng: Thế Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nguồn vốn trong nước là phần tích lũy của nội bộ nền kinh tế 9 10 908