Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lí thống kê

Được đăng lên bởi Thành Hưng
Số trang: 376 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
- Chương 1: Các vấn đề chung của Thống
Kê
- Chương 2: Tổng hợp Thống Kê
- Chương 3: Các tham số Thống Kê
- Chương 4: Điều tra Thống Kê
- Chương 5: Kiểm định Thống Kê
- Chương 6: Hồi quy – Tương quan
- Chương 7: Dãy số thời gian
- Chương 8: Chỉ số
- Chương 9: Thống kê hiệu quả kinh
tế
1

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
KINH TẾ
* Tài liệu tham khảo :
- Giáo trình Lý thuyết thống kê - Trường ĐH
KTQD
- Giáo trình Thống kê thương mại - Trường ĐH
KTQD
- Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - Trường
ĐH KTQD
2

CHƯƠNG 1

Các vấn đề chung của Thống kê
I. Khái niệm và vai trò của TK
II. Một số khái niệm thường dùng
trong TK
III. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu TK

3

I. Khái niệm và vai trò của TK

1. KN
- Là hệ thống
phương pháp luận
và các phương
pháp:
+ Thu thập thông tin
+ Xử lý thông tin
(tổng hợp, phân
tích, dự đoán).

Nghiên cứu
bản chất, tính
qui luật của
hiện tượng KTXH.

4

2 . Vai trò của thống kê
- Là công cụ đo lường, phản ánh, nhận thức
các quá trình, hiện tượng kinh tế - xã hội.
 Là công cụ quan trọng trợ giúp cho việc
ra quyết định.
 Là công cụ quan trọng được sử dụng
trong nhiều lĩnh vực, môn học ( y học,
nghiên cứu thị trường, QTKD, Marketing,
PTHĐKT..)
5

3. Nhiệm vụ của TK
- Đo lường, phản ánh các hiện tượng KT XH cần nghiên cứu
- Phân tích các hiện tượng KT-XH
 nhận thức được bản chất và tính quy
luật của hiện tượng;
 trợ giúp cho quá trình ra quyết định.

6

3. Nhiệm vụ của TK
• Thu thËp
• Xö lý
• L­u tr÷ vµ cung cÊp

th«ng tin vµ x©y dông c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý
KT-XH

7

4. §èi t­îng nghiªn cøu cña TK
4.1. KN: MÆt l­îng trong mèi quan hÖ mËt
thiÕt víi mÆt chÊt cña c¸c hiÖn t­îng qu¸
tr×nh KT_XH sè lín trong ®iÒu kiÖn lÞch sö
cô thÓ
L
­
î
n
g

C
h
Ê
t
8

 Một cách khái quát, Thống kê học
nghiên cứu:?
- Nghiên cứu quy luật số lượng
- Nghiên cứu các hiện tượng KT – XH
- Nghiên cứu hiện tượng số lớn
- Nghiên cứu tất cả các vấn đề trên
trong điều kiện cụ thể về thời gian và
không gian.

9

(1) TK nghiên cứu quy luật số lượng
- TK nghiên cứu mặt lượng trong mối
liên hệ mật thiết với mặt chất;
- TK dùng con số, số lượng để biểu hiện
bản chất và tính quy luật của hiện
tượng;
- Con số TK luôn có nội dung kinh tế cụ
thể.

10

(2) TK nghiên cứu các hiện tượng KT –
XH
- Thống kê chỉ nghiên cứu các hiện tượng
KT – XH.
- Thống kê không nghiên cứu các hiện
tượng tự nhiên – kỹ thuật mà nó chỉ
nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện
tượng tự nhiên - kỹ thuật đến hiện tượng
KT – XH.
11

Thèng kª lµ bé m«n KH x· héi?
• KH tù nhiªn

KH x· héi
ThÕ giíi
HT...
1
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
- Chương 1: Các vấn đề chung của Thống
- Chương 2: Tổng hợp Thống Kê
- Chương 3: Các tham số Thống Kê
- Chương 4: Điều tra Thống Kê
- Chương 5: Kiểm định Thống Kê
- Chương 6: Hồi quy – Tương quan
- Chương 7: Dãy số thời gian
- Chương 8: Chỉ số
- Chương 9: Thống kê hiệu quả kinh tế
nguyên lí thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lí thống kê - Người đăng: Thành Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
376 Vietnamese
nguyên lí thống kê 9 10 972