Ktl-icon-tai-lieu

NHTM

Được đăng lên bởi Phong Van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 945 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
N¨m 2003 t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi níc ta tiÕp tôc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan
träng, t¨ng trëng kinh tÕ kh¶ quan vµ ®¹t møc cao nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¬
cÊu kinh tÕ ®îc chuyÓn dÞch theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, kh¶ n¨ng héi
nhËp vµ c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ t¨ng lªn cïng víi nh÷ng c¶i thiÖn ®¸ng kÓ trong
c¸c lÜnh vùc x· héi. §¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy cã sù ®ãng gãp rÊt lín cña hÖ thèng
ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n
hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n lµ ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt cø mét ng©n hµng
th¬ng m¹i, mét tæ chøc kinh tÕ nµo. Ho¹t ®éng thanh to¸n lµ lo¹i s¶n phÈm dÞch vô
mµ NHTM cung cÊp cho nÒn kinh tÕ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,
dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong x· héi. Khi nÒn kinh tÕ
cµng ph¸t triÓn, c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ngµy cµng chiÕm mét vÞ trÝ v«
cïng quan träng.
NhËn râ ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thanh to¸n nhÊt lµ thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt (TTKDTM), trong nh÷ng n¨m qua ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ hÖ
thèng ng©n hµng c«ng th¬ng (NHCT) nãi riªng ®· tËp trung chØ ®¹o, c¶i tiÕn vÒ c¬
chÕ nghiÖp vô vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu
kh¸ch hµng vµ nhanh chãng héi nhËp vµo khu vùc vµ thÕ giíi. Do ®ã c«ng t¸c
TTKDTM qua ng©n hµng ®· thùc sù ®i vµo ®êi sèng x· héi vµ ®em l¹i nh÷ng thµnh
tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn so víi yªu cÇc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú ®æi
míi th× dÞch vô thanh to¸n cña c¸c NHTM ViÖt Nam cßn bÊt cËp vÒ nhiÒu mÆt, ®Æc
biÖt lµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n vµ phæ cËp TTKDTM trong khu vùc d©n c.
§iÒu nµy ®Æt ra cho ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung vµ hÖ thèng NHCT nãi
riªng còng nh c¸c nhµ khoa häc kinh tÕ ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó hoµn
chØnh dÞch vô nµy vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ngµnh ng©n hµng mau chãng héi nhËp chung vµo
m¹ng líi thanh to¸n quèc tÕ.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc do c¸c thÇy c« gi¸o cña Häc viÖn Ng©n hµng
truyÒn ®¹t, sù qu¶n lý gi¸o dôc cña trêng §¹i häc D©n lËp §«ng ®« vµ qua gÇn hai
th¸ng thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hai Bµ Trng Hµ Néi em ®· lùa chän ®Ò tµi:
”Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II ” Hai Bµ Trng ” Hµ Néi ”.
B¶n chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

Trang 1

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng TTKDTM t¹i chi nh¸nh NHCT khu vùc II- Hai Bµ Trng
Hµ Néi.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ...
lêi më ®Çu
N¨m 2003 t×nh h×nh kinh tÕ- héi níc ta tiÕp tôc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan
träng, t¨ng trëng kinh kh¶ quan ®¹t møc cao nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,
cÊu kinh ®îc chuyÓn dÞch theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, kh¶ n¨ng héi
nhËp c¹nh tranh cña nÒn kinh t¨ng lªn cïng víi nh÷ng c¶i thiÖn ®¸ng trong
c¸c lÜnh vùc héi. §¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy sù ®ãng gãp rÊt lín cña hÖ thèng
ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) ViÖt Nam, ®Æc biÖtho¹t ®éng thanh to¸n qua ng©n
hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu cña bÊt mét ng©n hµng
th¬ng m¹i, mét chøc kinh nµo. Ho¹t ®éng thanh to¸n lo¹i s¶n phÈm dÞch
NHTM cung cÊp cho nÒn kinh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thanh to¸n tiÒn hµng ho¸,
dÞch vô cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong x· héi. Khi nÒn kinh
cµng ph¸t triÓn, c«ng t¸c thanh to¸n cña ng©n hµng ngµy cµng chiÕm mét trÝ
cïng quan träng.
NhËn ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng thanh to¸n nhÊt thanh to¸n kh«ng
dïng tiÒn mÆt (TTKDTM), trong nh÷ng n¨m qua ngµnh ng©n hµng nãi chung
thèng ng©n hµng c«ng th¬ng (NHCT) nãi riªng ®· tËp trung chØ ®¹o, c¶i tiÕn
chÕ nghiÖp vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu
kh¸ch hµng nhanh chãng héi nhËp vµo khu vùc thÕ giíi. Do ®ã c«ng t¸c
TTKDTM qua ng©n hµng ®· thùc ®i vµo ®êi sèng x· héi ®em l¹i nh÷ng thµnh
tùu ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn so víi yªu cÇc pt triÓn cña nÒn kinh trong thêi ®æi
míi th× dÞch thanh to¸n cña c¸c NHTM ViÖt Nam cßn bÊt cËp nhiÒu mÆt, ®Æc
biÖt lµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n vµ phæ cËp TTKDTM trong khu vùc d©n c.
§iÒu nµy ®Æt ra cho ngµnh ng©n ng ViÖt Nam nãi chung thèng NHCT nãi
riªng còng nh c¸c nhµ khoa häc kinh ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó hoµn
chØnh dÞch vô nµy vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ngµnh ng©n hµng mau chãng héi nhËp chung vµo
m¹ng líi thanh to¸n quèc tÕ.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc do c¸c thÇy gi¸o cña Häc viÖn Ng©n hµng
truyÒn ®¹t, qu¶n gi¸o dôc cña trêng §¹i häc D©n lËp §«ng ®« qua gÇn hai
th¸ng thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hai Bµ Trng Hµ Néi em ®· lùa chän ®Ò tµi:
”Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc II ” Hai Bµ Trng ” Hµ Néi ”.
B¶n chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ TTKDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Trang 1
NHTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHTM - Người đăng: Phong Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
NHTM 9 10 639