Ktl-icon-tai-lieu

Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Ngo Cuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Research & Exchange

Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay
(26/05/2012)
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một chủ đề nóng trong đời sống kinh tế Việt nam thời gian qua. Nhiều
chuyên gia phát biểu ý kiến, nhiều báo cáo đã được viết và nhiều cuộc hội thảo đã được diễn ra liên
quan tới chủ đề này. Tựu trung lại, gần như hầu hết các quan điểm đều chung một ý tưởng rằng tái cấu
trúc hệ thống ngân hàng là một việc làm cần thiết và đúng thời điểm. Phần lớn những ý kiến nêu lên lý do
tái cấu trúc tập trung vào những vấn đề thuộc về bản chất hoạt động của hệ thống ngân hàng, trong đó
khía cạnh hiệu quả hoạt động, cơ cấu quản trị và quản trị rủi ro hoạt động là những lý do được nhiều
người nhiều nhắc tới.
Bài viết này không bàn về những vấn đề liên quan tới tái cấu trúc như thế nào và theo mô hình nào, bởi
điều này cần một sự cân nhắc thấu đáo giữa mục tiêu tăng trưởng và vai trò của hệ thống ngân hàng
trong chiến lược thực hiện mục tiêu ấy. Bài viết này cũng không tập trung vào xem lại những quan điểm
hiện tại về chủ đề này, bởi có quá nhiều, mà sẽ sẽ tập trung luôn vào những vấn đề tưởng như cũ,
nhưng có thể lại chưa thực sự có một cách tiếp cận đầy đủ về nó: những điểm yếu cơ bản trong hoạt
động của hệ thống ngân hàng hiện tại nhìn từ những người thực tiễn. Với cách tiếp cận dựa trên quan
điểm của những người làm thực tiễn, bài viết này sẽ giúp cho những người làm chính sách và những học
giả có một cách nhìn ngắn gọn về việc hệ thống ngân hàng đang được nhìn nhận như thế nào bởi những
người đang làm việc gắn chặt với nó.
Phương pháp
Để đạt được mục tiêu tìm hiểu những điểm yếu lớn nhất của hệ thống ngân hàng Việt nam hiện tại từ
cách nhìn của những người làm thực tiễn, tác giả sử dụng phương pháp nhóm tập trung. Những người
tham gia nhóm tập trung bao gồm chủ yếu các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, công
ty tài chính, quỹ đầu tư và công ty chứng khoán. Tác giả đã đưa ra câu hỏi mở và đơn giản: những điểm
yếu nhất của hệ thống ngân hàng Việt nam hiện nay là gì và tại sao lại dẫn tới những điểm yếu này. Dựa
trên câu hỏi này, nhóm đã đưa ra những trả lời và lý giải dựa trên chính kinh nghiệm thực tiễn của họ khi
làm việc và nghiên cứu đầu tư liên quan tới hệ thống ngân hàng tại Việt nam. Kết quả thảo luận sau đó
được tác giả tổng hợp và trình bày dựa trên những điểm cơ bản nhất. Một vài số liệu thống kê được
dùng đề hỗ trợ cho những quan điểm này mặc dù phần lớn các quan điểm đều không có những bằng
chứng số liệu rõ ràng nào để h...
Research & Exchange
Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay
(26/05/2012)
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một chủ đề nóng trong đời sống kinh tế Việt nam thời gian qua. Nhiều
chuyên gia phát biểu ý kiến, nhiều báo cáo đã được viết nhiều cuộc hội thảo đã được diễn ra liên
quan tới chủ đề này. Tựu trung lại, gần như hầu hết các quan điểm đều chung một ý tưởng rằng tái cấu
trúc hệ thống ngân hàng là một việc làm cần thiết và đúng thời điểm. Phần lớn những ý kiến nêu lên lý do
tái cấu trúc tập trung vào những vấn đề thuộc về bản chất hoạt động của hthống ngân hàng, trong đó
khía cạnh hiệu quả hoạt động, cấu quản trị quản trị rủi ro hoạt động những do được nhiều
người nhiều nhắc tới.
Bài viết này không bàn về những vấn đề liên quan tới tái cấu trúc như thế nào theo mô hình nào, bởi
điều này cần một sự cân nhắc thấu đáo giữa mục tiêu tăng trưởng vai trò của hệ thống ngân hàng
trong chiến lược thực hiện mục tiêu ấy. Bài viết này cũng không tập trung vào xem lại những quan điểm
hiện tại về chủ đề này, bởi q nhiều, sẽ sẽ tập trung luôn vào những vấn đề tưởng như cũ,
nhưng thể lại chưa thực sự một cách tiếp cận đầy đủ về nó: những điểm yếu bản trong hoạt
động của h thống ngân hàng hiện tại nhìn từ những người thực tiễn. Với cách tiếp cận dựa trên quan
điểm của những người làm thực tiễn, bài viết này sẽ giúp cho những người làm chính sách và những học
giả có một cách nhìn ngắn gọn về việc hệ thống ngân hàng đang được nhìn nhận như thế nào bởi những
người đang làm việc gắn chặt với nó.
Phương pháp
Để đạt được mục tiêu tìm hiểu những điểm yếu lớn nhất của hệ thống ngân hàng Việt nam hiện tại từ
cách nhìn của những người làm thực tiễn, tác giả sử dụng phương pháp nhóm tập trung. Những người
tham gia nhóm tập trung bao gồm chủ yếu các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, công
ty tài chính, quỹ đầuvà công ty chứng khoán. Tác giả đã đưa ra câu hỏi mởđơn giản: những điểm
yếu nhất của hệ thống ngân hàng Việt nam hiện nay là gì và tại sao lại dẫn tới những điểm yếu này. Dựa
trên câu hỏi này, nhóm đã đưa ra những trả lời và lý giải dựa trên chính kinh nghiệm thực tiễn của họ khi
làm việc nghiên cứu đầu liên quan tới hệ thống ngân hàng tại Việt nam. Kết quả thảo luận sau đó
được tác giả tổng hợp trình bày dựa trên những điểm bản nhất. Một vài số liệu thống được
dùng đề hỗ trợ cho những quan điểm này mặc phần lớn các quan điểm đều không những bằng
chứng số liệu rõ ràng nào để hỗ trợ. Điều này cũng là do đặc thù hoạt động ngân hàng với số liệu thường
không phổ biến trên diện rộng.
Kết quả
Những nội dung sau đây được trình bày không theo thứ tự ưu tiên, nghĩa tất cả những điểm yếu này
đều được nhìn nhận quan trọng như nhau khi đánh giá về thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Mất cân đối kỳ hạn, thanh khoản và chi phí xã hội:
Theo đánh giá chung của các nhóm tập trung, sự mất cân đối giữa kỳ hạn tiền gửi và cho vay đã và đang
trở nên nghiêm trọng trong hệ thống ngân hàng Việt nam. Cụ thể, các khoản cho vay dài hạn chiếm tỷ
trọng lớn hơnquy lớn hơn nhiều so với các khoản tiền gửicùng kỳ hạn. Điều này được giải
Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay - Trang 2
Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay - Người đăng: Ngo Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay 9 10 967