Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi misterdvt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Phần 1: Tỷ giá hối đoái
1. Tỷ giá hối đoái là gì? Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái?
2. Các loại ngoại hối quy định trong Pháp lệnh ngoại hối 2005?
3. Các loại tỷ giá phân loại theo các phương tiện thanh toán quốc tế?
4. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái?
5. Phương pháp tính tỷ giá chéo và tác dụng của nó?
6. Khái niệm Cán cân thanh toán quốc tế? Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế?
7. Giao dịch kỳ hạn? Đặc điểm vận dụng?
8. Giao dịch swap? Đặc điểm vận dụng?
9. Giao dịch tương lai? Đặc điểm vận dụng?
10. Giao dịch quyền chọn? Đặc điểm vận dụng?
11. So sánh giao dich kỳ hạn và giao dịch tương lai?
1.
2.
3.
4.
5.

Phần 2: Phương tiện thanh toán quốc tế
Hối phiếu là gì? Đặc điểm cơ bản của hối phiếu?
Các loại Hối phiếu trong thanh toán quốc tế?
Trình bày các nội dung cơ bản của hối phiếu?
Trình bày thời hạn thanh toán của hối phiếu?
So sánh hối phiếu dùng cho phương thức nhờ thu và hối phiếu dùng cho phương thức tín dụng

6.
7.
8.
9.

chứng từ?
Chấp nhận trả tiền hối phiếu? Tại sao phải chấp nhận? Các hình thức của chấp nhận hối phiếu?
Bảo lãnh thanh toán hối phiếu? Hình thức bảo lãnh? Nguyên tắc bảo lãnh thanh toán hối phiếu?
Lưu thông hối phiếu trả ngay? Lưu thông hối phiếu trả chậm?
Các loại ký hậu hối phiếu áp dụng trong thanh toán quốc tế? Trong những trường hợp nào,
người thụ hưởng phải ký hậu hối phiếu?

10. Kỳ phiếu là gì? Nội dung của Kỳ phiếu?
11. So sánh Hối phiếu và Kỳ phiếu?
12. Trình bày nội dung cơ bản của Séc?
13. So sánh Séc thương mại và Séc du lịch?
14. Trình bày các loại Séc trong thanh toán quốc tế?
15. Thời hạn xuất trình Séc? Địa điểm xuất trình? Thực hiện trả tiền?
16. Điều kiện thành lập Séc? Khi thanh toán Séc, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra gì?
17. So sánh Séc và Hối phiếu?

Phần 3: Các điều kiện thanh toán trong HĐ mua bán ngoại thương
1. Các loại tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế? Đặc điểm mỗi loại?
2. Tiền tự do chuyển đổi là gì? Cho ví dụ.

3. Điều kiện thời gian trả tiền trước là gì? Nêu các loại trả tiền trước?
4. Nêu các loại thanh toán trả tiền ngay? Điều kiện cơ sở giao hàng ExW, FAS, DAF, FCA thì
phù hợp với loại thanh toán trả tiền ngay nào?
5. Nêu các loại thanh toán trả tiền ngay? Điều kiện FOB, CIF thì phù hợp với loại thanh toán trả
tiền ngay nào?

1

6. Khái niệm, các loại chuyển tiền. Quy trình thanh toán và trường hợp áp dụng của phương thức
chuyển tiền.
7. Khái niệm, quy trình thanh toán và trường hợp áp dụng phương thức mở tài khoản.
8. Nêu các...
NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Phần 1: Tỷ giá hối đoái
1. Tỷ giá hối đoái là gì? Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái?
2. Các loại ngoại hối quy định trong Pháp lệnh ngoại hối 2005?
3. Các loại tỷ giá phân loại theo các phương tiện thanh toán quốc tế?
4. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái?
5. Phương pháp tính tỷ giá chéo và tác dụng của nó?
6. Khái niệm Cán cân thanh toán quốc tế? Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế?
7. Giao dịch kỳ hạn? Đặc điểm vận dụng?
8. Giao dịch swap? Đặc điểm vận dụng?
9. Giao dịch tương lai? Đặc điểm vận dụng?
10.Giao dịch quyền chọn? Đặc điểm vận dụng?
11.So sánh giao dich kỳ hạn và giao dịch tương lai?
Phần 2: Phương tiện thanh toán quốc tế
1. Hối phiếu là gì? Đặc điểm cơ bản của hối phiếu?
2. Các loại Hối phiếu trong thanh toán quốc tế?
3. Trình bày các nội dung cơ bản của hối phiếu?
4. Trình bày thời hạn thanh toán của hối phiếu?
5. So sánh hối phiếu dùng cho phương thức nhờ thu và hối phiếu dùng cho phương thức tín dụng
chứng từ?
6. Chấp nhận trả tiền hối phiếu? Tại sao phải chấp nhận? Các hình thức của chấp nhận hối phiếu?
7. Bảo lãnh thanh toán hối phiếu? Hình thức bảo lãnh? Nguyên tắc bảo lãnh thanh toán hối phiếu?
8. Lưu thông hối phiếu trả ngay? Lưu thông hối phiếu trả chậm?
9. Các loại ký hậu hối phiếu áp dụng trong thanh toán quốc tế? Trong những trường hợp nào,
người thụ hưởng phải ký hậu hối phiếu?
10.Kỳ phiếu là gì? Nội dung của Kỳ phiếu?
11.So sánh Hối phiếu và Kỳ phiếu?
12.Trình bày nội dung cơ bản của Séc?
13.So sánh Séc thương mại và Séc du lịch?
14.Trình bày các loại Séc trong thanh toán quốc tế?
15.Thời hạn xuất trình Séc? Địa điểm xuất trình? Thực hiện trả tiền?
16.Điều kiện thành lập Séc? Khi thanh toán Séc, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra gì?
17.So sánh Séc và Hối phiếu?
Phần 3: Các điều kiện thanh toán trong HĐ mua bán ngoại thương
1. Các loại tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế? Đặc điểm mỗi loại?
2. Tiền tự do chuyển đổi là gì? Cho ví dụ.
3. Điều kiện thời gian trả tiền trước là gì? Nêu các loại trả tiền trước?
4. Nêu các loại thanh toán trả tiền ngay? Điều kiện sở giao hàng ExW, FAS, DAF, FCA thì
phù hợp với loại thanh toán trả tiền ngay nào?
5. Nêu các loại thanh toán trả tiền ngay? Điều kiện FOB, CIF thì phù hợp với loại thanh toán trả
tiền ngay nào?
1
NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: misterdvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NỘI DUNG THI VẤN ĐÁP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 285