Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung và ý nghĩa các tỷ số sinh lời

Được đăng lên bởi trumcc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 23869 lần   |   Lượt tải: 32 lần
LOGO
LOGO

Bài tập nhóm 12

Nội dung và ý nghĩa
các tỷ số sinh lời

Nội dung chương trình

I. Khái quát chung
II. ROS (Return on Sales)
III. Tỷ suất sức sinh lợi căn bản
IV. Mô hình Dupont trong phân tích ROA&ROE
V. Nhược điểm tỷ số sinh lời

I. Khái quát chung

Tỷ suất sinh lời là gì?

I. Khái quát chung
Tỷ số tài chính
Đo lường khả năng sinh lời

Tỷ
suất
sinh
lời

Là một phép chia
Tử số là các biến lợi nhuận: EBIT, NI
Mẫu số là các nguồn hình thành lợi nhuận
Là một số tương đối

I. Khái quát chung
Tài liệu sử dụng
Tổng
tài sản

Bản
cân đối

Vốn
chủ sở
hữu

Lợi
nhuận
ròng

Doanh
thu

Báo
cáo
HDKD

EBIT

II. Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
Khái niệm:là một tỷ số tài chính dùng để theo dõi tình hình
sinh lợi của công ty cổ phần. Nó phản ánh quan hệ giữa lợi
nhuận ròng dành cho cổ đông và doanh thu của công ty
70
50
30

2004

2005

2006

2007

* Lợi nhuận ròng và doanh thu có thể lấy trong báo cáo HĐKD

II. Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận tổng
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận từ HĐSXKD
Thu nhập hoạt động tài chính
Chi phí hoạt động tài chính
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Lợi nhuận trước thuế và lãi(EBIT)
Trừ lãi
Thu nhập trước thuế
Trừ thuế
Thu nhập trước khi chia cổ tức ưu đãi
Cổ tức ưu đãi

Thu nhập ròng
Cổ tức chia cho cổ đông
Lợi nhuận giữ lại

3,000.00
2,616.20
383.80
54.00
69.90
259.90
5.70
57.70
-52.00
195.80
78.32
117.48
324.48
88.00
236.48
90.85
145.63
4.00

141.63
70.82
70.82

Tỷ số bình quân ngành = 5.0% > 4.42%
Lợi nhuận ròng; 4%

Doanh thu; 96%

II. Lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
Ý nghĩa

Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu

Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là công ty kinh doanh có lãi
Tỷ số mang giá trị âm nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ

Tỷ số này phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của từng ngành. Vì thế, khi
theo dõi tình hình sinh lợi của công ty, người ta so sánh tỷ số này của công
ty với tỷ số bình quân của toàn ngành mà công ty đó tham gia

III. Tỷ suất sức sinh lời căn bản
Khái niệm:
Là một tỷ số tài chính để đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp
mà không kể đến ảnh hưởng của thuế và đòn bẩy tài chính.

III. Tỷ suất sức sinh lời căn bản
Ý nghĩa

Là tỷ lệ phản ánh rất tốt “sức sinh lời” của doanh nghiệp ngay như tên gọi của nó

Tỷ số này thường được dùng để so sánh khả năng sinh lợi giữa các doanh nghiệp
có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và mức độ sử dụng nợ rất khác...
LOGO
LOGO
Nội dung và ý nghĩa
các tỷ số sinh lời
Bài t p nhóm 12
Nội dung và ý nghĩa các tỷ số sinh lời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung và ý nghĩa các tỷ số sinh lời - Người đăng: trumcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Nội dung và ý nghĩa các tỷ số sinh lời 9 10 88