Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP MON QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Vinh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI GIẢNG ÔN TẬP THI TN
MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - HỆ: VLVH
Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ QUẢN TRỊ
TÀI CHÍNH
• Khái niệm về Quản Trị tài chính
• Mục tiêu của một DN họat động SXKD, đặc biệt quan tâm đến mục
tiêu Tối đa hóa giá trị họat động của DN hay là tối đa hóa lợi ích cho
các chủ sở hữu (cổ đông)
• Mục tiêu của Quản trị tài chính trong DN
• Bạn hiểu như thế nào về câu này: "Thành công của doanh nghiệp
hay ngay cả sự tồn vong của nó, một phần lớn được xác định bởi
chính sách tài chính trong hiện tại và quá khứ".
• Phân biệt giữa Tài chính và Kế tóan
• Câu hỏi thảo luận số : 3,5,8.

Chương 2

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
• Đọc và hiểu những chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và bảng kết
qủa kinh doanh
• Các tỷ số tài chính : Công thức tính và ý nghĩa
• Hiểu và giải thích được PP phân tích tài chính Du Pont

Câu hỏi và bài tập ôn
• Câu hỏi thảo luận số : 10,13,14,18
• Bài tập : Từ bài 1 đến bài 7

TÓM TẮT NỘI DUNG
Các tỷ số về khả năng thanh toán
a. Khả năng thanh toán hiện thời
Tỷ số thanh toán
hiện thời

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

=

Nợ ngắn hạn

Các nhà phân tích còn lưu ý đến chỉ tiêu tài sản lưu động ròng,
hay vốn lưu động (working capital) và được xác định:
Tài sản lưu
động ròng

=

Tài sản
lưu động

-

Nợ
ngắn hạn

b. Khả năng thanh toán nhanh
Tỷ số thanh toán
nhanh

=

Tài sản lưu động - Tồn kho
Nợ ngắn hạn

Các tỷ số về cơ cấu tài chính
a. Tỷ số nợ
Tỷ số nợ

=

Tổng nợ
Tổng tài sản

b. Khả năng thanh toán lãi vay
Tỷ số thanh toán
lãi vay

=

Lợi tức trước thuế + Lãi vay
Lãi vay
2

Các tỷ số về hoạt động
a. Vòng quay tồn kho
Số vòng quay
tồn kho

Doanh thu thuần

=

Tồn kho

b. Kỳ thu tiền bình quân
Kỳ thu tiền
bình quân

Các khoản phải thu × 360

=

Doanh thu thuần

c. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
Hiệu suất sử dụng
tài sản cố định

=

Doanh thu thuần
Tài sản cố định

d. Vòng quay tài sản
Vòng quay
tài sản

=

Doanh thu thuần
Tổng tài sản

Các tỷ số về doanh lợi
a. Doanh lợi tiêu thụ (ROS: Return on sale)
Doanh lợi
tiêu thụ

=

Lợi tức sau thuế
Doanh thu thuần

b. Doanh lợi tài sản (ROA: Return on asset)
Doanh lợi
tài sản

Lợi tức sau thuế

=

Tổng tài sản

c. Doanh lợi vốn tự có (ROE: Return on equity)
Doanh lợi
vốn tự có

=

Lợi tức sau thuế
Vốn tự có
3

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DU PONT
LTST
Vốn Tự Có

LTST

=

DT Thuần

LT sau thuế
Tổng tài sản

DT Thuần

×

Tổng TS

LT sau thuế

=

×

DT thuần

Tổng TS
Vốn Tự Có

DT thuần

×

Tổng tài sản

* Phương pháp Du Pont mở rộng với tỷ số nợ
Doanh lợi
vốn tự có

=

Doanh lợi tiêu thụ...
ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI GING ÔN TP THI TN
MÔN: QUN TR TÀI CHÍNH - H: VLVH
Chương 1
NHNG VN ĐỀ CĂN BN V QUN TR
TÀI CHÍNH
Khái nim v Qun Tr tài chính
Mc tiêu ca mt DN hat động SXKD, đặc bit quan tâm đến mc
tiêu Ti đa hóa giá tr hat động ca DN hay là ti đa hóa li ích cho
các ch s hu (c đông)
Mc tiêu ca Qun tr tài chính trong DN
Bn hiu như thế nào v câu này: "Thành công ca doanh nghip
hay ngay c s tn vong ca nó, mt phn ln được xác định bi
chính sách tài chính trong hin ti và quá kh".
Phân bit g
ia Tài chính và Kế tóan
Câu hi tho lun s : 3,5,8.
Chương 2
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Đọc và hiu nhng ch tiêu trên bng cân đối kế toán và bng kết
qa kinh doanh
Các t s tài chính : Công thc tính và ý nghĩa
Hiu và gii thích được PP phân tích tài chính Du Pont
ÔN TẬP MON QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP MON QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - Người đăng: Nguyen Thanh Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ÔN TẬP MON QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 9 10 86