Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CAÂU HOÛI TA I CHÍNH TIEÀN TEÄ
Ø
Caâu 1: Phaân tích noäi dung phaân caáp quaûn lyù NSNN theo luaät NSNN :
Veà hình thöùc: phaân caáp quaûn lyù NSNN la phaân ñònhk traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa caùc caáp
ø
chính quyeàn nha nöôùc trong vieäc quaûn lyù va ñieàu ha nh hoaït ñoäng cuûa NSNN.
ø
ø
ø
Veà thöïc chaát: phaân caáp quaûn lyù NSNN la giaûi quyeát caùc moái quan heä giö a chính quyeàn
ø
õ
nha nöôùc TW va caùc caáp cô quan nha nöôùc ôû ñòa phöông trong toa n boä hoaït ñoäng cuûa
ø
ø
ø
ø
NSNN. Noäi dung quan troïng nhaát trong phaân caáp quaûn lyù NSNN chính la xaùc ñònh caùc
ø
khoaûn thu va nhieäm vuï chi cuûa tö ng caáp NSNN.
ø
ø
* Phaân ñònh thu giö a caùc caáp:
õ
+ Xeùt veà maët lyù thuyeát : coù 4 phöông phaùp thöïc hieän phaân phoái nguoàn thu giö a caùc caáp NS
õ
nha nöôùc.
ø
_ Phöông phaùp thu ñuû chi ñuû: theo phöông phaùp na y toa n boä soá thu cuûa caùc caáp NS ñeàu
ø
ø
ñöïôc taäp trung va o NS TW, moïi nhu caàu chi cuûa ñòa phöông ñeàu do NSTW chuyeån veà caáp
ø
phaùt. Phöông phaùp na y ñaûm baûo cho NSTW giö vai tro chuû ñaïo, taäp trung moïi nguoàn löïc
ø
õ
ø
ñeå ñaûm baûo thöïc hieän caùc muïc tieâu troïng yeáu treân phaïm vi caû nöôùc, song phöông phaùp
na y la m cho ñòa phöông luoân ôû theá bò ñoäng.
ø
ø
_ Phöông phaùp khoaùn goïn: theo phöông phaùp na y nha nöôùc trung öông phaân ñònh cho ñòa
ø
ø
phöông ñöôïc thu moät soá khoaûn thu nhaát ñònh. Caùc khoaûn thu na y ñöôïc da nh troïn veïn cho
ø
ø
NS ñòa phöông ñeå ñaûm baûo caùc nhieäm vuï chi ñöôïc giao . Phöông phaùp na y khuyeán khích
ø
ñòa phöông tích cöïc khai thaùc va boài döô ng nguoàn thu cuûa mình nhöng khoâng chuù yù thích
ø
õ
ñaùng ñeán nguoàn thu cuûa TW.
_ Phöông phaùp döï phaàn: theo phöông phaùp na y, moãi caáp ngaân saùch ñöôïc höôûng 1 phaàn tö
ø
ø
caùc khoaûn thu chung cuûa NSNN . Tyû leä phaân phoái nguoàn thu giö a caùc caáp NSNN ñöôïc goïi
õ
la tyû leä ñieàu tieát va nguoàn thu cuûa tö ng caáp NSNN ñöôïc höôûng goïi la thu ñieàu tieát hay thu
ø
ø
ø
ø
phaân chia theo tyû leä %. Phöông phaùp na y kích thích ñòa phöông quan taâm ñeán nguoàn thu
ø
chung cuûa nha nöôùc. Song vaán ñeà khoù la vieäc xaùc ñònh tyû leä ñieàu tieát, thô i gian oån ñònh tyû
ø
ø
ø
leä ñieàu tieát va trong thô i gian oån ñònh tyû leä ñieàu tieát neáu ñieàu kieän neàn kinh teá coù nhieàu
ø
ø
bieán ñoåi thì se xöû lyù nguoàn thu cuûa tö ng caáp NS nhö theá na o.
õ
ø
ø
_ Phöông phaùp hoãn hôïp: ñaây la phöông phaùp aùp duïng hoãn hôïp caû 3 phöông phaùp treân. Khi
ø
ñoù nguoàn thu cuûa NS ñòa phöôn...
CAÂU HOÛI TAØ I CHÍNH TIEÀN TEÄ
Caâu 1: Phaân tích noäi dung phaân caáp quaûn lyù NSNN theo luaät NSNN :
Veà hình thöùc
: phaân caáp quaûn lyù NSNN laø phaân ñònhk traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa caùc caáp
chính quyeàn nhaø nöôùc trong vieäc quaûn lyù vaø ñieàu haø nh hoaït ñoäng cuûa NSNN.
Veà thöïc chaát:
phaân caáp quaûn lyù NSNN laø giaûi quyeát caùc moái quan heä giöõ a chính quyeàn
nhaø nöôùc TW vaø caùc caáp cô quan nhaø nöôùc ôû ñòa phöông trong toaø n boä hoaït ñoäng cuûa
NSNN. Noäi dung quan troïng nhaát trong phaân caáp quaûn lyù NSNN chính laø xaùc ñònh caùc
khoaûn thu vaø nhieäm vuï chi cuûa töø ng caáp NSNN.
* Phaân ñònh thu giöõ a caùc caáp:
+ Xeùt veà maët lyù thuyeát : coù 4 phöông phaùp thöïc hieän phaân phoái nguoàn thu giöõ a caùc caáp NS
nhaø nöôùc.
_ Phöông phaùp thu ñuû chi ñuû: theo phöông phaùp naøy toaø n boä soá thu cuûa caùc caáp NS ñeàu
ñöïôc taäp trung vaø o NS TW, moïi nhu caàu chi cuûa ñòa phöông ñeàu do NSTW chuyeån veà caáp
phaùt. Phöông phaùp naø y ñaûm baûo cho NSTW giöõ vai troø chuû ñaïo, taäp trung moïi nguoàn löïc
ñeå ñaûm baûo thöïc hieän caùc muïc tieâu troïng yeáu treân phaïm vi caû nöôùc, song phöông phaùp
naø y laø m cho ñòa phöông luoân ôû theá bò ñoäng.
_ Phöông phaùp khoaùn goïn: theo phöông phaùp naø y nhaø nöôùc trung öông phaân ñònh cho ñòa
phöông ñöôïc thu moät soá khoaûn thu nhaát ñònh. Caùc khoaûn thu naø y ñöôïc daø nh troïn veïn cho
NS ñòa phöông ñeå ñaûm baûo caùc nhieäm vuï chi ñöôïc giao . Phöông phaùp naø y khuyeán khích
ñòa phöông tích cöïc khai thaùc vaø bi döôõ ng nguoàn thu cuûa mình nhöng khoâng chuù yù thích
ñaùng ñeán nguoàn thu cuûa TW.
_ Phöông phaùp döï phaàn: theo phöông phaùp naø y, moãi caáp ngaân saùch ñöôïc höôûng 1 phaàn töø
caùc khoaûn thu chung cuûa NSNN . Tyû leä phaân phoái nguoàn thu giöõ a caùc caáp NSNN ñöôïc goïi
laø tyû leä ñieàu tieát vaø nguoàn thu cuûa töø ng caáp NSNN ñöôïc höôûng goïi laø thu ñieàu tieát hay thu
phaân chia theo tyû leä %. Phöông phaùp naø ych thích ñòa phöông quan taâm ñeán nguoàn thu
chung cuûa nhaø nöôùc. Song vaán ñeà khoù laø vieäc xaùc ñònh tyû leä ñieàu tieát, thôø i gian oån ñònh tyû
leä ñieàu tieát vaø trong thôø i gian oån ñònh tyû leä ñieàu tieát neáu ñieàu kieän neàn kinh teá coù nhieàu
bieán ñoåi thì seõ xöû lyù nguoàn thu cuûa töø ng caáp NS nhö theá naø o.
_ Phöông phaùp hoãn hôïp: ñaây laø phöông phaùp aùp duïng hoãn hôïp caû 3 phöông phaùp treân. Khi
ñoù nguoàn thu cuûa NS ñòa phöông goàm coù 3 phaàn chính:
Caùc khoaûn thu 100% (thu rieâng)
Caùc khoaûn thu phaân chia theo % (thu ñieàu tieát)
Caùc khoaûn thu trôï caáp töø NS TW.
Phöông phaùp hoãn hôïp ñöôïc aùp duïng phoå bieán ôû caùc nöôùc vaø ôû nöôùc ta hieän nay.
+ Theo luaät NSNN VN nguoàn thu cuûa caùc caáp NSNN ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
_ Thu NSTW goàm thu 100% ; thu phaân chia theo % giöõ a NSTW vaø NS tænh.
_ Thu NS tænh goàm thu 100%; thu phaân chia theo % giöõ a NSTW vaø NS tænh vaø thu phaân
chia theo % giöõ a NS tænh vaø NS huyeän.
_ Thu NS huyeän goàm thu 100% ; thu phaân chia theo % giöõ a NS tænh vaø NS huyeän vaø thu
phaân chia % giöõ a NS huyeän vaø NS xaõ .
_ Thu NS xaõ gm thu 100% vaø thu phaân chia theo % giöõ a NS huyeän vaø NS xaõ.
Caâu 2: Trình baø y noäi dung caùc loaïi thueá:
a/ Thueá VAT:
Ôn tập môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn tài chính tiền tệ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ôn tập môn tài chính tiền tệ 9 10 599