Ktl-icon-tai-lieu

ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Tuyết Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG –Chiều thứ 3- ca 1
NHÓM 1:
Câu 1. Có bao nhiêu yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng ?
a.2
b.3
c.4
d.5
câu 2:thứ tự của các giai đoạn trong vòng xoan Juran là:
a.thiết kế, sử dụng, sản xuất, lưu thông
b.thiết kế, sản xuất,lưu thông, sử dụng
c.thiết kế,lưu thông ,sản xuất, sử dụng
d.sử dụng,lưu thông, thiết kế, sản xuất
câu 3: căn cứ vào tính chất của chi phí chúng ta có thể phân chia chi phí chất lượng thành mấy nhóm:
a.2
b.3
c.4
d.5
câu 4: việc đầu tiên trước khi tiến hành thiết kế,sản xuất sản phẩm là gì?
Nghiên cứu thị trường
Phân tích môi trường kinh tế - xã hội
.nắm bắt được những thói quen cũng như phong tục tập quán của người dân
Cứ sản xuất ra càng nhiều càng tốt
Câu 5: nhóm yếu tố bên trong tổ chức được biểu thị bằng quy tắc gì?
4P
4M
3P
QCDSS
Câu 6:cấp chất lượng là gì?
Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng khác nhau đối với sản phẩm , quá trình hay hệ
thống khác nhau về chức năng sử dụng
Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng giống nhau đối với sản phẩm , quá trình hay hệ
thống có cùng chức năng sử dụng

Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng khác nhau đối với sản phẩm , quá trình
hay hệ thống có cùng chức năng sử dụng
Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng giống nhau đối với sản phẩm , quá trình hay hệ
thống khác nhau về chứcnăng sử dụng
Câu 7: quy tắc QCDSS gồm:
Quality, cost, delivery, service, safety
Quantity, customer, delivery, service, social
Quality, consumer, delivery, service, social
Quantity, cost, delivery, survey, safety
Câu 8:chu trình sản phẩm được thể hiện qua:
PDCA
QCDSS
JURAN
SDCA
Câu 9: theo TCVN ISO 9000:2000 : chất lượng là ……….. của một tập hợp các…………..vốn có
của một …………….., hệ thống hoặc quá trình thỏa mãn của khách hàng và các bên có lien quan
Tổng hợp, khả năng, sản phẩm
b.Mức độ, đặc tính, sản phẩm
c.mức độ, khả năng, chuỗi sản phẩm
d. tổng hợp, đặc tính, chuỗi sản phẩm
câu 10: căn cứ vào cái gì mà ta có thể phân loại thành chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp
Tính chất
Đối tượng
Hình thức
Sự phù hợp

NHÓM 2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG
Câu 1: Theo tiêu chuẩn TCVN ISO 8402-1999, chất lượng là:
a.

Tập hợp các đặc tính của một đối tượng , tạo cho đối tượng đó có khả năng thỏa mãn những

yêu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn.
b.

Tập hợp các đặc tính của nhiều đối tượng, , tạo cho đối tượng đó có khả năng thỏa mãn những

yêu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn.

c.

Tập hợp một đặc tính của một đối tượng , tạo cho đối tượng đó có khả...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG –Chiều thứ 3- ca 1
NHÓM 1:
Câu 1. Có bao nhiêu yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng ?
a.2
b.3
c.4
d.5
câu 2:thứ tự của các giai đoạn trong vòng xoan Juran là:
a.thiết kế, sử dụng, sản xuất, lưu thông
b.thiết kế, sản xuất,lưu thông, sử dụng
c.thiết kế,lưu thông ,sản xuất, sử dụng
d.sử dụng,lưu thông, thiết kế, sản xuất
câu 3: căn cứ vào tính chất của chi phí chúng ta có thể phân chia chi phí chất lượng thành mấy nhóm:
a.2
b.3
c.4
d.5
câu 4: việc đầu tiên trước khi tiến hành thiết kế,sản xuất sản phẩm là gì?
Nghiên cứu thị trường
Phân tích môi trường kinh tế - xã hội
.nắm bắt được những thói quen cũng như phong tục tập quán của người dân
Cứ sản xuất ra càng nhiều càng tốt
Câu 5: nhóm yếu tố bên trong tổ chức được biểu thị bằng quy tắc gì?
4P
4M
3P
QCDSS
Câu 6:cấp chất lượng là gì?
Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng khác nhau đối với sản phẩm , quá trình hay hệ
thống khác nhau về chức năng sử dụng
Chủng loại hay thứ hạng của các yêu cầu chất lượng giống nhau đối với sản phẩm , quá trình hay hệ
thống có cùng chức năng sử dụng
ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Tuyết Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 9 10 654