Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi thuhna12404a
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUƠNG I
ĐẠI CƯƠNG TIỀN TỆ
CÂU 1
Trình bày nguồn gốc ra đời của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Giai đoạn nào trong quá trình
phát triển của các hình thái giá trị là bước thay đổi về chất dẩn đến sự ra đời của tiền tệ?
1. Nguồn gốc ra đời của tiền tệ
Theo Marx, tiền tệ có nguồn gốc từ sản xuất và trao đổi hàng hoá, có thể được nghiên
cứu bằng sự phát triển của các hình thái giá trị.
•Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): là hình thái đầu tiên, vào giai đoạn cuối của
chế độ công xã nguyên thuỷ, khi trình độ sản xuất trong các công xã bắt đầu phát triển, là
tiền để nảy sinh sự trao đổi giữa các công xã.
Đặc trưng: giá trị một hàng hoá chỉ có thể được biểu hiện bởi một hàng hoá
khác.
X hhA = Y hhB
•Hình thái giá trị đầy đủ (mở rộng): nhu cầu trao đổi ngày càng mở rộng hơn do sự
tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ dẫn đến hình thành chế độ chiếm hữu tư nhân về tư
liệu sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ nhất (hình thành 2 ngành trồng trọt và
chăn nuôi). Điều đó làm cho trao đổi hàng hoá trở nên mở rộng hơn, thường xuyên hơn và
phức tạp hơn.
Đặc trưng: giá trị một hàng hoá được biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác nhau.
Y hhB
X hh A =

Z hhC
U hhD …

•Hình thái giá trị chung: sản xuất hàng hoá phát triển làm cho chuỗi hàng hoá đóng
vai trò làm vật ngang giá ngày càng chồng chéo, quan hệ trao đổi khó khăn, phức tạp. Mặt
khác trình độ phân công lao động xã hội càng cao làm cho sản xuất và đời sống phụ thuộc
vào việc trao đổi, cần có hình thức trao đổi tiến bộ hơn, đó là thông qua hàng hoá trung gian.
Đặc trưng: giá trị hàng hoá được biểu hiện một cách giản đơn hay thống nhất
vào một hàng hoá nhất định làm trung gian.
Y hhA
Z hhC

= X hh A

U hhD …
•Hình thái tiền tệ: sự phát triển của sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ
hai dẫn đến sự hình thành thị trường thương nghiệp đòi hỏi vật ngang giá chung phải thống
nhất vào một hàng hoá duy nhất trong phạm vi quốa gia, quốc tế. Vật ngang giá chung phải
có giá trị cao; thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, dễ gộp lại, ít bị hao mòn. Hàng hoá được chọn
làm vật ngang giá độc quyền để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hoá gọi là tiền tệ.
X hhA
Y hhB

= U (ounce) vàng

Z hhC …
Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của sản xuất và lưu thông hàng hoá.
2. Giai đoạn nào là bước thay đổi về chất dẫn đến sự ra đời của tiền tệ
Giai đoạn hình thái giá trị chung là giai đoạn biến đổi về chất vì những vật được chọn đều
có đặc điểm chung là có thể lưu trữ được và phần nào mang bản chất tiền tệ: là hàng hoá,
đóng vai trò làm ...
- 1 -
CHUƠNG I
ĐẠI CƯƠNG TIN T
CÂU 1
Trình bày ngun gc ra đời ca tin t theo quan đim ca Marx. Giai đon o trong quá trình
phát trin ca các hình thái giá tr là bước thay đổi v cht dn đến s ra đời ca tin t?
1. Ngun gc ra đời ca tin t
Theo Marx, tin t ngun gc t sn xut trao đổi hàng hoá, th được nghiên
cu bng s phát trin ca các hình thái giá tr.
Hình thái giá tr gin đơn (ngu nhiên): hình thái đầu tiên, o giai đon cui ca
chế độ công nguyên thu, khi trình độ sn xut trong các công bt đầu phát trin,
tin để ny sinh s trao đổi gia các công xã.
Đặc trưng: giá tr mt hàng hoá ch th được biu hin bi mt hàng hoá
khác.
X hhA = Y hhB
Hình thái giá tr đầy đ (m rng): nhu cu trao đổi ngày càng m rng hơn do s
tan ca chế độ công nguyên thu dn đến hình thành chế độ chiếm hu tư nhân v tư
liu sn xut phân công lao động hi ln th nht (hình thành 2 ngành trng trt
chăn nuôi). Điu đó làm cho trao đổi ng hoá tr nên m rng hơn, thường xuyên hơn và
phc tp hơn.
Đặc trưng: giá tr mt hàng hoá được biu hin nhiu hàng hoá khác nhau.
Y hhB
X hh A = Z hhC
U hhD …
Hình thái giá tr chung: sn xut hàng hoá phát trin làm cho chui hàng hoá đóng
vai trò làm vt ngang gngày càng chng chéo, quan h trao đổi khó khăn, phc tp. Mt
khác trình độ phân công lao động hi càng cao làm cho sn xut đi sng ph thuc
vào vic trao đổi, cn có hình thc trao đổi tiến b hơn, đó là thông qua hàng hoá trung gian.
Đặc trưng: giá tr hàng hoá được biu hin mt cách gin đơn hay thng nht
vào mt hàng hoá nht định làm trung gian.
Y hhA
Z hhC = X hh A
U hhD …
Hình thái tin t: s phát trin ca sn xut phân công lao động hi ln th
hai dn đến s hình thành th trường thương nghip đòi hi vt ngang giá chung phi thng
nht vào mt ng hoá duy nht trong phm vi qua gia, quc tế. Vt ngang giá chung phi
có giá tr cao; thun nht v cht, d chia nh, d gp li, ít b hao mòn. Hàng hoá được chn
làm vt ngang giá độc quyn để biu hin và đo lường giá tr ca hàng hoá gi là tin t.
X hhA
Y hhB = U (ounce) vàng
Z hhC …
Tin t là sn phm tt yếu ca sn xut và lưu thông hàng hoá.
2. Giai đon nào là bước thay đổi v cht dn đến s ra đời ca tin t
Giai đon hình thái giá tr chung giai đon biến đổi v cht vì nhng vt được chn đều
đặc đim chung th lưu tr đưc phn nào mang bn cht tin t: hàng hoá,
đóng vai trò làm vt ngang gchung trong trao đổi, có giá tr giá tr s dng trung
gian trong trao đổi hàng hoá dch v.
CÂU 2
Phân tích bn cht ca tin t theo quan đim ca Marx : Tin t ng hoá đặc bit.” Trong
điu kin lưu thông giy bc, bn cht này được biu hin như thế nào?
1. Quan đim ca Marx
ôn tập tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập tiền tệ ngân hàng - Người đăng: thuhna12404a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ôn tập tiền tệ ngân hàng 9 10 808