Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Tổ chức định mức lao động

Được đăng lên bởi anhntm91dng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP TC_ĐMLĐ

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu và nội dung của TC_DMLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Thế nào là lao động và người lao động? Phân loại người lao động (có thể chia theo các tiêu
thức nào)?
Thế nào là nghề nghiệp và công việc?
Thế nào là mức độ căng thẳng của lao động, cường độ lao động, năng suất lao động và hiệu
quả lao động?
Thế nào là quá trình lao động, tổ chức lao động và quá trình sản xuất?
Thế nào là tổ chức lao động và tổ chức sản xuất và sự khác nhau giữa chúng?
Đối tượng nghiên cứu và mục đích của TC_DMLD
Nhiệm vụ của công tác TCLD?
Nhiệm vụ của công tác ĐMLD?
Ý nghĩa của công tác TC_ĐMLD

Chương 2: Cơ sở nghiên cứu ĐMLD
10. Định
11. Định
12. Định

nghĩa mức lao động? Phân loại mức lao động?
nghĩa mức lao động và công tác DMLD?
nghĩa bước công việc? Đặc trưng của bước công việc? Các bộ phận hợp thành bước
công việc về mặt lao động?
13. Đối tượng trực tiếp để DMLD là gì?
14. Phân loại thời gian hao phí trong ca làm việc?(mục đích căn cứ và các loại thời gian hao phí)
15. Mối quan hệ giữa tỉ lệ giảm (tăng) của mức thời gian với tỉ lệ tăng (giảm) của mức sản
lượng?
Chương 3: Các phương pháp định mức
16. Trình

bày nhóm các phương pháp tổng hợp? (tiến trình của phương pháp và ưu nhược điểm
của phương pháp)
17. Trình bày nhóm các phương pháp phân tích?
Chương 4: Chụp ảnh
18. Khái niệm và mục đích của chụp ảnh?
19. Trình bày chụp ảnh cá nhân ngày làm việc?
20. Chụp ảnh tổ nhóm ngày làm việc?

Chương 5: Bấm giờ
21. Khái niệm và mục đích của bấm
22. Trình bày tiến trình bấm giờ?

giờ?

Chương 6: Phương pháp xây dựng mức tổng hợp
23. Khái niệm về mức lao động tổng hợp cho một đơn vị sản phẩm
24. Thành phần và nội dung của mức lao động tổng hợp cho một đơn vị
25. Phương pháp tính chi phí lao động của mức tổng hợp? (Tham khảo)

sản phẩm?

Chương 7: Tổ chức thực hiện công tác DMLD
26. Đưa mức vào sản xuất thường xuyên?
27. Thống kê phân tích tình hình thực hiện
28. Sửa đổi mức?

mức?

Chương 8: Phân công và hiệp tác lao động trong doanh nghiệp
29. Định
30. Định

nghĩa và các hình thức phân công lao động trong tổ chức?
nghĩa và các hình thức hợp tác?

Chương 9: Tổ chức nơi làm việc
31. Những vấn đề chung của tổ chức nơi
32. Nội dung của tổ chức nơi làm việc?

làm việc?

Chương 10: Điều kiện lao động - chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý
33. Khái niệm và phân loại các yếu tố điều kiện lao động?
34. Các yêu cầu về điều kiện lao động đối với TCLD?
35. Khả năng làm việc trong ngày của người lao động và mối

quan hệ của nó với chế độ làm

việc và nghỉ...
ÔN TẬP TC_ĐMLĐ
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu và nội dung của TC_DMLD
1. Thế nào lao động người lao động? Phân loại người lao động (có thể chia theo các tiêu
thức nào)?
2. Thế nào là nghề nghiệp và công việc?
3. Thế nào mức độ căng thẳng của lao động, cường độ lao động, năng suất lao động hiệu
quả lao động?
4. Thế nào là quá trình lao động, tổ chức lao động và quá trình sản xuất?
5. Thế nào là tổ chức lao động và tổ chức sản xuất và sự khác nhau giữa chúng?
6. Đối tượng nghiên cứu và mục đích của TC_DMLD
7. Nhiệm vụ của công tác TCLD?
8. Nhiệm vụ của công tác ĐMLD?
9. Ý nghĩa của công tác TC_ĐMLD
Chương 2: Cơ sở nghiên cứu ĐMLD
10.Đnh nghĩa mức lao động? Phân loại mức lao động?
11.Đnh nghĩa mức lao động và công tác DMLD?
12.Đnh nghĩa bước công việc? Đặc trưng của bước công việc? Các bộ phận hợp thành bước
công việc về mặt lao động?
13.Đối tượng trực tiếp để DMLD là gì?
14.Phân loại thời gian hao phí trong ca làm việc?(mục đích căn cứ và các loại thời gian hao phí)
15.Mối quan hệ gia tỉ lệ giảm (tăng) của mức thời gian với t l tăng (giảm) của mức sản
lượng?
Chương 3: Các phương pháp định mức
16.Trìnhy nhóm các phương pháp tổng hợp? (tiến trình của phương pháp ưu nhược điểm
của phương pháp)
17.Trình bày nhóm các phương pháp phân tích?
Chương 4: Chụp ảnh
18.Khái niệm và mục đích của chụp ảnh?
19.Trình bày chụp ảnh cá nhân ngày làm việc?
20.Chụp ảnh tổ nhóm ngày làm việc?
Ôn tập Tổ chức định mức lao động - Trang 2
Ôn tập Tổ chức định mức lao động - Người đăng: anhntm91dng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập Tổ chức định mức lao động 9 10 377