Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi tài chính tiền tệ- thi chuyên viên Ngân hàng nhà nước

Được đăng lên bởi tho-hoang
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3126 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam) …………….....1
Phần I: Câu hỏi lựa chọn.........................................................................................................2
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp...........................................................................................5
Chương 3: Ngân sách Nhà nước...............................................................................................7
Chương 5: Thị trường Tài chính.............................................................................................10
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất..........................................................................14
Chương 8: Ngân hàng Thương mại........................................................................................20
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ.....................................................................................25
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ......................................................30
Chương 11: Tài chính Quốc tế...............................................................................................34
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ.................................................................................35
Chương 13: Cầu Tiền tệ.........................................................................................................37
Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải.......................................................................................40
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam,
các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?..............................................40
Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ trong
nền kinh tế Việt Nam hiện nay? .............................................................................................40
∙.............................................................................................................................................40
Câu 3: Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục................................................41
Câu 4: Qui luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện
nền kinh tế thị trường........................................................................................................
Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam) …………….....1
Phần I: Câu hỏi lựa chọn.........................................................................................................2
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp...........................................................................................5
Chương 3: Ngân sách Nhà nước...............................................................................................7
Chương 5: Thị trường Tài chính.............................................................................................10
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất..........................................................................14
Chương 8: Ngân hàng Thương mại........................................................................................20
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ.....................................................................................25
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ......................................................30
Chương 11: Tài chính Quốc tế...............................................................................................34
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ.................................................................................35
Chương 13: Cầu Tiền tệ.........................................................................................................37
Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải.......................................................................................40
Câu 1: Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam,
các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như thế nào?..............................................40
Câu 2: Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Sự nhận thức và vận dụng vai trò của tiền tệ trong
nền kinh tế Việt Nam hiện nay? .............................................................................................40
∙.............................................................................................................................................40
Câu 3: Lưu thông tiền tệ ở Việt Nam và biện pháp khắc phục................................................41
Câu 4: Qui luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện
nền kinh tế thị trường............................................................................................................42
Câu 5: Thành phần mức cung tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ trong nền kinh tế thị
trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu...................................................................................44
Câu 6: Thành phần mức cầu tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ trong nềnkinh tế thị
trường. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu...................................................................................44
Câu 7: Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát........................................................................45
Câu 8: Vai trò tín dụng đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam...........................................46
Câu 9 : Trong các loại hình quan hệ tín dụng đã học, những loại hình nào là phù hợp với sự phát triển
kinh tế ở Việt Nam ? Các biện pháp để củng cố và hoàn thiện................................................47
Câu 10: Lãi suất và vai trò của lãi suất đối với sự phát triển kinh tế........................................48
Câu 11: Thực trạng của việc quản lý và điều hành lãi suất ở Việt Nam và biện pháp khắc phục.48
Câu 11: Phân tích các chức năng của ngân hàng thương mại..................................................49
Câu 12: Vai trò của ngân hàng thương mại đối với sự phát triển kinh tế.................................50
Câu 13: Từ bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại dạng đơn giản hãy trình bày ý nghĩa của tiền
cho vay và vấn đề quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại. Liên hệ với thực tiễn hoạt động ngân
hàng thương mại ở Việt Nam.................................................................................................51
Câu 14: Phân tích các hoạt động cơ bản của NHTM. Liên hệ với các hoạt động NHTM ở Việt Nam.
52
Câu 15: Trình bày nội dung quản lý hoạt động NHTM. Liên hệ thực tiễn với nền kinh tế Việt Nam.
52
Câu 16: Phân tích sự khác biệt giữa ngân hàng thương mại với các tổ chức tài chính trung gian phi ngân
hàng. ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu......................................................................................53
Câu 17: Phân tích các chức năng của ngân hàng Trung ương. Liênhệ với hoạt động của ngân hàng nhà
nước Việt Nam với tư cách là ngân hàng Trung ương............................................................54
Câu 18: Vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế. Liên hệ với hoạt động của ngân
hàng Nhà nước Việt Nam.......................................................................................................56
Ôn thi tài chính tiền tệ- thi chuyên viên Ngân hàng nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi tài chính tiền tệ- thi chuyên viên Ngân hàng nhà nước - Người đăng: tho-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Ôn thi tài chính tiền tệ- thi chuyên viên Ngân hàng nhà nước 9 10 291