Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt lãi suất

Được đăng lên bởi ngocanhvu1995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lãi suất coupon – Lãi suất hiện hành – Lãi suất hoàn vốn - Tỉ suất lợi nhuận
( Các khái niệm Lãi danh nghĩa, lãi thực, các mức lãi suất của NHNN đưa ra như lãi suất cơ bản, lãi
suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn đã được nhắc tới trong 2 note trước )
1. Lãi suất coupon (lãi suất cuống phiếu): là mức lãi suất ghi trên trái phiếu coupon ( trái phiếu
trả lãi định kì và khi đáo hạn thanh toán cả lãi lẫn gốc-mệnh giá ) mà tổ chức phát hành phải
trả cho nhà đầu tư trong suốt thời hạn của trái phiếu.
Lãi suất coupon tính trên mệnh giá.
2. Lãi suất hiện hành: là tỉ lệ giữa mức lãi cuống phiếu định kì với giá thị trường của trái phiếu.
Công thức: Lãi hiện hành = mức lãi định kì / thị giá
V.D: trái phiếu 10 năm, lãi coupon 15%/năm, trả lãi thường niên, mệnh giá 100.000 đồng, và
đang được bán trên thị trường với mức giá (thị giá) 120.000 đồng.
=> Lãi suất hiện hành là: ( 15% × 100.000 ) / 120.000 = 12,5%
3. Lãi suất hoàn vốn (lãi suất đáo hạn): là mức lãi suất mà khi dùng để chiết khấu các dòng tiền
tương lai về giá trị hiện tại thì bằng đúng với thị giá của trái phiếu
n

Công thức: P =

∑ (1+Cy )t
t =1

+

M
(1+ y )n

Với P: thị giá trái phiếu ; C: lãi cuống phiếu định kì ( = Lãi suất coupon × Mệnh giá ) ; M: mệnh
giá ; n: kì hạn trái phiếu
Lưu ý:
 Khi thị giá = mệnh giá => Lãi suất cuống phiếu = Lãi suất hiện hành = Lãi suất đáo hạn
 Khi thị giá > mệnh giá => Lãi suất cuống phiếu > Lãi suất hiện hành > Lãi suất đáo hạn
 Khi thị giá < mệnh giá => Lãi suất cuống phiếu < Lãi suất hiện hành < Lãi suất đáo hạn
4. Tỉ suất lợi nhuận: (được tính theo công thức sau)
Tỉ suất lợi nhuận = ( Lãi định kì + Mức giá bán - Mức giá mua ) / Mức giá mua
V.D. Một trái phiếu như trên, ban đầu được NĐT mua với giá 90.000 đồng thì tỉ suất lợi
nhuận khi bán lại trái phiếu này với mức giá hiện hành là:
( 15% × 100.000 + 120.000 – 90.000 ) / 90.000 = 50%

...
Lãi suất coupon – Lãi suất hiện hành – Lãi suất hoàn vốn - Tỉ suất lợi nhuận
 !"
#$%&'()*+*,)-
./ Lãi suất coupon (lãi suất cuống phiếu)012$#*$*$#
"34%1*5*"6&7-18$1$"
"*19*&:5$#/
*$*;2/
+/ Lãi suất hiện hành01<=&$#34%)3:$#/
Côngthức: Lãi hiện hành = mức lãi định kì / thị giá
>/?0$#.@A*$*.BCDA":2.@@/@@@E%1
'!23:%)3-.+@/@@@E/
FG110.BCH.@@/@@@-D.+@/@@@F.+BC
I/ Lãi suất hoàn vốn (lãi suất đáo hạn)011JK#LMN
 %N354!OP%)3$#
Công thức: P =
t =1
n
C
(1+ y )
t
+
M
(1+ y )
n
>)Q03$#R0&$#34F*$*HS-RS0
R045$#
T0
U3FFG&$#F1F*5
U3GFG&$#G1G*5
U3VFG&$#V1V*5
W/ Tỉ suất lợi nhuận0';,*X-
Tỉ suất lợi nhuận = ( Lãi định kì + Mức giá bán - Mức giá mua ) / Mức giá mua
>/?/SY$#2!9'Z[%)\@/@@@E4<'
]!5$#1^%)110
.BCH.@@/@@@_.+@/@@@`\@/@@@-D\@/@@@FB@C
Phân biệt lãi suất - Người đăng: ngocanhvu1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân biệt lãi suất 9 10 36