Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt ngân hàng thương và các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Được đăng lên bởi nhat0101
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 16: phân tích sự khác biệt giữa ngân hang thương mại và các tổ chức tài chính phi
ngân hàng. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.
Một nền kinh tế lành mạnh cần có 1 hệ thống tài chính để chuyển vốn từ người có
tiền sang người có sơ hội đầu tư sinh lời.và người ta phải chắc chắn rằng đồng tiền
đầu tư của họ được an toàn và đem lại lợi nhuận. chúng ta sẽ nghiên cứu về hệ
thống tài chính gồm các trung gian tài chính được chia làm 2 loại
Các ngân hàng thương mại
Các trung gian tài chính phi ngân hàng
tìm hiểu sự khác biệt của 2 loại trên ta nghiên cứu NHTM và các TGTC phi ngân hàng.
1 đầu tiên là khác biệt về nguồn vốn
Nguồn vốn của ngân hàng gồm có
+các khoản tiền gửi
+các khoản tiền đi vay
+và khoản vốn tự có
Nguồn vốn của các trung gian tài chính
+Vốn tự góp , các quĩ trợ cấp
+Từ các hợp đồng bảo hiểm với khách hàng
+phát hành thương phiếu cổ phiếu và trái khoán để dùng tiền thu được cho vay
Khác biệt cơ bản gồm có giữa các tổ chức này là chỉ có ngân hàng được nhận tiền
gửi từ người dân.
Điều thứ 2 là các ngân hàng hầu như vay các khoản nhỏ để cho vay khoản lớn còn
các tổ chức phi ngân hàng thì vay các khoản lớn và cho vay các khoản bé.
2 khác biệt về hoạt động
Hoạt động của các ngân hàng thương mại
Các ngân hàng chịu sự quản lí của nhà nước và chịu ràng buộc về tiền gửi dự trữ
và bảo hiểm các khoản vay
Ho cho vay với mọi đối tượng không hạn chế (trừ cổ phiếu để đảm bảo nó không
nắm các khoản đầu tư quá mạo hiểm dẫn đến vỡ nợ ) gồm có các cá nhân tập thể
vay theo nhiều mục đích. Mua nhà đầu tư .v.v.
Hoạt động của các TGTC phi ngân hàng
Họ không bị nhà nước quản lí chặt chẽ như ngân hàng
Và các tổ chức này thường đầu tư vào bất động sản cổ phiếu thương
phiếu Hoạt động bảo hiểm
Khác nhau cơ bản (các ngân hàng mĩ không được tham gia vào trong thị trường
chứng khoán ) nhằm giảm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại
3 khác biệt về khả năng tạo tiền
các ngân hàng thương mại có thể nhận tiền gửi và xoay vòng đồng tiền có thể đem
cho vay qua các hoạt động của ngân hàng nó đã tạo ra 1 hệ số nhân tiền.
các TGTC phi ngân hàng không thể làm được việc này
II/ Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Sự phát triển của hệ thống tài chính ở Việt Nam
Các ngân hàng thương mại thì dù có ra đời từ lâu nhưng thực tế nghiệp vụ của nó
còn quá hạn chế và non kém đơn cử như các khoản vay và cho vay của các ngân hàng
VN

vẫn là từ thủa sơ khai nhận tiền gửi và cho
vay
Trong khi đó các tổ chức phi ngân hàng thì mới mẻ và đang bước đầu phát triển
.
Các ngân hàng thương mại cũng lập ra các cô...
C
Â
U
16:
phâ
n
c
h
s
khá
c
bi
t
gi
a
ngâ
n
ha
ng
t
h
ươ
ng
m
i
c
á
c
t
c
h
c
t
à
i
c
nh
p h
i
ngân hàng.
Ý
nghĩa của
vấn đề
nghiên
cứu.
Một nền kinh tế
l
à
nh
mạnh
cần
1 hệ
thống
t
à
i
chính
để
chuyển
vốn từ
ng
ườ
i
tiền
sang
ng
ườ
i
hội đầu tư
s
i
nh
lời.và
ng
ườ
i
ta
phải
chắc chắn
rằng
đồng
t
i
n
đầu tư
của
họ
được an toàn đem
lại lợi
nhuận. chúng ta
s
nghiên cứu
về hệ
thống
t
à
i
chính
gồm
các trung gian
t
à
i
chính được chia
l
à
m
2
l
o
i
Các ngân hàng thương
m
i
Các trung gian
t
à
i
chính
phi
ngân
hàng
tìm hiểu
sự khác
biệt
của
2 loại
trên ta nghiên cứu
NHTM
và các TGTC
phi
ngân
hàng.
1 đầu
t
i
ê
n
l
à
khác
biệt về nguồn vốn
Nguồn
vốn
của
ngân
hàng gồm có
+các khoản
tiền gửi
+các khoản
tiền đi vay
+và khoản
vốn tự có
Nguồn
vốn
của
các trung gian
t
à
i
chính
+Vốn tự
góp
,
các quĩ
trợ cấp
+Từ
các hợp đồng
bảo hiểm với
khách
hàng
+phát hành thương
phiếu cổ phiếu
trái
khoán
để
dùng
tiền
thu được cho
vay
Khác
biệt
bản gồm
giữa các
tổ
chức này
l
à
chỉ
có ngân hàng được nhận
tiền
gửi từ
ng
ườ
i
dân.
Điều
thứ
2
l
à
các ngân hàng
hầu
như vay các khoản
nhỏ để
cho vay khoản
lớn
còn
c
á
c
tổ
chức
phi
ngân hàng
thì
vay các khoản
lớn
và cho vay các khoản
bé.
2
khác
biệt về hoạt động
Hoạt
động ca
các ngân hàng thương
m
i
Các ngân hàng
c
h
u
sự quản
của nhà nước và
c
h
u
ràng buộc
về tiền gửi
dự
trữ
và bảo hiểm
các khoản
vay
Ho
cho vay
với mọi đối
tượng không
hạn chế (trừ cổ phiếu để đảm bảo
không
nắm
các khoản
đầu tư
quá
mạo hiểm dẫn đến vỡ
nợ
) gồm
c cá nhân
tập thể
vay
theo
nhiều mục
đích. Mua nhà
đầu tư .v.v.
Hoạt
động ca
các TGTC
phi
ngân
hàng
Họ
không
bị
nhà nước quản
chặt chẽ
như ngân
hàng
các
tổ
chức này thường
đầu tư
vào
bất
động sản
cổ phiếu
thương
phiếu Hoạt
động
bảo hiểm
Khác nhau cơ
bản
(các ngân hàng
không được tham gia vào trong
thị
trường
chứng
khoán
)
nhằm
giảm
nguy
vỡ
nợ của
các ngân hàng thương
m
i
3
khác
biệt về kh
năng
tạo
t
i
n
các ngân hàng thương
mại
thể
nhận
tiền gửi
và xoay vòng đồng
tiền
thể đem
cho vay qua các
hoạt
động ca
ngân hàng nó đã
tạo
ra
1 hệ
s
nhân
t
i
n.
các TGTC
phi
ngân hàng không
thể
l
à
m
được
việc này
II/ Ý
nghĩa của
vấn đề
nghiên
cứu
Sự phát
triển
của
hệ
thống
t
à
i
chính
ở Việt N
a
m
Các ngân hàng thương
mại thì
có ra
đời từ
l
â
u
nhưng thực
tế
nghiệp
vụ
của
còn
quá
hạn chế
và non kém đơn cử như các
khoản vay và cho vay của
các ngân hàng
V
N
Phân biệt ngân hàng thương và các tổ chức tài chính phi ngân hàng - Trang 2
Phân biệt ngân hàng thương và các tổ chức tài chính phi ngân hàng - Người đăng: nhat0101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân biệt ngân hàng thương và các tổ chức tài chính phi ngân hàng 9 10 466