Ktl-icon-tai-lieu

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phân cấp quản lý ngấn sách nhà nước
1. Khái niệm
Phân cấp quản lý NSNN là giải quyết tất cả các mối quan hệ giữa Chính
quyền TƯ và chính quyền địa phương có lien quan đến hoạt động của NSNN
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NSNN
2. Nội dung của quản lý NSNN
Phân cấp về mặt chế độ, chính sách, định mức tài chính.
Phân cấp về mặt chất, tức quan hệ trong việc phân giao nhiệm vụ chi và
nguồn thu, cũng như trong cân đối ngân sách của các cấp chính quyền nhà
nước.
Phân cấp về chu trình ngân sách tức là quan hệ về quản lý trong quá trình
vận động của NSNN, từ khâu lập ngân sách đến chấp hành và quyết toán
ngân sách nhà nước.
3. Các nguyên tắc phân cấp quản lý NS :
Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế- xã hội của Nhà nước.
NSTW giữ vai trò chủ đạo, tập trung các nguồn lực cơ bản để đảm bảo thực
hiện các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi cả nước.
Phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi phí giữa các cấp và ổn định tỷ lệ %
phân chia các khoản thu, số bổ sugn từ ngân sách cấp dưới.
Kết thúc mỗi kỳ ổn định, căn cứ khả năng thu và yêu cầu chi, Chính phủ,
UBND Tỉnh thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NS
các cấp và mức bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới.
4. Những nguyên tăc quản lý NSNN
a. Những nguyên tắc quản lý NSNN ở các nước có nền kinh tế thị trường:

NSNN ở các nước có nền kinh tế thị trường được xây dựng dựa trên những
nguyên tăc cơ bản sau :
- Thứ nhất, là nguyên tắc thống nhất: Nhà nước chỉ có một ngân sách tập
hợp tất cả các khoản thu và các khoản chi. Sự thống nhất còn thể hiện trong
sự thống nhất về hệ thống ngân sách, về các báo mẫu, mẫu biểu tài chính.
Nguyên tắc này đảm bảo yêu cầu kiểm tra từ phía nghị viện đối với hoạt
động tài chính của chính phủ.
- Thứ hai, là nguyên tắc về sự đầy đủ và toàn bộ của NSNN: Nguyên tắc
này đưa ra nhằm chống lại tình trạng để ngoài NSNN các khoản thu hoặc chi
thuộc NSNN, dẫn đến tình trạng lãng phí trong quá trình chi tiêu của Chính
phủ.
- Thứ ba, là nguyên tắc trung thực: tính trugn thực đòi hỏi phải thể hiện
chính xác trong ngân sách các nghiệp vụ của tài chính Chính phủ; tính chất
của mỗi khoản thu, chi; sự phù hợp giữa các dự toán đã phê chuẩn và thực tế
chấp hành. Nghiêm trị mọi hành vi man trá trong hạch toán thu-chi NSNN.
- Thứ tư, là nguyên tắc công khai: chính phủ phải công bố công khai trên
báo chí và các phương tiện thong tin khác về NSNN bao gồm : nội dung, khối
lượng và các khoản thu, chi chủ yếu.
Tuy nhiên trên thực tế, ở mỗi nước và trong từng giai đoạn, vì lợi ích giai
cấp và v...
Phân cấp quản lý ngấn sách nhà nước
1. Khái niệm
Phân cấp quản lý NSNN là giải quyết tất cả các mối quan hệ giữa Chính
quyền TƯ và chính quyền địa phương có lien quan đến hoạt động của NSNN
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NSNN
2. Nội dung của quản lý NSNN
Phân cấp về mặt chế độ, chính sách, định mức tài chính.
Phân cấp về mặt chất, tức quan hệ trong việc phân giao nhiệm vụ chi và
nguồn thu, cũng như trong cân đối ngân sách của các cấp chính quyền nhà
nước.
Phân cấp về chu trình ngân sách tức là quan hệ về quản lý trong quá trình
vận động của NSNN, từ khâu lập ngân sách đến chấp hành và quyết toán
ngân sách nhà nước.
3. Các nguyên tắc phân cấp quản lý NS :
Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế- xã hội của Nhà nước.
NSTW giữ vai trò chủ đạo, tập trung các nguồn lực cơ bản để đảm bảo thực
hiện các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi cả nước.
Phân định rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi phí giữa các cấp và ổn định tỷ lệ %
phân chia các khoản thu, số bổ sugn từ ngân sách cấp dưới.
Kết thúc mỗi kỳ ổn định, căn cứ khả năng thu và yêu cầu chi, Chính phủ,
UBND Tỉnh thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NS
các cấp và mức bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới.
4. Những nguyên tăc quản lý NSNN
a. Những nguyên tắc quản lý NSNN ở các nước có nền kinh tế thị trường:
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước - Trang 2
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 9 10 10