Ktl-icon-tai-lieu

phân cấp quản lý NSNN

Được đăng lên bởi LiVa Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam và định hướng đổi mới
Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp quản lý của
nhà nước và đang trở thành chủ đề được quan tâm hiện nay trong cải cách hoạt động của khu vực
công ở đa số các nước trên thế giới. Luật ngân sách của các nước đều có quy định cách thức phân
chia nhiệm vụ, quyền hạn về ngân sách giữa các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước.
1. Dẫn nhập
Nghiên cứu về vai trò của phân cấp tới sự phát triển của địa phương Stigler (1957) nhận xét : “một
chính phủ hoạt động tốt nhất khi nó ở gần dân”. Trong một cuốn sách nổi tiếng về phân cấp Oates
(1972) cho rằng: “Hàng hóa công nên do cấp chính quyền đại diện tốt nhất cho vùng/địa phương
hưởng lợi cung cấp”. Phân cấp quản lý ngân sách không những tạo ra nguồn lực tài chính mang tính
độc lập tương đối để mỗi cấp chính quyền chủ động thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình,
mà còn là động lực khuyến khích mỗi cấp chính quyền và dân cư ở địa phương tích cực khai thác
các tiềm năng của mình để phát triển địa phương.
Trong Báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về cải cách quản trị hành chính công
nêu rõ: “Chừng nào chúng ta không đảm bảo rằng các khoản chi cho những mục đích của chính
quyền địa phương phù hợp với nhu cầu và mong muốn của nhân dân địa phương, trao cho họ quyền
hạn thoả đáng và phân bổ cho họ nguồn tài chính thích hợp thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể
khơi dậy sự quan tâm và phát huy được sáng kiến của người dân địa phương”.
Xu hướng phân cấp quản lý trong đó có phân cấp quản lý ngân sách đã và đang được thực
hiện rộng khắp ở các nước trên thế giới. Ở Việt nam, quá trình thực hiện phân cấp trong quản lý
ngân sách đã được thực hiện từ nhiều năm trước đây và đã được luật hóa lần đầu trong Luật Ngân
sách nhà nước 1996 và được bổ sung hoàn thiện gần đây nhất trong Luật Ngân sách 2002 (được áp
dụng từ năm 2004). Việt nam cũng đã ban hành nhiều quy định dưới luật nhằm cụ thể hóa các chủ
trương chính sách về phân cấp quản lý ngân sách. Bài viết này có mục đích nhìn lại một cách khái
quát tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) trong những năm gần đây và
đưa ra một số gợi ý cải cách trong giai đoạn sắp tới.
2. Tổng quan về tình hình phân cấp quản lý ngân sách ở Việt nam
Lịch sử phân cấp trong quản lý nhà nước của Việt nam bắt nguồn từ thời phong kiến tuy có
mức độ phân cấp có sự khác nhau qua khác thời kỳ. Trong giai đoạn phát triển từ 1954 đến 1986 về
nguyên tắc thì hệ th...
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam và định hướng đổi mới
Phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp chính quyền là nội dung cốt lõi trong phân cấp quản lý của
nhà nước đang trở thành chủ đề được quan tâm hiện nay trong cải ch hoạt động của khu vực
công đa số các ớc trên thế giới. Luật ngân sách của c nước đều quy định cách thức phân
chia nhiệm vụ, quyền hạn về ngân sách giữa các cấp chính quyền trong bộ máy nhà nước.
1. Dẫn nhập
Nghiên cứu về vai trò của phân cấp tới sự phát triển của địa phương Stigler (1957) nhận xét : “một
chính phủ hoạt động tốt nhất khi gần dân”. Trong một cuốn sách nổi tiếng về phân cấp Oates
(1972) cho rằng: “Hàng hóa công nên do cấp chính quyền đại diện tốt nhất cho vùng/địa phương
hưởng lợi cung cấp”. Phân cấp quản lý ngân sách không những tạo ra nguồn lực tài chính mang tính
độc lập tương đối để mỗi cấp chính quyền chủ động thực hiện c chức năng nhiệm vụ của mình,
còn động lực khuyến khích mỗi cấp chính quyền dân địa phương tích cực khai thác
các tiềm năng của mình để phát triển địa phương.
Trong Báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về cải cách quản trị hành chính công
nêu rõ: “Chừng nào chúng ta không đảm bảo rằng các khoản chi cho những mục đích của chính
quyền địa phương phù hợp với nhu cầu và mong muốn của nhân dân địa phương, trao cho họ quyền
hạn thoả đáng phân bổ cho họ nguồn tài chính thích hợp thì chúng ta sẽ không bao giờ thể
khơi dậy sự quan tâm và phát huy được sáng kiến của người dân địa phương”.
Xu hướng phân cấp quản trong đó phân cấp quản ngân sách đã đang được thực
hiện rộng khắp các nước trên thế giới. Việt nam, quá trình thực hiện phân cấp trong quản
ngân sách đã được thực hiện từ nhiều năm trước đây đã được luật hóa lần đầu trong Luật Ngân
sách nhà nước 1996 được bổ sung hoàn thiện gần đây nhất trong Luật Ngân sách 2002 (được áp
dụng từ năm 2004). Việt nam cũng đã ban hành nhiều quy định dưới luật nhằm cụ thể hóa các chủ
trương chính sách về phân cấp quản ngân sách. Bài viết này mục đích nhìn lại một cách khái
quát tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) trong những năm gần đây và
đưa ra một số gợi ý cải cách trong giai đoạn sắp tới.
2. Tổng quan về tình hình phân cấp quản lý ngân sách ở Việt nam
Lịch sử phân cấp trong quản nhà ớc của Việt nam bắt nguồn từ thời phong kiến tuy
mức độ phân cấp có sự khác nhau qua khác thời kỳ. Trong giai đoạn phát triển từ 1954 đến 1986 về
nguyên tắc thì hệ thống quản nhà nước của Việt nam mang tính tập trung cao độ để phù hợp với
bối cảnh lịch sử. Song ngay trong giai đoạn y cũng đã sự tồn tại của phân cấp quản ngân
sách phi chính thức mức độ hạn chế. Giai đoạn từ sau Đổi mới kinh tế đến nay, chủ trương phân
cấp quản lý nói chung và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nói riêng đã và đang được thực hiện
mạnh mẽ. Phân cấp về quản ngân sách nhà nước Việt nam thực hiện theo nguyên tắc: quyền
1
phân cấp quản lý NSNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân cấp quản lý NSNN - Người đăng: LiVa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
phân cấp quản lý NSNN 9 10 159