Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC

Được đăng lên bởi Võ Trọng Nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG
GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC.
1. Chế độ kế toán áp dụng (theo chế độ kế toán của công ty)
Nhà máy áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và
các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
2. Hoạt động kế toán theo hình thức kế toán máy lập trình theo hình thức chứng từ ghi
sổ.
3. Hình thức ghi sổ
 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán
1
1
Sổ quỹ

Chứng từ gốc

Bảng tổng hợp
chứng từ gốc

2

Sổ đăng ký
CTGS

3

Sổ,thẻ hạch
toán chi tiết

Chứng từ ghi sổ

4
Bảng tổng hợp
chi tiết

Sổ Cái

7
Bảng cân đối tài khoản

9

9
 Chú thích
Ghi hàng ngày:

Báo cáo tài chính

Ghi Cuối tháng:
Quan hệ đối chiếu:
 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế
toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập
Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ
ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm
căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên
quan.

 Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số
phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái.
Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.Sau khi đối chiếu khớp đúng,
số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán
chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải
đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản
trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh
trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài
khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài
khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương
ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

...
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG
GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC.
1. Chế độ kế toán áp dụng (theo chế độ kế toán của công ty)
Nhà máy áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo quyết
định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và
các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
2. Hoạt động kế toán theo hình thức kế toán máy lập trình theo hình thức chứng từ ghi
sổ.
3. Hình thức ghi sổ
Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán
1 1
2
3
4
7
9
9
Chú thích
Ghi hàng ngày:
Ghi Cuối tháng:
Quan hệ đối chiếu:
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế
toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập
Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ
ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm
căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên
quan.
Sổ quỹ Chứng từ gốc Sổ,thẻ hạch
toán chi tiết
Bảng tổng hợp
chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổSổ đăng ký
CTGS
Sổ Cái
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp
chi tiết
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC - Trang 2
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC - Người đăng: Võ Trọng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GIA CÔNG GIẤY XUẤT KHẨU NGUYỄN PHÚC 9 10 434