Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm phân tích tài chính

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHẬP THÔNG TIN
BCTC SO SÁNH

NHẬP CĐKT

XỬ LÝ CĐKT
CHỈ SỐ
XỬ LÝ KQKD

NHẬP KQKD
PHÂN TÍCH TC
XỬ LÝ CHỈ SỐ
NHẬP HẠN MỨC
PHÂN TÍCH VLĐ

NHẬP VỐN LƯU ĐỘNG

HIỆP HỘI KẾ TOÁN KIỂM

 - Mạng ch
Tác giả: DIAMOND -

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về m

BCTC SO SÁNH

CHỈ SỐ

PHÂN TÍCH TC

PHÂN TÍCH VLĐ

HIỆP HỘI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VIỆT NAM

p://hiephoiketoan.vn - Mạng chia sẻ kiến thức chuyên ngành số 1
Tác giả: DIAMOND - Nguyễn Xuân Trường
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về mail: truongnguyenacc@gmail.com

NHẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Đơn vị kinh doanh:
Cán bộ quản lý Khách hàng:
Trưởng phòng kinh doanh:
Trưởng đơn vị kinh doanh:
Tên Doanh nghiệp:
Tên giao dịch:
Loại hình doanh nghiệp:
Ngành hàng:
Lĩnh vực kinh doanh chính:
Xếp hạng khách hàng:

Ngân hàng ABC
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
Nguyễn Văn C
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ATM
Công ty CP
SX&TM
SX&TM
AA

THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hệ thống Kế toán áp dụng:
Việt Nam
Đơn vị tiền tệ:
Loại báo cáo tài chính sử dụng: (lựa chọn C/K)
Báo cáo Thuế đã quyết toán:
Báo cáo Kiểm toán:
Báo cáo Thuế chưa quyết toán:
C
Báo cáo Điều hành:
Năm phân tích báo cáo tài chính:
Số ngày tương ứng trong năm:

2008
365

2009
365

OANH NGHIỆP

VỀ GIAO DIỆN

H NGHIỆP

O TÀI CHÍNH
VND

2010
365

5/31/2011
120

Kiểm tra cân đối kế toán
TT
Khoản mục
A TÀI SẢN NGẮN HẠN
I Tiền và các khoản tương đương tiền
1 Tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển
2 Các khoản tương đương tiền
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1 Đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Tiền gửi ngắn hạn
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư ngắn hạn khác
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
III Các khoản phải thu
1 Phải thu khách hàng
2 Trả trước cho người bán
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn
- Cho vay ngắn hạn nội bộ
- Phải thu ngắn hạn hạn nội bộ khác
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD
5 Các khoản phải thu khác
- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
IV Hàng tồn kho
1 Hàng tồn kho
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm

Chú ý:

VỀ GIAO DIỆN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ATM

- Nhập số liệu theo đơn vị là VND
- Chỉ nhập số liệu vào các có nền màu trắng

2008
40,805,926,089
2,162,382,278
2,162,382,278
2,162,382,278
-

2009
77,851,010,654
1,371,493,378
1,371,493,378
1,371,493,378

2010
97,362,886,376
1,153,969,745
1,153,969,7...
NHẬP THÔNG TIN
NHẬP CĐKT
NHẬP KQKD
NHẬP HẠN MỨC
NHẬP VỐN LƯU ĐỘNG
XỬ LÝ CĐKT
XỬ LÝ KQKD
XỬ LÝ CHỈ SỐ
BCTC SO SÁNH
CHỈ SỐ
PHÂN TÍCH TC
PHÂN TÍCH VLĐ
HIỆP HỘI KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VIỆT NAM
http://hiephoiketoan.vn - Mạng chia sẻ kiến thức chuyên ngành số 1
Tác giả: DIAMOND - Nguyễn Xuân Trường
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về mail: truongnguyenacc@gmail.com
Phần mềm phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm phân tích tài chính - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Phần mềm phân tích tài chính 9 10 336