Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ảnh hưởng cán cân thanh toán tới tỷ giá hối đoái , Thực tiễn tới Việt Nam

Được đăng lên bởi boibinh93
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ
Anh

GVHD: Đặng Ngọc

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:

Tỷ giá hối đoái và tác động đến
cán cân thanh toán và môi
trường tài chính của Việt Nam

SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15

Trang 1

Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ
Anh

GVHD: Đặng Ngọc

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1.Lí do lựa chọn đề tài............................................................................................4
2.Mục đích nghiên cứu:..........................................................................................4
3.Đối tượng nghiên cứu:.........................................................................................5
4.Nội dung nghiên cứu:...........................................................................................5
CHƯƠNG I..............................................................................................................6
Lí luận chung về Tỷ giá hối đoái............................................................................6
1.1.Định nghĩa và cơ chế xác định tỷ giá...............................................................6
1.1.1.a.Định nghĩa:..................................................................................................6
1.1.1.b.Cơ chế xác định tỷ giá :tuỳ thuộc vào chính sách tỷ giá mỗi quốc gia. .7
1.1.2. Các loại tỷ giá thông dụng trên thị trường..................................................7
1.1.3. Vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế mở ......................................8
1.2.Nhân tố tác động đến tỷ giá và tầm quan trọng của tỷ giá.............................9
1.2.1.Nhân tố tác động tới tỷ giá............................................................................9
1.2.2. Tầm quan trọng của tỷ giá..........................................................................11
1.3.Tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế................................................11
1.3.1.a.Thực trạng quan hệ giữa tỷ giá với ngân sách:.......................................11
1.3.1.b.Thực trạng quan hệ tỷ giá và nợ nước ngoài...........................................13
1.3.1.c.Thực trạng tác động của tỷ giá đến lãi suất và trái phiếu chính phủ.....15
1.3.1.d.Tỷ giá hối đoái đối với điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại............16
1.3.1.e.Tỷ giá hối đoái thực, sức cạnh tranh quốc tế và lạm phát,cán cân thanh
t...
Đề án môn học: Nhập môn tài chính tiền tệ GVHD: Đặng Ngọc
Anh
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:
Tỷ giá hối đoái và tác động đến
cán cân thanh toán và môi
trường tài chính của Việt Nam
SVTH: Nguyễn Đức Toàn - Lớp 33K15 Trang 1
Phân tích ảnh hưởng cán cân thanh toán tới tỷ giá hối đoái , Thực tiễn tới Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ảnh hưởng cán cân thanh toán tới tỷ giá hối đoái , Thực tiễn tới Việt Nam - Người đăng: boibinh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Phân tích ảnh hưởng cán cân thanh toán tới tỷ giá hối đoái , Thực tiễn tới Việt Nam 9 10 885