Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN

Được đăng lên bởi thuyt11403-st-uel-edu-vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài chính doanh nghiệp

Lớp 27TC06 – Nhóm 1

Bài thu hoạch 3: PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
STT
HỌ
TÊN
MSSV
BÀI LÀM
1
Nguyễn Quốc
Bảo
030127110092
Phân tích và ví dụ về lý thuyết M&M
2
Bùi Văn
Hà
030127110321
3
Trần Mạnh
Đăng
030127110285 Phân tích và ví dụ về lý thuyết đánh
4
Nguyễn Đức
Hải
030127110361 đồi cấu trúc vốn
5
Trần Văn
Đại
030127110270
6
Hoàng Trung
Hiếu
030127110469 Phân tích lý thuyết trật tự phân hạng
7
Nguyễn Thị Thu
Hoài
030127110505
8
Nguyễn Vương Trường Giang 030127110311 Tổng hợp word
I- Lý thuyết của M&M:
Lý thuyết của M&M về cơ cấu vốn được phát biểu thành 2 định đề quan trọng:
- Định đề 1 đề cập tới giá trị công ty.
- Định đề 2 đề cập tới chi phí sử dụng vốn.
1. Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn trong môi trường kinh doanh không có thuế:
- Giả định:
 Không có thuế TNDN và thuế Thu nhập cá nhân.
 Không có chi phí giao dịch.
 Không có chi phí phá sản và chi phí khốn khó tài chính.
 Cá nhân và công ty đều có thể vay tiền ở mức lãi suất như nhau.
 Thị trường vốn là hoàn hảo.
+ Định đề 1: Trong điều kiện không có thuế, giá trị công ty có vay nợ (V L) bằng giá trị của công ty
không có vay nợ (VU), nghĩa là VL= VU. Mệnh đề này có thể phát biểu theo cách khác là trong điều
kiện không có thuế, giá trị công ty có vay nợ và không vay nợ là như nhau, do đó, cơ cấu nợ/vốn
(D/E) không có ảnh hưởng gì đến giá trị công ty. Vì vậy, không có cơ cấu vốn nào là tối ưu và công
ty cũng không thể nào tăng giá trị bằng cách thay đổi cơ cấu vốn.
+ Định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty không thay đổi bất chấp
cơ cấu vốn thay đổi thế nào
WACC=rA=

( D+D E )

E
D
*rD+ ( E + D ) *rE rE=rA+ (rA- rD) E

rE= lợi nhuận yêu cầu hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần
rD= lãi suất vay hay chi phí sử dụng nợ
rU= chi phí sử dụng vốn nếu công ty sử dụng 100% vốn cổ phần
D = giá trị của nợ hay trái phiếu của công ty phát hành
E = giá trị của vốn cổ phần của công ty

rE
Chi phí sử dụng vốn

WACC
RD

Tài chính doanh nghiệp

Lớp 27TC06 – Nhóm 1

rU
D/E
Hình: Định đề M&M số II khi không có thuế (nguồn chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright)
2. Lý thuyết M&M trong môi trường kinh doanh có thuế
+ định đề 1 : giá trị công ty có vay nợ bằng giá trị công ty không vay nợ cộng với hiện giá lá chắn
thuế
VL=VU+TCB
+ định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử...
Tài chính doanh nghiệp Lớp 27TC06 – Nhóm 1
Bài thu hoạch 3: PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
I- Lý thuyết của M&M:
Lý thuyết của M&M về cơ cấu vốn được phát biểu thành 2 định đề quan trọng:
- Định đề 1 đề cập tới giá trị công ty.
- Định đề 2 đề cập tới chi phí sử dụng vốn.
1. Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn trong môi trường kinh doanh không có thuế:
- Giả định:
Không có thuế TNDN và thuế Thu nhập cá nhân.
Không có chi phí giao dịch.
Không có chi phí phá sản và chi phí khốn khó tài chính.
Cá nhân và công ty đều có thể vay tiền ở mức lãi suất như nhau.
Thị trường vốn là hoàn hảo.
+ Định đề 1: Trong điều kiện khôngthuế, giá trị công tyvay nợ (V
L
) bằng giá trị của công ty
không vay nợ (V
U
), nghĩa V
L
= V
U
. Mệnh đề này thphát biểu theoch khác trong điều
kiện không thuế, giá trị công ty vay nợ không vay nợ như nhau, do đó, cấu nợ/vốn
(D/E) không có ảnh hưởng gì đến giá trị công ty. Vì vậy, không có cơ cấu vốn nào là tối ưu và công
ty cũng không thể nào tăng giá trị bằng cách thay đổi cơ cấu vốn.
+ Định đề 2: lợi nhuận yêu cầu trên vốn cổ phần (ROE) có quan hệ cùng chiều với mức độ sử dụng
đòn bẩy tài chính hay tỷ số nợ. Chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty không thay đổi bất chấp
cơ cấu vốn thay đổi thế nào
WACC=r
A
=
(
D
D+ E
)
*r
D
+
(
E
E +D
)
*r
E
r
E
=r
A
+ (r
A
- r
D
)
D
E
r
E
= lợi nhuận yêu cầu hay lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần
r
D
= lãi suất vay hay chi phí sử dụng nợ
r
U
= chi phí sử dụng vốn nếu công ty sử dụng 100% vốn cổ phần
D = giá trị của nợ hay trái phiếu của công ty phát hành
E = giá trị của vốn cổ phần của công ty
Chi phí sử dụng vốn
r
E
WACC
R
D
STT HỌ TÊN MSSV BÀI LÀM
1 Nguyễn Quốc Bảo 030127110092
Phân tích và ví dụ về lý thuyết M&M
2 Bùi Văn 030127110321
3 Trần Mạnh Đăng 030127110285 Phân tích và ví dụ về lý thuyết đánh
đồi cấu trúc vốn
4 Nguyễn Đức Hải 030127110361
5 Trần Văn Đại 030127110270
Phân tích lý thuyết trật tự phân hạng6 Hoàng Trung Hiếu 030127110469
7 Nguyễn Thị Thu Hoài 030127110505
8 Nguyễn Vương Trường Giang 030127110311 Tổng hợp word
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN - Trang 2
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN - Người đăng: thuyt11403-st-uel-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHÂN TÍCH BA LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN 9 10 236