Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty BiBica

Được đăng lên bởi rose93nd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty

Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty thông qua BCĐKT.
Bảng 2.1: BCĐKT 3 năm 2008 - 2009- 2010
Chỉ tiêu
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

402.269.093.6

341.515.700.8

333.478.709.9

HẠN
I. Tiền và các khoản

07
30.533.213.38

76
204.756.220.5

64
89.081.437.50

0
30.533.213.380

45
12.756.220.545

3
14.081.437.503

đương tiền
II. Các khoản đầu tư

0
196.055.000.0

192.000.000.000

75.000.000.000
45.000.000.00

tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
III. Các khoản phải

00
196.055.000.000
80.917.979.47

5.000.000.000
5.000.000.000
43.236.261.72

0
45.000.000.000
78.968.318.74

5
33.028.740.600
40.659.113.409

3
32.991.133.877
5.360.517.843

9
68.710.495.844
4.272.255.959

khác
6. Dự phòng phải thu

7.683.887.395

5.316.011.913

6.721.276.604

ngắn hạn khó đòi (*)

(453.761.929)
86.639.874.16

(431.401.910)
70.835.265.81

(735.709.658)
117.193.762.7

6
86.639.874.166

6
72.217.736.499

96
119.417.141.703

0

(1.382.470.683)
17.687.952.79

(2.223.378.907)

8.123.026.586

2

3.235.190.916

hạn
2. Thuế GTGT được

1.080.100.379

1.038.462.369

1.447.306.116

khấu trừ
3. Thuế và các khoản

3.262.181.143

7.544.602.320

0

phải thu Nhà nước
4. TS ngắn hạn khác

3.045.114.128
735.630.936

875.758.606
8.229.129.497

62.770.457
1.725.114.343

tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương

thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
5. Các khoản phải thu

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá
hàng tồn kho (*)
V. TS ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn

203.898.542.8

395.293.498.1

425.467.537.2

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

11
173.675.668.7

10
366.590.815.1

19
401.407.321.5

II. TS cố định
1. TS cố định hữu hình

64
139.456.865.452
269.806.513.4

13
166.013.429.442
315.204.470.2

56
364.344.884.606

79
(130.349.648.0

60
(149.191.040.8

548.573.965.150
(184.229.080.

kế (*)
3. TS cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế

27)
2.316.713.715
2.922.764.328

18)
1.944.205.019
3.042.539.152
(1.098.334.133

544)
1.941.912.123
3.663.579.152
(1.721.667.02

(*)
4. Chi phí xây dựng cơ

(606.050.613)

)

9)
35.120.524.82

bản dở dang
IV. Các khoản đầu tư

31.902.089.597
18.207.958.40

198.633.180.652
14.161.955.16

7
10.792.009.30

0

3

0

2.774.805.000
40.132.797.513

2.774.805.000
25.990.583.763

0
26.017.353.763

- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy

tài chính dài hạn
2. Đầu tư vào công ty
liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá

...
1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty
Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty thông qua BCĐKT.
Bảng 2.1: BCĐKT 3 năm 2008 - 2009- 2010
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN
HẠN
402.269.093.6
07
341.515.700.8
76
333.478.709.9
64
I. Tiền và các khoản
tương đương tiền
30.533.213.38
0
204.756.220.5
45
89.081.437.50
3
1. Tiền 30.533.213.380 12.756.220.545 14.081.437.503
2. Các khoản tương
đương tiền 0 192.000.000.000 75.000.000.000
II. Các khoản đầu tư
tài chính ngắn hạn
196.055.000.0
00 5.000.000.000
45.000.000.00
0
1. Đầu tư ngắn hạn 196.055.000.000 5.000.000.000 45.000.000.000
III. Các khoản phải
thu ngắn hạn
80.917.979.47
5
43.236.261.72
3
78.968.318.74
9
1. Phải thu khách hàng 33.028.740.600 32.991.133.877 68.710.495.844
2. Tr trưc cho người bán 40.659.113.409 5.360.517.843 4.272.255.959
5. Các khoản phải thu
khác 7.683.887.395 5.316.011.913 6.721.276.604
6. Dự phòng phải thu
ngắn hạn khó đòi (*) (453.761.929) (431.401.910) (735.709.658)
IV. Hàng tồn kho
86.639.874.16
6
70.835.265.81
6
117.193.762.7
96
1. Hàng tồn kho 86.639.874.166 72.217.736.499 119.417.141.703
2. Dự phòng giảm giá
hàng tồn kho (*) 0 (1.382.470.683) (2.223.378.907)
V. TS ngắn hạn khác 8.123.026.586
17.687.952.79
2 3.235.190.916
1. Chi phí trả trước ngắn
hạn 1.080.100.379 1.038.462.369 1.447.306.116
2. Thuế GTGT được
khấu trừ 3.262.181.143 7.544.602.320 0
3. Thuế và các khoản
phải thu Nhà nước 3.045.114.128 875.758.606 62.770.457
4. TS ngắn hạn khác 735.630.936 8.229.129.497 1.725.114.343
Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty BiBica - Trang 2
Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty BiBica - Người đăng: rose93nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty BiBica 9 10 164